Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturreservat

Naturreservat är en skyddsform som syftar till att bevara värdefull natur och skydda den från exploatering eller andra ingrepp. Geologiskt intressanta formationer och landskapsbilder, som exempelvis hagmarker, kan också skyddas som naturreservat. Natur med särskilt stora värden för friluftslivet kan prioriteras för bildande av naturreservat.

Naturreservat i Håbo kommun

Det finns åtta naturreservat i Håbo kommun. Dessa är:

  • Arnöhuvud
  • Ekillaåsen
  • Granåsen
  • Hjälstaviken
  • Sandhagen
  • Sandviksåsen
  • Skokloster 
  • Området utmed Ekolsundsviken från Kalmarnäslandet till Baklura.

Granåsens naturreservat är kommunalt medan övriga är statliga.

Varför bilda naturreservat

Många växt- och djurarter är idag hotade och i vissa fall på väg att försvinna. Orsaken till detta är ofta att deras livsutrymmen krymper i och med att de miljöer dessa arter behöver för att överleva försvinner i snabb takt. Exempel på sådana miljöer är gammal skog med mycket död ved, äldre lövrik skog och olika typer av våtmarker. För att skydda värdefull natur och bevara hotade växt- och djurarter för framtiden bildas naturreservat. Geologiskt intressanta formationer och landskapsbilder kan också skyddas som naturreservat så som hagmarker.

Att bilda naturreservat och därigenom försöka bevara värdefulla miljöer för hotade växter och djur ger även oss människor möjlighet till fantastiska upplevelser i en relativt orörd och rofylld natur.  Länsstyrelsen och kommunerna ansvarar för att bilda naturreservat, som är ett långsiktigt skydd och gäller för all överskådlig tid. Många skyddsvärda områden är kända sedan länge och när områden som är lämpliga som naturreservat väljs ut används olika underlagsmaterial, så som regionala inventeringar, som stöd samt olika kartmaterial.

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel men vad som gäller varierar mellan olika reservat varierar. Områdets karaktär och vilka arter som ska skyddas är exempel på vad som styr detta. Varje naturreservat har en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att naturvärdena ska bevaras och utvecklas.

När ett område valts ut blir nästa steg att kontakta de markägare som blir berörda av det blivande reservatet. Detta sker oftast per telefon där information ges om områdets värden och vilken typ av ersättning markägaren kan få. Staten kan antingen köpa området eller så kan markägaren få så kallad intrångsersättning, vilket förenklat innebär att staten köper skogen medan markägaren fortsätter att äga marken. I vissa fall kan markägaren erbjudas ersättningsmark i stället för det område som ska bli naturreservat.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-03-27

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster