Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information kring ombyggnationen av Futurumskolan

170206

Arbetet med upphandling pågår fram till månadsskiftet april/maj. Ombyggnadsarbeten startar i maj-17 och den nyrenoverade skolan beräknas klar till hösten -18.

Den 16 januari 2017 hölls ett informationsmöte på skolan. Här kan du läsa om vad som informerades om vid mötet.

Närvarande på mötet var; Ewa Johansson Rektor Futurum, Hans Elmehed Förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, Stefan Wahlund Projektledare, Helena Fornstedt som oberoende expert från Yrkes- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset samt Johan Tannfors från AK konsult.

Skolan nyrenoverad och klar till hösten 2018

Arbetet med upphandling av entreprenör och projektörer samt projektering pågår nu och fram till månadsskiftet april/maj-17. Ombyggnadsarbeten startar i maj-17. Vissa undersökningsarbeten/rivning kan utföras under projekteringstiden. Ombyggnadsarbeten ska vara färdigställda och den nyrenoverade skolan beräknas klar till hösten -18.

Lokalerna godkända att användas under ombyggnationen

Fastighetsförvaltaren har tillsammans med oberoende experter på Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset samt Företagshälsans skyddsingenjör analyserat provtagningar och gått igenom samtliga lokaler i skolan och kommit fram till att elever och personal kan använda speciallokaler (som exempelvis träslöjd, fritids och matsal) under ombyggnationen. Luftrenare som tar bort alla partiklar i luften, både bakterier och svampar finns nu i dessa lokaler. Dessa står på full effekt under kvällar/helger och slås ned till en låg effekt under lektionstid/aktivitetstid för att undvika störande ljud från luftaggregaten.

Experterna är överens om att de mätningar i lokalerna som redan är genomförda räcker och håller över projektets tid. Detta innebär att man i projektet inte kommer att lägga resurser på att beställa eller genomföra nya likadana mätningar.

Inför ombyggnationen ska åtgärder genomföras för att säkerställa att elever och personal inte exponeras för byggdamm, partiklar och gaser från fuktskadat material. Ett förebyggande arbete ske i nära kontakt med alla aktörer. Under ombyggnationen säkerställs även daglig städning och löpande kontroller av ventilationsåtgärder.

Bra för kvaliteten på undervisningen

Större delen av dagen går eleverna nu i de nya paviljongerna med fina hemklassrum och en bra lärmiljö. Skolans rektor är samtidigt positiv över experternas besked om att det går bra att använda skolans övningssalar under ombyggnationen. Det innebär bland annat att matsalen blir kvar, så att eleverna slipper äta i hemklassrummen och att caféet, som är ett ”måste” för de äldre eleverna blir kvar.

Fritidsverksamheten Kojans verksamhet flyttar till andra lokaler (rosa). Här är man redan på gång att utvecklar kvalitéten och få en riktigt bra verksamhet med flera nya i personalen. Rosas lokaler känns bättre än de tidigare och en ateljé har tillkommit!

Förbättring av ventilation samt ljudmiljö vid ombyggnation

All personal har tidigare fått svara på frågor om arbetsmiljön. Detta för att genom svaren få en bild av den samlade arbetsmiljön i skolan. Den bild enkätsvaren ger av symtom och klagomål handlar om ventilation och ljud. Det är därför viktigt att se över och göra anpassningar av ventilation och ljudmiljö vid ombyggnationen.

Under hela ombyggnationen stämmer skolan av via elevråden och elevskyddsombuden hur allt fungerar för att säkra en bra skolmiljö.

Skolan har tagit in en extra resurs som enbart ska arbeta med skolans frågor under ombyggnationen. Vi kommer att presentera henne närmare i kommande informationsbrev och när hon har kommit på plats.

En skola för framtida kompetenser

Ombyggnationen innebär en möjlighet att använda situationen till att skapa ännu bättre lärmiljöer. Ett projekt som pågår parallellt med ombyggnationen startas upp. Projektets mål är att elever, personal och vårdnadshavare ska vara delaktiga i att forma den bästa skolan.

Det kan handla bland annat om att se hur skolan utformas fysiskt och socialt för att gagna lärandet samt hur kan vi ha en skola med bra tillgänglighet för alla elever. Är du intresserad av att delta i detta arbete är du hjärtligt välkommen att höra av dig till rektor Ewa Johansson, e-post: ewa.johansson@habo.se.

Tillsammans skapar vi en skola med nystart!

Vänligen
Ewa Johansson
Rektor

 

170109

Flytt till paviljonger försenad 4 dagar

Till målsmän och elever i klass 7c, 7d, 8c och samtliga åk:6.

Den planerade flytten till paviljonger har blivit försenad 4 dagar. Eon som installerar all el i paviljongerna var sena med sitt arbete och detta har orsakat förseningen av inflyttning i paviljonger för ovanstående klasser.

Allt material är packat enligt planerna före julledigheten så de följande fyra dagarna får eleverna arbeta med sådant som går att genomföra samt gå på sina övningsämnen där allt är som vanligt.

Jag hoppas ni har överseende med detta samt att ni ber era barn att göra sitt bästa för att hjälpa lärarna och sig själva under dessa dagar. Då kan vi ta vara på den här lite udda situationen på bästa sätt.

Vänligen,
Ewa Johansson
Rektor

 

161222

Informationsmöte Futurum

Den 16 januari kl. 18.00 – 19.30 är du hjärtligt välkommen till  informationsmöte på Futurum, övre matsalen.

Vårdnadshavare till barn på Futurum och personal på skolan är välkomna till mötet. Syftet är att ge den information vi har just nu vad gäller renovering och ombyggnad av övre Futurum samt hur planerna ser ut för elever och vuxna på skolan.

Representanter från Fasighet, AK-konsult, Helena Fornstedt från Akademiska sjukhuset, Hans Elmehed Förvaltningschef och Ewa Johansson rektor kommer att delta.

Kvällens program:

Ewa Johansson hälsar välkommen och berättar om beslutet kring vistelse i lokalerna samt projektet för framtida Futurum.

Fastighet berättar om den översiktliga tidsplanen för ombyggnationen och planer för lokalerna.

Experter svarar på frågor kring arbetsmiljö och sjuka hus.

Varmt välkomna!

Ewa Johansson
Rektor Futurum

 

161220

Samtliga paviljonger färdiga till terminsstart

Vid elevernas terminsstart den 9 januari kommer samtliga paviljonger att vara färdiga. Just nu sker markarbeten och en länk byggs mellan paviljongerna.

Fritidsverksamheten flyttar

Fritids för barnen i årskurs 3 – 6 kommer att flytta till en annan del av skolan. Det är gamla Rosa där nu 7 – 9 har haft sin verksamhet. Lokalerna kommer att vara rustade med extra ventilationsaggregat.

Skolan nyrenoverad och klar till HT-18

Arbetet med upphandling av entreprenör och projektörer samt projektering pågår nu och fram till månadsskiftet april/maj-17. Ombyggnadsarbeten startar i maj-17. Vissa undersökningsarbeten/rivning kan utföras under projekteringstiden. Ombyggnadsarbeten ska vara färdigställda och den nyrenoverade skolan beräknas klar till september -18.

Föräldramöte i januari

Planering för ett info. möte om ombyggnaden med föräldrar planeras i januari. Då kommer tidplanen för ombyggnationen presenteras och man får möjlighet att ställa frågor om projektet, provtagningarna och lokalerna. Vi återkommer med datum så snart vi har fått bekräftelse från samtliga deltagande presentatörer.


161202

Beslut om renovering av övre Futurum

Kommunstyrelsen har beslutat om att renovera och bygga om övre Futurumskolan. Planen är att, med dagens förutsättningar ska skolan vara klar i september 2018.

I samband med ombyggnationen påbörjas även ett delprojekt för att skapa goda fysiska och pedagogiska lärmiljöer och ett lärande utifrån framtidens kompetenser. Elever och föräldrar är hjärtligt välkomna att delta i projektet.

Den 21 november fattade Kommunstyrelsen beslut om att renovera och bygga om övre Futurumskolan. Beslutet togs tidigare än planerat för att så snabbt som möjligt kunna påbörja arbetet inför renoveringen.

Samtidigt med ombyggnationen startas ett projekt med syfte att utforma lokaler och skolans pedagogiska verksamhet. I projektet ingår förutom projektgruppen för ombyggnationen även personal och föräldrar som är intresserade av att vara delaktiga i ombyggnationen samt uppbyggandet av nya Futurum övre.

- I samband med ombyggnationen har vi möjlighet att skapa goda fysiska och pedagogiska lärmiljöer. Under VT-17 startar vi därför ett delprojekt till ombyggnadsprojektet. Målet är att utveckla en god lärmiljö som ger förutsättningar för lärandet utifrån framtidens kompetenser. Projektgruppen håller på att utses och tanken är att ha referensgrupper med medarbetare, vårdnadshavare samt elever. Är du intresserad så hör av dig till mig via e-post ewa.johansson@habo.se, säger Futurums rektor Ewa Johansson.

Lokalerna godkända att användas under ombyggnationen

I oktober genomfördes nya provtagningar av luftkvaliteten i lokalerna. Resultaten analyserades sedan tillsammans med tidigare provtagningar av fastighetsförvaltaren tillsammans med oberoende experter på Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset samt Företagshälsans skyddsingenjör.

Den gemensamma bedömningen och rekommendationen är att elever och personal kan nyttja speciallokalerna under ombyggnationen. De lokaler med förhöjda bakterievärden kan användas under ombyggnationen genom att luftrenare placeras i dessa. De tar bort alla partiklar i luften, både bakterier och svampar. Luftaggregaten kan stå på full effekt under den tid lokalen ej nyttjas och slås ned till en låg effekt under lektionstid/aktivitetstid för att undvika störande ljud från luftaggregaten.

Inför ombyggnationen ska åtgärder genomföras för att säkerställa att elever och personal inte exponeras för byggdamm, partiklar och gaser från fuktskadat material. Ett förebyggande arbete ske i nära kontakt med alla aktörer. Under ombyggnationen säkerställs även daglig städning och löpande kontroller av ventilationsåtgärder.

Rektor Ewa Johansson har utifrån analyserna av provresultaten och för att upprätthålla en god kvalité i verksamheten fattat beslut om att nyttja delar av skolans lokaler under ombyggnationen. Detta gäller specialsalar, fritids Kojan samt caféet och pedagogsikt centrum. Beslutet bygger på rekommendationerna från ovan nämnda samt beräkningar av hur stor del av dagen eleverna har i övre Futurum.

Mätresultat samt analys av dessa

Föräldramöte med separat inbjudan

Föräldrar och intresserade kommer att få en inbjudan till föräldramöte där tidplanen för ombyggnationen presenteras. Här kommer man även få möjlighet att ställa frågor om projektet, provtagningarna och lokalerna.

Vi jobbar på att försöka få ihop ett datum där experter från samtliga områden kan närvara. Inbjudan publiceras här på www.håbo.se/luftkvalitet.161109

Paviljongerna till etapp 2 levererade

Under höstlovet (vecka 44) levererades paviljongerna till etapp 2 och monteras ovanpå den befintliga uppställningen. En länk i ”vinkel” kommer att levereras den 24-25 november.

Markarbeten mot busshållplats påbörjas under vecka 45. Under tiden skärmas byggarbetsplatsen av med staket mot paviljongerna så att ingen kan komma in i arbetsområdet. Man räknar med att vara klar med dessa arbeten under vecka 48.

Utöver detta kan det även komma en extra paviljong med utrymmen för blanda annat elevskåp. Det är ännu oklart om denna hinner levereras till terminsstarten.

Markarbete vid busshållplatsen

Marken mot busshållplatsen innebär att de befintliga bussräckena flyttas ut en bit där eleverna väntar på bussen. Projektgruppen ska även titta på gårdens utformning och placering av bänkar utanför paviljongerna.

Analys och plan utifrån provresultat

De nyligen framtagna provresultaten analyseras nu av fastighetsförvaltaren samt oberoende experter på Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset samt Företagshälsans skyddsingenjör.

Tillsammans går man igenom framtaget underlag, rum för rum, för en samlad bedömning och rekommendation kring hur man går vidare. I samråd med styrgruppen fattar därefter rektor beslut om vilka verksamheter som kommer att finnas kvar inne i stora skolan. Mätunderlag samt den beskrivande analysen publiceras här så snart den är färdig, tillsammans med information om åtgärder baserat på provresultaten.

Planen för inflyttning av klasserna 6 – 9 sker enligt tidigare tidsplan vilket innebär efter julledigheten. I den tidsplanen finns inräknat tid för etablering av el, datauppkoppling samt lås och larm.

Denna sida uppdateras löpande. Du når sidan direkt via adressen www.håbo.se/luftkvalitetlänk till annan webbplats 

 

161102

Tekniska utskottet föreslår beslut om renovering av övre Futurum

Enligt beslut i tekniska utskottet den 1 november föreslås till Kommunstyrelsen (KS) att renovera och bygga om övre Futurumskolan.

Beslutet togs tidigare än planerat för att så snabbt som möjligt kunna påbörja arbetet inför renoveringen. Formellt beslut fattas i KS den 21 november.
 

161013

Ny information kring övre Futurum

Nya mätningar av lokalerna utfördes den 4 oktober. Det tar sedan 10 arbetsdagar innan resultatet är klart och lämnas till analys av oberoende experter på Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset samt Företagshälsans skyddsingenjör.

Resultat och analys kommer sedan att presenteras för styrgruppen som tillsammans med experterna, och baserat på underlaget, fattar beslut om agerande. Samtidigt skriver vi ihop information för att så snabbt som möjligt informera personal och föräldrar om mätunderlag och analys samt om vilka åtgärder som beslutas baserat på provresultaten. En av frågorna som kommer att hanteras är lektioner som idag inte hålls i paviljongerna.

Miljöavdelningen har utfärdat ett föreläggande gällande Futurumskolan

Föreläggandet handlar om att Håbo kommun ska lämna in uppgifter om vilka åtgärder som planeras för övre Fueturum med anledning av de fuktskador som konstaterats i byggnaden. En tidplan för när åtgärderna kommer att påbörjas samt när de beräknas vara avslutade ska även lämnas till Bygg- och miljönämnden senast den 30 november 2016.

- Vi håller på att sammanställa ett svar till nämnden baserat på befintliga planer, dock är några beroende på analysresultaten och några beroende på det politiska beslutet som fattas berättar Karin Gustavsson, tf. fastighetschef på Håbo kommun.

Länk till föreläggandet.PDF

 

160928

Information efter föräldramötet 26 september

Nya mätningar är beställda och utförs den 4 oktober. Därefter lämnas de till analys av oberoende experter på Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset samt Företagshälsans skyddsingenjör. Så snart analysen är klar kommer denna att kommuniceras till alla föräldrar samt publiceras här på www.håbo.se/luftkvalitetlänk till annan webbplats.

Måndagen den 26 september hölls ett informationsmöte på Futurumskolan, dit samtliga föräldrar var välkomna. Syftet var att informera om vad som händer i projektet. De flesta frågor var dock sådana som skulle besvaras av fastighetsförvaltaren samt av den oberoende expert från Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset som deltog och svarade på frågor på föräldramötet den 31 maj. Tyvärr hade bägge dessa fått förhinder för att delta.

Så här i efterhand ser vi att det hade varit bättre att flytta fram föräldramötet till ett datum då bägge hade haft möjlighet att delta och svara på frågor. Detta tar vi med oss till kommande informationsmöten.

Nya mätningar beställda

Nya mätningar är beställda och utförs den 4 oktober. Därefter lämnas de till analys av oberoende experter på Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset samt Företagshälsans skyddsingenjör.

Så snart analysen är klar kommer denna att kommuniceras till alla föräldrar samt publiceras här.

Paviljonger till samtliga klasser beställda – åk 4-5 strax klara för inflyttning

18 stycken paviljonger beställdes till samtliga klasser efter Kommunfullmäktiges beslutet på det extrainsatta mötet i somras. Några av dessa fanns redan färdigställda. Dessa är nu på plats och planen är att åk. 4 och 5 kommer att flytta in den 3 oktober. Elever i åk. 6 – 9 kommer från och med vårterminen att flytta in i de paviljonger som håller på att byggas nu.

Separata ventilationen på övre och nedre Futurum

Ventilationen i lokalen fortsätter att vara på dygnet runt och på fullt flöde. En driftdator mäter och har koll på att ventilationen fungerar enligt önskemål. Luftrenare med partikel och kolfilter är utställda i klassrumen för att stödja ventilationen.

Övre och nedre Futurum har separata ventilationer. Det innebär att inte kan strömma luft mellan övre och nedre Futurum då det är helt separata system. Det finns totalt fyra ventilationsaggregat fördelade på övre Futurum.

Politiskt beslut om Futurum framtid i höst

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar nu med beslutsunderlag till politiken. Planen är att under hösten ha utrett klart och tagit fram förslag till beslut.

Webben uppdateras löpande

All ny information kring övre Futurum publiceras löpande på denna sida. Samtliga klasslärare kommer samtidigt att uppmanas att även maila denna information till berörda föräldrar.


