Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Plan- och utvecklingsavdelningen

Verksamhetsidé

Plan- och utvecklingsavdelningen har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö. Vi ansvarar för strategisk samhällsplanering, framtagande av detaljplaner och vi företräder kommunen i markfrågor.

Vi som arbetar med dessa frågor


Samhällsplanering

Vi som arbetar som samhällsplanerare arbetar med strategiskt övergripande frågor kopplat till områden så som översiktsplaneringöppnas i nytt fönster, miljööppnas i nytt fönster, klimat, vatten, kollektivtrafik, bostadsförsörjning, bredband och regional utveckling. Arbetet utgår ifrån kommunens visionöppnas i nytt fönster och strävan mot ett Hållbart Håbo. Vi samordnar kommunens energi- och klimatrådgivningöppnas i nytt fönster och kommunens interna miljöarbete.

Anna Atterlöf, Samhällsplanerare (föräldraledig) 

Elin Brattström, Samhällsplanerare
Telefon: 0171-527 04
E-post:elin.brattstrom@habo.se

Kristoffer Andersson, samhällsplanerare/miljösamordnare (vikarie för Anna Atterlöf)
Telefon: 0171-525 18
E-post: kristoffer.andersson@habo.se

Johanna Forsberg Malmsten, Samhällsplanerare
Telefon: 0171-528 27
E-post: Johanna.Forsberg-Malmsten@habo.se

Kommunekolog

Jag som arbetar som kommunekolog arbetar brett med frågor som rör värdefull natur, hotade arter, grönstruktur och naturens sociala värden. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara sakkunnig i processen kring planprogram, detaljplaner och översiktlig planering, liksom kring bygglovs- och miljöärenden. Jag arbetar även med framtagningen av underlag för fler skyddade områden och grönstruktursplanering, liksom som samordnare för kommunens LONA-projekt.

Anett Wass, kommunekolog
Telefon: 0171-528 51
Epost: Anett.wass@habo.se

Detaljplanering

Vi som arbetar som planarkitekter arbetar med detaljplanering, i olika omfattningar, framförallt enskilda planer och planprogram. Vi gör planer för verksamhetsområde, bostäder, skolor, vägar och grönområde m.m. I våra arbetsuppgifter ingår det bland annat att göra utredningar, illustrationer, plankartor och planbeskrivningar och vi arbetar nära både politiken, exploatörer och medborgarna. Aktuella planer vi arbetar med just nu hittar ni häröppnas i nytt fönster.

Annina Stadius, Projektledare/Planarkitekt för Bålsta centrum
Telefon: 0171-46 43 50
E-post: annina.stadius@habo.se  

Anton Karlsson, Planarkitekt
Telefon: 0171-46 43 78
E-post: anton.karlsson@habo.se

Ola Wikström, Planarkitekt (endast tisdagar)
Telefon: 0171-525 42
E-post: ola.wikstrom@habo.se

Sarah Olsson, Planarkitekt
Telefon: 0171-528 95
E-post: sarah.olsson@habo.se

Mark och projekt

Vi som arbetar med markexploatering och projekt arbetar med bland annat genomförandefrågor efter att en detaljplan har vunnit laga kraft.

Genomförande handlar om utbyggnad av vissa gemensamma nyttigheter såsom exempelvis vägar och parker, sådana som ska kunna nyttjas av alla kommuninvånare när ett nytt område bebyggs eller förtätas. Det kan också handla om att leda större projekt både genom detaljplanefasen och genom genomförandefasen, såsom exempelvis förtätningen av Bålsta centrum.

Vi ansvarar också för kommunens markinnehav och olika fastighetsrättsliga och markförvaltande frågor kopplade till detta.

Annina Stadius, Projektledare/Planarkitekt för Bålsta centrum
Telefon: 0171-46 43 50
E-post: annina.stadius@habo.se  

Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör (sjukskriven)
Telefon:0171-527 86
E-post: sara.veidemann@habo.se

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-09-22

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster