Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

DPL 415 Detaljplan för del av Katrinedal 3:70

Planområdesgräns detaljplan 415 för del av Katrinedal 3:70

Planområdet saknar idag detaljplan. Området omfattar cirka 3 ha och är beläget i Övergran kyrkby.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för åtta bostadstomter med väganslutning på del av Katrinedal 3:70. Även fastigheten Katrinedal 3:17 ingår i planområdet. Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande, vilket motsvarar dagens standardförfarande.

Nulägesstatus – Laga kraft

Detaljplanen antog av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017 och vann laga kraft den 24 november 2017

Tidigare planprocess

Förslag till detaljplan för del av Katrinedal 3:70 var ute på granskning mellan den 21 april 2017 och den 12 maj 2017. Under den tiden inkom 4 yttrande varav 1 med synpunkter. I ett granskningsutlåtande redovisas synpunkter som inkommit samt kommunens kommentar med anledning av synpunkterna.

Förslag till detaljplan för del av Katrinedal 3:70 var ute på samråd mellan den 6 oktober 2016 och den 27 oktober 2016. Under den tiden inkom 11 yttrande varav 6 med synpunkter. I en samrådsredogörelse redovisas synpunkter som inkommit samt kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. Som konsekvens av de synpunker som inkommit justeras plankartan och planbeskrivningen.

 

Bakgrund

Områdesbestämmelser finns för Övergran, främst för området kring kyrkan. Planområdet ligger, med undantag av en del av Fågelsången, utanför områdesbestämmelserna men hänsyn ska trots detta tas till kulturmiljön i området då den nya bebyggelsen kommer att ligga inom synhåll från Övergrans kyrka.

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen från 2006 där området ligger inom ”övrig landsbygd” med rekommendationen att ny bebyggelse endast bör tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse, att hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena och att VA-frågan går att lösa.

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i likhet med kommunen funnit att detaljplanens genomförande utifrån en sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB-förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Upplysningar lämnas av Sarah Olsson på Plan- och utvecklingsavdelningen.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-12-01

Klicka för support
Stäng supportfönster