Kontakt:

Telefon: 0171-525 00
E-post: Det här är en emailadress
Om kontaktcenter

Kommunhuset har öppet
08:00-16:45 måndag-torsdag
08:00-15:00 fredag
08:00-12:00 dag före helgdag

Hitta hit
Centrumleden 1
Klicka på bilden för större karta.

Dagvatten

Dagvatten kallas det regn-, smält- och dränerings vatten som rinner från vägar, parkeringsplatser, tak och grönytor ner i kommunens ledningsnät. Dagvattnet rinner med självfall, eller pumpas, genom ett system av ledningar som kallas dagvattenledningar. Till slut rinner dagvattnet, via sjöar och vattendrag ut i Mälaren, samma sjö där vi också hämtar vårt dricksvatten.

Dagvatten i Håbo

Dagvattenledningsnätet i Håbo kommun är cirka 150 km långt. Dagvattenledningar finns främst i Bålsta samhälle men även i Skokloster. I vissa områden i kommunen finns också dagvattenledningar som sköts av samfälligheter och inte av kommunens VA-avdelning. Ett sådant område är Krägga. Dagvattenledningsnätet leder dagvattnet, oftast med självfall, till ett närbeläget vattendrag, dike eller sjö.  I kommunen finns också flera dagvattendammar som samlar upp en del av föroreningarna i dagvattnet innan det når vattendraget eller sjön.

Vad innehåller dagvatten?

Dagvatten kan för med sig många olika föroreningar. Regnvatten kan i sig vara förorenat men när vattnet rinner längs gator sköljer det med sig ämnen som samlats där under lång tid. I vattnet kan man hitta olja från läckande bilmotorer, rengöringsmedel från någon som tvättat sin bil, gummipartiklar och giftiga ämnen från bilarnas däck. Man kan även hitta koppar från bilarnas bromsbelägg, zink , kväve, fosfor och mycket annat. Dessa ämnen kan vara skadliga för de djur och växter som lever i de vattendrag och sjöar som tar emot dagvattnet. De kan också skapa algblomning, igenväxning och syrefattiga bottnar. Vår största mottagare för dagvatten - Mälaren - är också vår dricksvattentäkt. I vissa områden med mer trafik eller mer industrier kan risken för föroreningar i dagvattnet vara högre. I vissa fall bedömer man att vattnet måste renas innan det släpps ut.

Lokalt omhändertagande av dagvatten

När man bygger ökar uppkomsten av dagvatten när ytor asfalteras eller stensätts. Innan bebyggelsen infiltrerade en stor del av vattnet rakt ner i marken. Byggnader har också takytor som samlar upp mycket regnvatten som måste hanteras. Håbo kommun strävar efter att bevara den naturliga avrinningen och infiltrationen av dagvatten. Det innebär att man vill bromsa upp dagvattnet och ta hand om det inne på fastigheten istället för att låta det rinna iväg och samla på sig föroreningar från väg- och markytor. Vid nybyggnation ställer man därför krav på att dagvattnet ska hanteras lokalt inne på fastigheten. Kommunens krav på dagvattenhantering finns reglerad i dagvattenpolicyn. 

 

Rening av dagvatten

I vissa områden där det finns behov av rening låter man dagvattnet samlas i en dagvattendamm. I dammen hinner vattnet stillas och slam och partiklar sjunker till botten och sedimenteras. Andra miljöfarliga ämnen bryts ned eller tas upp av växter. Det renade vattnet kan sedan rinna ut i vattendrag och sjöar och tillslut nå Mälaren. Du kan läsa mer om kommunens dagvattendammar under dagvattendammar i menyn. Vattnet renas inte helt från föroreningar men den största delen binds i dammens bottenslam eller bryts ner.

På bensinstationer och parkeringsplatser kan man installera olje- och slamavskiljare som samlar upp miljöfarliga ämnen innan de når dagvattensystemet.

Vad kan jag göra?

Den största delen av dagvattnet i kommunen rinner ut orenat i närmaste dike, vattendrag eller sjö. Även där kommunen anlagt en dagvattendamm slipper en del av föroreningarna igenom. Av denna anledningen ska du till exempel  inte tvätta din bil på gatan eller uppfarten. Vi har samlat några bra tips om hur du kan hjälpa till.

  • Bilar får inte tvättas på gatan. Åk istället till en modern biltvättsanläggning. Smutsvattnet från en biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däcksrester och tvättkemikalier. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det oftast orenat rakt ut i närmaste dike. När du åker till en automattvätt eller "gör-det-själv-hall" renas avloppsvattnet.
  • Låt inte skrotbilar stå och rosta och droppa olja.
  • Hårdgör inte ytor i onödan. Använd helst grus eller andra material som släpper igenom vatten.
  • Led ut takvatten som rinner ner i dina stuprör på gräsmattan där det kan infiltrera. Samla gärna regnvatten i en tunna och använd till trädgårdsbevattning.

Senast uppdaterad 2013-07-03 Det här är en emailadress »

Håbo kommun, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta  Telefon: 0171-525 00  Fax: 0171-563 33 E-post: Det här är en emailadress