Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Språkklasserna

Ge mig ett språk
och ni har gett mig
en framtid

Vad innebär det att vara tal- och språkstörd?

Språket är människans viktigaste redskap och förmågan att
kommunicera är beroende av detta. Barn med tal- och språkstörning har avvikande tal och /eller språkförståelse, vilket ofta leder till svårigheter med läs- och skrivinlärning.

Barnet kan ha svårigheter med:

 • att göra sig förstådd
 • att förstå talat språk
 • meningsbyggnad och grammatik
 • uttal
 • att tillämpa språket på rätt sätt i en given situation
 • För många barn kan även problem med korttidsminne, koncentration,
  motorik och perception tillkomma.

Verksamhetens mål

Målet är att eleven skall klara grundskolans mål genom att:

 • bli medveten om språkets uppbyggnad och struktur.
 • träna språket så att den personliga utvecklingen och självförtroende stärks.
 • utveckla förmågan till förståelse och kommunikation.
 • utveckla lek och socialt samspel.
 • lär sig strategier för att kompensera sina svårigheter.

Verksamhetens arbetssätt

 • Strukturerat arbetat arbete och rutiner.
 • Individanpassad undervisning.
 • Bildstöd och konkreta undervisningsformer
 • Tal- och språkträning individuellt och i grupp.

Verksamheten i skolan

Verksamheten drivs av kommunen, språkklasserna har eleverna från skolår 1 till skolår 9. Upptagningsområdet är den egna kommunen och, om det finns plats, kranskommunerna.

 • Personalen inom enheten är välutbildad och består av lärare, specialpedagog, speciallärare, logoped och assistenter.
 • Föräldrar är en viktig resurs. Vi kräver en nära kontakt mellan hem och skola.
 • Elever. Klasserna är till för elever med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Svårigheterna är så uttalade att eleven bedöms få mycket stora svårighteter att tillgodogöra sig undervisningen i en ordinarie grundskola med stort antal elever. Tal- och språksvårigheter är primära dvs. inte kopplade till t.ex. utvecklingsstörning.

Språkstörningens olika former

Form: (Talproduktionen)

1. fonologi (verbal dyspraxi, dvs svårigheter att forma språkljuden i munnen).
2. grammatik (hur ord böjs och sammanfogas till meningar och berättelser).

Innehåll:

3. semantik (ordensbetydelse, ordförråd)
4. pragmatik (språkanvändning)

Ansökan om placering i språkklasserna

För placering hos oss i språkklasserna krävs en ansökan som innefattar:

 • Utredning av psykolog, där det framgår att eleven ej är berättigad till grundsärskoleplacering.
 • Utredning av logoped, där det framgår att eleven har en primär språkstörning.
 • Pedagogisk bedömning.

För placering till hösterminsstart skall ansökan vara oss tillhanda senast enligt skolvalet. Ansökningar kan även lämnas under terminens gång. Tiden för skolstart kan då bli en annan än vid terminens start. Ansökningsblanketten finns att tillgå hos oss på Västerängsskolan.

Rektor för Språkklasserna, Västerängsskolan, 74680 Bålsta.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-09-18

Klicka för support
Stäng supportfönster