160926

Ombyggnationen i övre Futurum

Under sommaren har KS haft ett sammanträde och beslutat att hyra paviljonger så att alla klasser från åk. 4 – 9 kan ha sitt hemklassrum i dem under ombyggnationen av övre Futurum.

Etapp 1

Nu är de första paviljongerna på plats och eleverna i åk. 4 och 5 kommer att flytta in den 3 oktober. Under studiedagen den 30 september kommer flyttfirman och veckan innan packar personalen ner materalet i lådor. Innan inflyttning ska besiktningsprotokoll och brandsäkerhet vara klar och dokumenterad. Dessa dokument lämnas till mig som rektor så att jag kan godkänna inflyttningen.

Jag berättade under ett föräldramöte att jag som rektor avsagt mig arbetsmiljöansvaret under en period. En anledning till att man returnerar delegationen av arbetsmiljön kan vara att man att saknar befogenheter att vidta åtgärder. Det var efter upptäckten av fukt och mögel i ytterväggarna på övre Futurum som besluten för åtgärder låg på en nivå ovanför rektors och det innebär att det är svårt att ta ansvaret fullt ut. Jag har nu återtagit hela arbetsmiljöansvaret för Futurum. Som ansvarig skolledare ser jag mycket seriöst på mitt uppdrag och är noga med att det ska bli så bra som möjligt för elever och personal.

Etapp 2

Innebär att elever i åk. 6 – 9 kommer att flytta ut i paviljonger och ha sina hemklassrum där och kommer att ske vid årsskiftet. Paviljongerna beräknas stå klara i slutet av november. Personalen packar och själva flytten sker under juluppehållet. Eleverna startar terminen i de nya paviljongerna.

När det gäller användningen av övningsämnenas lokaler ser vi just nu över hur de kan användas alternativt flyttas inom befintlig skolbyggnad. Vi undersöker även möjligheten att ha övningsämnen i elevernas hemklassrum.

Ventilationen är fortsatt igång på full styrka och under hela dygnet. Mätningarna visar mycket låga värden av oönskade ämnen i klassrummen. Fastighetsavdelningen ska återkomma med datum då nya mätningar av luftkvalité och ventilationen görs. Datum samt resultat kommer jag att lägga ut här så snart jag får dessa.

Mätningar i väggarna på nedre Futurum, F – 3 kommer att göras för att säkerställa att fukten inte har spridit sig till dessa delar av skolan. Datum för när mätningarna ska göras samt värden kommer också att läggas ut på denna sida på webben så snart jag får ta del av dessa.

Om någon elev upplever besvär av något slag som du som vårdnadshavare misstänker har att göra med arbetsmiljön på skolan så uppmanar jag dig att söka läkare för ditt barn. Om läkare rekommenderar att skolan anpassar miljön ytterligare så kontakta biträdande rektor via mail. Vi kommer att kontakta dig för att tillsammans med dig/er som vårdnadshavare att upprätta en handlingsplan med åtgärder för ditt/ert barn.

Under allt arbete med att färdigställa paviljongerna kommer byggplatsen att vara inhägnad samt säkerheten kontrollerad.

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om det blir en ombyggnation av skolan eller om det kommer att byggas en helt ny skola.

Håll koll på håbo.se/luftkvalitet

Jag kommer att hålla er informerade om frågan via månadsbrev samt på denna webbsida som uppdtateras löpande.länk till annan webbplats Här finner du all information kring ombyggnationen samlat.

Planerna vad gäller Futurums framtid är att vi ska få en fin skola utan arbetsmiljöproblem och det ser jag verkligen fram emot.

Vänliga hälsningar

Ewa Johansson
Rektor Futurum
ewa.johansson@habo.se
Telefon: 0171-52958

 

2016-08-15

De första paviljongerna kommer i september

Första paviljongen ska vara på plats i mitten av september och resten i november.

Inför höstterminen så kör skolan ventilationen dygnet runt, ett reningsaggregat är inkopplat och det städas det regelbundet. Tack vare detta så kan övre Futurum användas fram till att paviljongerna är på plats enligt de experter som är anlitade.

2016-07-12

Paviljonger till hela övre Futurum

På dagens extrainsatta KS fattades beslut om att hyra paviljonger till samtliga klasser i Futurum övres lokaler. Detta för att ge möjlighet till en fördjupad utredning och konsekvensanalys kring ombyggnation eller nybyggnation av lokalerna.

