Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ansökan om ny detaljplan

Många detaljplaner som tas fram upprättas på initiativ av markägare och exploatörer. Detaljplaner kan även initieras från politiskt håll för att lösa frågor som till exempel vatten- och avloppsförsörjning, vägar eller nya skolor.

Den som vill upprätta en ny detaljplan kan ansöka om planbesked. Ansökan görs på en särskild blankett. Avgift för ansökan om planbesked tas ut enligt gällande taxa. Detaljplaner som upprättas på privat initiativ bekostas av den som ansöker om ändringen.

En ny detaljplan behövs bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid större avvikelse från gällande detaljplan och när användningen av marken förändras.

När en ansökan om ny detaljplan kommer in till kommunen görs en bedömning om lämpligheten i att göra en ny detaljplan för området. En bedömning görs också om ett detaljplaneprogram måste göras för området innan en ny detaljplan tas fram. Program ska bara upprättas om kommunen bedömer att det underlättar detaljplanearbetet. Det är helt kommunens avgörande och behovsfrågan kan inte överprövas. En detaljplan kan till exempel föregås av ett detaljplaneprogram om den inte har stöd i kommunens översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen. (Detaljplaner som påbörjats innan 2 maj 2011 ska föregås av ett detaljplaneprogram om det inte kan anses onödigt.)

Det är Kommunstyrelsen som tar ställning till om ett detaljplaneuppdrag ska beviljas eller inte. Om det bedöms att ett detaljplaneprogram måste göras först är det Kommunstyrelsen som beslutar det. Först när beslut om uppdrag har tagits kan arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-07-03

Klicka för support
Stäng supportfönster