Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 02

Slottsskolan Slottsskogsleden21 746 96 Skokloster

Särskilda behov

Elevhälsoteamet

Vid behov träffas elevhälsoteamet (EHT) I EHT ingår rektor, skolsköterska, specialpedag och kurator. En gång i månaden har vi EHT+, då medverkar även psykolog och specialpedagog från centrala barn- och elevhälsoenheten.

Syftet med EHT är

  • att få en överblick över Slottsskolans elevvårdande verksamhet
  • att tillsammans med föräldrar och övrig personal försöka bedöma vilka elevvårdsärenden som kan lösas på skolan och i vilka fall vi bör rekommendera föräldrar att ansöka om hjälp utifrån.

Anmälan till EHT

Vi tycker att det är viktigt att hitta elevens starka sidor och att fokusera på dessa. Om problem ändå uppstår ska de i första hand lösas tillsammans med föräldrar och i arbetslaget. När detta inte går kan eleven anmälas till Slottsskolans EHT, som i vissa fall rekommenderar kontakt med centrala barn- och elevhälsoenheten.

Föräldramedverkan

Föräldrarna är vår viktigaste resurs i elevvården. Därför tycker vi att föräldrarna ska vara informerade om att EHT tar upp och talar om deras barns skolsituation. När föräldrarna är positiva till skolans arbete är utgångsläget för att lyckas lösa ett problem stora, mycket större än om skolan ska arbeta utan föräldrarnas medverkan.

Arbetsgång vid problem kring en elevs skolsituation

  1. Vi försöker i första hand att lösa problemet tillsammans med eleven och föräldrarna. Hur fungerar eleven i olika ämnen och i möten med olika personer på skolan? Den individuella utvecklingsplanen ses över och anpassas efter elevens behov.
  2. Om problemet kvarstår tar ansvarig lärare upp elevens problem/situation i arbetsenheten efter samtal med föräldrarna.
  3. Ansvarig lärare ser till att ett åtgärdsprogram upprättas i samråd med föräldrar och specialpedagog.
  4. Om arbetsenheten inte hittar en lösning ber ansvarig lärare att få ta upp problemet till diskussion i EHT. Föräldrarna ska vara vidtalade och bör ha gett sitt medgivande. Anmälan till EHT görs på Slottsskolans blankett som lämnas till specialpedagog tillsammans med åtgärdsprogrammet. Dessa blanketter förvaras hos biträdande rektor som dokumentation över skolans elevvårdande insatser.
  5. Ansvarig lärare och specialpedagog gör upp om en tid då läraren på nästa EHT –möte informerar om problematiken. 
  6. Om problematiken kvarstår kallar rektor till möte.

Slottsskolans elevhälsoteam
Irene Lundbäck, rektor 
Charlotte Englund, skolsköterska 
Monica Härlin, specialpedagog 
Veronica Westerberg, kurator

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster