Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturvård och naturvårdsplan

I Håbo kommun finns mycket land- och vattenområden av särskilt stor betydelse för människors möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Områdena är även betydelsfulla för biologisk mångfald och som ekosystemtjänster. Håbo kommuns miljöstrategi anger att kommunens natur- och vattenresurser ska skyddas, bevaras och utvecklas. Kommunens naturvårdsplan med tillhörande naturinventering är tänkt att fungera som underlag till det översiktliga arbetet inom kommunen. 

Kommunens naturvårdsplan pekar ut 85 områden med höga natur- och friluftsvärden. Naturvårdsplanen uppmärksammar många värdefulla områden nära vattnet. Ett flertal av områdena i naturvårdsplanen sammanfaller med skyddad natur i form av bland annat naturreservat.

Planen består av två delar där den första (A) är själva plandelen medan den andra (B) utgör en beskrivande inventeringsdel.

Del 1 - Plandelen (A)

Plandelen (A) omfattar mål och strategier. De övergripande planeringsinriktningarna är följande:

• Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer
• Bevara och utveckla naturvärdena
• Öka kunskapen om och förståelsen för gröna miljöer

Del 2 - Inventeringsdelen (B)

Inventeringsdelen (B) beskriver kommunens naturområden, hur de bör bevaras och utvecklas. Den innehåller en utförlig faktaredovisning och dokumentation med dels en översikt av naturförutsättningarna, dels en detaljerad beskrivning av olika objekt inom de olika karaktärsområdena.

Under relaterad information hittar du Håbo kommuns naturvårdsplan, plandel (A) och inventeringsdel (B).

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-07-25

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster