Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Om översiktsplanens förändringsområden

I samrådsförslaget till ny översiktsplan finns ett antal förändringsområden redovisade i planens mark- och vattenanvändningskarta. Under samrådets gång har frågor och synpunkter på dessa förändringsområden inkommit och det finns därför anledning att klargöra vad avsikten med dessa områden är.

Förändringsområdena för bostäder är lokaliserade i Bålsta med en koncentration framförallt till de centrala delarna av tätorten. Det förekommer förändringsområden som överlappar med redan befintlig bebyggelse.

Stora, svepande drag hur marken kan användas i framtiden

Mark- och vattenanvändningskartan är ritad i stora, svepande drag och har en mycket lång tidshorisont. Det innebär att den grova strukturen i hur marken bör nyttjas i framtiden redovisas. Förändringsområdena redovisar på en övergripande nivå var, och om den skulle bli aktuell även hur, en fortsatt utveckling av Bålsta föreslås ske. Mark- och vattenanvändningskartan tar inte hänsyn till förutsättningarna för fortsatt bebyggelseutveckling inom mindre begränsade områden.

Det är viktigt att komma ihåg att en översiktsplan inte har till syfte att reglera på detaljnivå, utan är just en mer översiktlig plan som sedan ligger till grund för kommande beslut där detaljeringsgraden successivt förfinas. En översiktsplan ger vägledning inför sådana kommande beslut. Om bebyggelseutveckling är möjlig inom ett område sker den fortsatta planeringen genom framtagande av en detaljplan.

Ingen tvingande utveckling i befintlig bebyggelse

Inom områden där utpekade förändringsområden överlappar med redan befintlig bebyggelse innebär förändringsområdena inte att kommunen kommer att tvinga fram den utveckling som redovisas i översiktsplanen. Däremot, om en utveckling skulle bli aktuell inom området, ska översiktsplanens inriktning vägleda hur den nya markanvändningen ska utformas.

Det kan exempelvis bli aktuellt om en verksamhet inom området lägger ner eller omlokaliserar sin verksamhet och det i och med det skapas nya förutsättningar för byggnation. Det kan även ske genom att flera fastighetsägare gemensamt går samman och utvecklar ett större område.

Innan en byggnation kan ske, exempelvis på en lucktomt eller liknande, ska det tas fram en detaljplan som visar hur byggnationen ska se ut. Framtagandet av en detaljplan sker alltid i dialog med berörda sakägare, som ges möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen innan den vinner laga kraft.

Samrådsförslaget är ett första utkast – lämna dina synpunkter

Den redovisade mark- och vattenanvändningskartan är en del i ett samrådsförslag. Samrådsförslaget ska ses som ett första utkast på var förändringsområden bör pekas ut i Håbo kommun.

Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att beaktas och ett uppdaterat planförslag tas fram. Därefter sker en utställning, där invånare återigen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Först efter utställningen tas ett slutligt planförslag fram. Det slutliga planförslaget beräknas att antas under kvartal två år 2018.

Om du har några synpunkter på den mark- och vattenanvändningskarta som presenteras i samrådsförslaget får du gärna lämna in dessa.

Klicka här för att läsa hur du lämnar synpunkter på samrådsförslaget. På sidan hittar du också all information och kan läsa hela samrådsförslaget.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-02-08

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster