Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ändring av detaljplan K44a, Furuhäll

byggnadsplanK44A

Planområdet är beläget vid Kalmarleden, Furuhäll, cirka 2 500 m sydväst om Bålsta Centrum.

Planändring av detaljplan K44a, Furuhäll

Planområdet omfattar i del av fastigheten Frösunda 3:1 som ägs av Håbo kommun samt de privatägda fastigheterna Frösunda 3:50. 3:45,3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:51, 3:59, 3:52, 3:53, 3:54, 3:55, 3:56, 3:57 och 3:60.

Syftet med planändringen

Syftet med planändringen är att justera prickmarken på fastigheten Frösunda 3:50 för att ge möjligheten att uppföra bygglovspliktig uteplats så som till exempel inglasad altan. Syftet är också att justera användningsgränserna längs fastigheterna Frösunda 3:51, 3:52, 3:53 och 3:59 enligt den fastighetsreglering som gjordes 1984(03-84-111).

Nulägesstatus - Laga kraft

Planändringen antogs den 11 september 2017 av kommunstyrelsen, enligt 5 kap 27 § i PBL.  Beslutet vann laga kraft den 13 oktober 2017.

Upplysningar och granskningsutlåtande lämnas av Sarah Olsson på Plan- och utvecklingsavdelningen.

Tidigare planprocess

Förslag till planändringen var ute på samråd mellan den 14 mars och den 4 april 2017. Ett försök gjordes för att gå planen att övergå till ett så kallat begränsat planförfarande, det vill säga att granskning utgår. För att övergå till ett begränsat planförfarande krävs att alla sakägare godkänner planförslaget. Tyvärr uteblev ett svar samt att ett yttrande med synpunkter inkom, varav granskning nu sker. Inga yttrande som påverkar planens utformning inkom.
Planändringen var ute på granskning mellan den 2 juni och sen 23 juni 2017. Inkomna yttranden har besvarats i ett granskningsutlåtande.

Planprocessen

Enligt § 11 Plan och bygglagen (2010:900) ska kommunen i arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan med normalt (standard) planförfarande samråda och granska den med berörda sakägare, myndigheter och allmänheten. Samråd och granskning är till för att visa kommunens mål med kommande detaljplan. Kommunen talar om vad man vet om området. Myndigheter, de som berörs av kommande detaljplan och allmänheten i övrigt får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När det gäller mindre planändringar kan det finnas förutsättningar för att tillämpa ett begränsat standardförfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om alla berörda sakägare godkänner planändringen kan granskningen utgå och på så vis vinna tid för alla inblandade. Viktigt att påpeka är att det då inte kommer finnas någon ytterligare möjlighet för att lämna synpunkter. I det här fallet godkändes inte planändringen av alla sakägare, så planen ska därför ställas ut för granskning.

Bakgrund

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. Då planändringen endast gäller mindre justeringar av gränser och prickmark bedöms den vara förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Under 2016 har ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Håbo kommun arbetats fram, (samrådstid 16 december 2016- 28 februari 2017). Översiktsplanen tar fasta på en fokuserad utveckling av redan bebyggda områden. Det aktuella planområdet är i samrådsförslaget utpekat som zon 4, förändringsområde för småhusbebyggelse. Utveckling av befintlig och ny småhusbebyggelse lokaliseras lämpligen i zon 4 mellan befintliga bostadsområden. Planändringen bedöms även ligga i linje med förslaget till ny översiktsplan.

Enligt 4 kap 34§ plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, vatten, byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan, eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Ändringen av planen bedöms inte förändra planens inverkan på miljön eller innebära en betydande miljöpåverkan, Ändringen bedöms därmed inte behöva miljöbedömas. Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning sker i samband med detaljplanesamrådet.

Upplysningar lämnas av Sarah Olsson plan- och utvecklingsavdelningen.
Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-10-18

Klicka för support
Stäng supportfönster