 

2016-07-05

Extra KS för beslut om övre Futurum

Tisdagen den 12 juli kommer det att hållas ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde. Detta för att snabbt kunna fatta beslut om det ska bli en ombyggnation eller nybyggnation av övre Futurum och komma vidare med arbetet.

Efter sammanträdet informerar vi om beslutet här på www.håbo.se/luftkvalitet

 

2016-06-03

Protokoll från föräldramöte 31 maj

Protokollet från föräldramötet 31 maj 2016 (pdf, 142kB, öppnas i nytt fönster) »PDF

Nedan återfinns utdrag från protokollet, informationen som handlar om luftkvaliteten:

Hans Elmehed, förvaltningschef berättade om upptäckten av fuktskador i alla ytterväggar på övre Futurum. Huset är inte friskt och åtgärder behöver vidtas. Det alternativ fastighet har tittat på är en ombyggnation och en sådan beräknas kosta upp mot 70 – 100 miljoner kronor.

Alternativ ett är nu en ombyggnation med start under hösten 2016. Paviljonger är beställda och beräknas vara på plats i början av september. I dessa finns sex st. klassrum, grupprum, toaletter och personalutrymme. Modulen kan inrymma 6 st. klasser. Skolledningen planerar att åk 4 – 5 kommer att inhysas i dessa lokaler. Planering och flytt organiseras av skolledningen i början av hösten. Elever och vårdnadshavare får då information.

Alternativ två som fastighet också gör en kostnadsberäkning för är att skolan byggs om. Det finns alternativ med en skola som byggs med färdigmonterade moduler. Det kan vara ett hållbart alternativ och då kan eventuellt ett centrum eller "hjärtat" i skolan byggas med expedition, pedagogiskt centrum. Därefter monteras modulerna på för olika verksamheter och arbetslag. Ett kostnadsförslag tas fram för de olika alternativen.

Dessa alternativ presenteras för politiken före midsommar. Beslut fattas och därefter kan eventuella upphandlingar göras. Vid ombyggnation kommer en sådan att ske i etapper.

Oavsett vilket beslut som fattas kommer skolans ledning och personal arbeta för att alla elever ska ha en god lärmiljö och få bra förutsättningar för sitt lärande. Rektors ledstjärna är att verka för att alla elever får möjlighet att nå sin högsta potential kunskapsmässigt och socialt. För att åstadkomma det behöver skolans elever och personal ha en god arbetsmiljö.

Helena Fornstedt berättar att forskningen visat att det finns en koppling mellan ökad rapportering av ohälsa i byggnader med fuktskador. En fuktskadad byggnad avger mer kemiska ämnen och partiklar till miljön. Kunskapen om vilken betydelse kemiska ämnen och partiklar som avges från en fuktskadad byggnad har för hälsan varierar. Man är enig om att risken för att utveckla astma är knappt fördubblad för personer som vistas länge i en fuktskadad byggnad (ca 1 extra astma per 200 elever). Elever som redan har astma kan få mer symtom. I övrigt är personer med annan överkänslighet överrepresenterade. Typiskt är att besvären klingar av när man lämnar bygganden och när man är ledig. Andra reaktioner som kan förklara ohälsa relaterat till i byggnaden ät t.ex. allergi mot djurallergen i skolmiljön som framförallt finns i dammet. Det vanligaste är dock att flertalet personer som vistas i fuktskadade miljöer inte reagerar alls, eller endast har mindre besvär.

Om föräldrar upptäcker att deras barn inte mår bra bör man vända sig till barnets husläkare. Om det är relevant, bör det påtalas att fuktskador konstaterats i skolmiljön. Om läkaren misstänker ett samband, bör skolhälsovården informeras så att de får kännedom om detta.

De åtgärder som hon och även andra vidtalade experter har rekommenderat oss att vidta är följande:

  • Ventilationen fortsätter att vara på dygnet runt och på fullt flöde under hela åtgärdsperioden. 
  • Ventilationssystemet ses över och filter byts ut två gånger per år. Enligt Hannu är en driftsdator kopplad till ventilationssystemet som läser av om filter behöver bytas oftare. 
  • Kemiska mätningar av luften (MVOC) görs kontinuerligt i lokalerna för att följa ventilationens effektivitet. 
  • Ökad städfrekvens och storstädning på hög höjd. 
  • Nedsugspunkter i lister för de ventilerade golven rengörs och systemets funktion ses över. 
  • Luftrenare med partikel och kolfilter ställs ut i alla klassrum som används för att stödja ventilationen. 
  • De delar av byggnaden som byggs om ska helt avskiljas från övriga verksamheten. Ventilationen ska vara stängd och tillsluten under åtgärderna. 
  • Rum i tidigare atriumgårdar kommer inte att användas.

 

Dessa rekommendationer är delvis genomförda och i övrigt planerade.
Skolans personal genomför den s.k. Örebroenkäten. Den skickas in för bearbetning och kommer därefter att användas för eventuella åtgärder i samverkan med Håbohälsan. Att skolan valt att göra en enkät med personalen i första hand beror på att de vistas i lokalerna under längre tid. Håbohälsan och skolhälsovärden har tillsammans med rektor tagit fram detta och om behov finns kan fler undersökningar göras.

Enskilda personer som upplever problem rekommenderas att söka läkare. Finns oro från vårdnadshavare eller läkare kontaktas skolhälsovården i första hand och skolledningen i andra hand.

Frågan om nedre Futurum har undersökts nu kommer upp. Fastighet har inte gjort undersökningar av nedre Futurum nu. Det utifrån att den delen är ombyggd 2012. Andra skolor och verksamheter i kommunen kommer också att undersökas. Just nu har vi fokus på Futurum och granskar även Fridegårdsgymnasiet.

Rektor lägger ut all information på skolans hemsida. Så snart fler saker faller på plats och beslut tas kommer information om vad som sker. Vårdnadshavare uppmanas att titta på hemsidan. All information går också till skolans personal som uppmanas att vidaresända den till vårdnadshavare. Det är viktigt att föräldrars e-mailadresser är uppdaterade så att informationen når fram. 

Trots att situationen med fuktskador och mögel är det ändå bra att skadorna upptäckts och att det då finns möjlighet att åtgärda detta. Vi hoppas på en riktigt bra skolbyggnad för våra elever och personal.

Vänligen,
Ewa Johansson
Rektor Futurum

 

2016-04-28

Fukt i övre Futurums lokaler

På den övre delen av Futurumskolan har nu totalt 1 500 mätprover tagits i en stor del av rummen. Det är dels prover av luftkvaliteten och dels borrprover av grunden som tagits.

Resultatet av mätproverna har nu kommit. Det visar att det finns fukt i 85 % av ytterväggarna och några innerväggar på övre Futurum. På vissa ställen har även fukten gått ner i mattan. De nya mätresultaten har skickats för oberoende analys till Akademiska sjukhuset och Företagshälsan.

Fastighetsförvaltaren arbetar nu fram en ombyggnadsplan tillsammans med skolledningen.

Analysrapporter

Föräldramöte 31 maj

Tisdagen den 31 maj bjuds alla föräldrar till elever i övre Futurum in till ett föräldramöte. Även föräldrar till elever i Vibyskolan är välkomna då de har sina övningsämnen på övre Futurum. På föräldramötet kan du ställa dina frågor och få svar från skolledningen och fastighetsförvaltaren utifrån den kunskap vi då har fått.

Om du inte har möjlighet att komma till föräldramötet är du välkommen att maila dina frågor till Hans Elmehed, förvaltningschef Barn- och utbildning, på följande e-postadress: hans.elmehed@habo.se.

Vi uppdaterar informationen löpande på denna webbsida. 

Vänliga hälsningar

Ewa Johansson
Rektor Vibyskolan och Futurum
ewa.johansson@habo.se

 

2016-04-07

Provtagning av luftkvalitén på Futurum övre

Nya mätvärden framtagna i fler lokaler. Mätningarna har analyserats av oberoende experter.

På den övre delen av Futurumskolan har nya mätningar av luftkvaliteten genomförts i fler rum och efter att ventilationen ökats och nu körs dygnet runt.
De nya mätvärdena i det avstängda klassrummet har inte gått ner till acceptabel nivå och kommer därför att fortsätta vara stängt tills vidare.

Analysrapport

För att få svar på vad provresultatens värden innebär för skolans verksamhet skickades de första analysrapporterna till Arbetsmiljö och -medicin på Akademiska sjukhuset, samt till Företagshälsans skyddsingenjör.

Helena Fornstedt på Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset har analyserat mätresultaten. Hon svarar att hon inte kan se att mätresultaten är alarmerande utifrån ett byggnadsperspektiv. Hon skriver även att huvudregeln är att någon direkt koppling till hälsa inte bör göras utifrån analysresultat från mätningar i en byggnad med misstänkta inomhusproblem- Mätvärden ska betraktas som ett redskap för att utreda eventuella skador i byggnaden eller utförda aktiviteter som t.ex. emissioner från golvvård som kommenterats. Aktuella ämnen ligger långt under de hygieniska gränsvärdena som tillämpas vid bedömning av risker för ohälsa i arbetsmiljöer där det finns en visad koppling till hälsopåverkan. Hon påpekar dock att man ska uppsöka läkare om man har någon form av besvär.

Företagshälsans skyddsingenjör Lars Dibell analyserade även värdena och konstaterade att vissa halter överskrider rekommenderad gränsvärden. Han lämnade även förslag på vad orsakerna kunde bero på, som ett underlag för fortsatt utredning.

- Det är svårt att säga i dagsläget vad detta innebär för oss som vistas i lokalerna. För att kunna veta omfattning och vilka åtgärder vi behöver vidta, behöver vi komplettera provtagningarna med djupgående borrmätningar, vilket fastighetsförvaltaren kommer att genomföra redan nästa vecka. Vi tar naturligtvis detta på största allvar och kommer att hålla alla berörda informerade under hela utredningsarbetet, säger Futurums rektor Ewa Johansson.

Nästa steg - Djupgående mätningar och flera förbättringsåtgärder

Provtagningen utförs under tre dagar, med start vecka 15. Resultatet av proverna räknas bli klara i slutet av april och kommer att ligga till grund för den analys och rekommendation av byggnaden som då arbetas fram. Parallellt med detta ser man över möjliga kortsiktiga förbättringsåtgärder som ökad städningsfrekvens, rengöring av skoskrapmattor och likande. I dagsläget bedöms inte att städningen är huvudorsaken, men man har ändå arbetat fram ett antal aktiviteter som kortsiktigt förbättra luftkvaliteten.

För att se omfattning och vilka åtgärder som behöver genomföras kommer borrprov och djupgående mätningar att göras i biblioteket, arbetsrum och klassrum.

Föräldramöte efter analys av djupgående mätningar

Skolan kommer att bjuda in till föräldramöte i början av maj, när analysen av de djupgående mätningarna är färdigställd. Vi återkommer med dag och tid för föräldramötet.

Föräldrar kommer även fortsatt att informeras löpande via veckobrev samt här på denna webbsida. Här lägger vi även upp provresultaten löpande så snart det kommer nya.

Ewa Johansson
Rektor Vibyskolan och Futurum
ewa.johansson@habo.se

 

2016-03-21

Information om provtagning luftkvalitén

Utökade provtagningar av luftkvalitén Futurum Övre

På den övre delen av Futurumskolan har en förändring av luftkvaliteten upptäckts. Fastighetsförvaltaren har utfört fördjupade provtagningar av luftkvaliteten som visar bland annat förekomst av ämnet texanolisobutyrat (TXIB), en form av mjukgörare. Ett av klassrummen visar även värden av Etyldiglykol, därför har vi som en säkerhetsåtgärd stängt rummet tills vidare.

Nya mätningar i fler rum är beställda till måndagen den 21 mars och ventilationsaggregaten körs nu dygnet runt.

För att få svar på vad dessa värden innebär för skolans verksamhet har analysrapporterna har skickats till Arbetsmiljö och -medicin på Akademiska sjukhuset, samt till Företagshälsans skyddsingenjör.

Normala värden på Vibyskolan

Mätningar har även genomförts i Vibyskolans lokaler. Dessa prover visar på normala värden. Dock uppvisas spår av mjölksyra, vilket kan komma från ett kylskåp som nu kommer att plockas bort.

Analys av oberoende experter samt nya mätvärden väntas efter påskhelgen

Efter påsk räknar vi med nya mätvärden och svar från kontaktade experter. Om värdena kvarstår upprättar vi en handlingsplan utifrån mätvärden och utlåtanden samt informerar föräldrar via föräldramöte samt löpande information på hemsidan.

Personal, skyddsombud och politiker är informerade. Vårdnadshavare till elever i det klassrum som tillfälligt stängt har blivit informerade från klasslärare. Föräldrar till elever i Futurum övre kommer att informeras löpande via veckobrev samt på denna sida på webben med adressen www.håbo.se/luftkvalitet

Ewa Johansson
Rektor Vibyskolan och Futurum
ewa.johansson@habo.se  

 

Analysrapporter

Sidansvarig: Håbo kommun

2017-02-06

Klicka för support
Stäng supportfönster