Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditionerings- anläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC).

Om du är verksamhetsutövare av en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Installation av ny utrustning

Den nya svenska förordningen (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen träder i kraft den 1 januari 2008 och ersätter då köldmediekungörelsen. Operatören ska underrätta miljöavdelningen före installation av utrustning, (aggregat) som innehåller 10 kg köldmedium eller mer. Ändringen innebär att anläggningens totala köldmediemängd inte längre kommer att ha någon betydelse för huruvida miljöavdelningen ska informeras. Avgörande blir istället den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd.

Anmälan till miljöavdelningen

Miljöavdelningen ska informeras före installation av ny utrustning (aggregat), som innehåller 10 kg köldmedium eller mer. Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediamängd och inte den totala köldmediemängden som styr kravet på information till miljöavdelningen.

Återkommande läckagekontroll

För att säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick krävs kontroller. Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:

  • Ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat) innehåller mindre än 3 kg köldmedia.
  • en gång per tolv månader om utrustning (aggregat) innehåller 3 - 30 kg köldmedium.
  • en gång per sex månader om utrustning (aggregat) innehåller 30 - 300 kg köldmedium.
  • en gång per tre månader om utrustning (aggregat) innehåller mer än 300 kg köldmedium. System för upptäckt av läckage ska installeras vid enhetsaggregat som innehåller mer än 300 kg köldmedium.

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (ackrediterat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Du kan få information om vilka kylentreprenörer som är godkända från SWEDAC. 

Rapportering till miljöavdelningen

Om den totala köldmediemängden överstiger 10 kg ska du varje år rapportera till miljöavdelningen. Senast den 31 mars ska du rapportera in de kontrollrapporter som du låtit genomföra under ett kalenderår. Utrustning (aggregat) under 3 kg räknas inte med.

Undvik miljösanktionsavgift

Om du inte gör installationskontroll, inte uppfyller kraven på journalföring eller inte anmäler innan en anläggningtas i bruk, är tillsynsmyndigheten (Tillståndsnämnden i Håbo Kommun) skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift enligt Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Följande avgifter gäller:

  • om du inte gjort installationskontroll (5000 kr) 
  • om du inte gör anmälan om köldmedier innan en anläggning tas i bruk (5000 kr)
  • om du kommer in med installationskontrollen för sent, det vill säga. efter 31 mars (1000 kr)
  •  om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2000 kr)

Dessutom tillkommer miljöavdelningens avgift för handläggning av miljösanktionsavgiften.

 Kontakt:

Anna-Lena Wilson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

E-post: Det här är en emailadress 
 


Senast uppdaterad 2011-12-01 Det här är en emailadress »

Håbo Marknads AB, Sköldvägen 2, 746 50 Bålsta  Telefon: 0171-538 00  Fax: 0171-510 25 E-post: leif.nyren@habo.se