Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolplikt

Historik

Sverige var ett de första länderna som bestämde sig för att följa FN:s barnkonvention. Ett av kapitlen i konventionen beskriver barnets rätt till utbildning. Länderna som anslutit sig till barnkonventionen ska bland annat försöka att uppmuntra elever till regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott.

Vad innebär skolplikt?

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern. Detta innebär att eleven ska vara närvarande på alla schemalagda lektioner och att de både har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen.

Den grundläggande utbildning som alla skolpliktiga elever har rätt till ska vara kostnadsfri.

Skolplikten påverkar också hur mycket en elev kan vara ledig, utöver de lov som redan finns inplanerade i läsårstiderna för grundskolan. Aktuella läsårstider för Håbo kommun finns här: Läsårstider för grundskola »

Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till utbildning som alla skolpliktiga barn har inte tillgodoses.

När skolplikten börjar

Huvudregeln är att barn har skolplikt från höstterminen det år då barnet fyller sju år.

Om särskilda skäl finns kan barnet få skjuta upp sin skolstart (uppskjuten skolplikt) till höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter ansökan från barnets vårdnadshavare. Ansökningsblanketten hittar du här till höger.

Om vårdnadshavaren begär det har barnet rätt att börja i grundskola redan höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Sexåringar som är inskrivna i grundskolan jämställs med skolpliktiga elever medan sexåringar i förskoleklass inte omfattas av reglerna för skolplikt.

När skolplikten upphör

Skolplikten upphör vanligtvis då vårterminen slutar det nionde året efter det att eleven börjat i skolan.

Har en elev uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås före avslutningen av vårterminen det nionde året upphör skolplikten för den eleven. Men även om skolplikten upphör har eleven alltid rätt att slutföra den högsta årskursen.

Frågan om att sluta skolan (skolpliktens tidigare upphörande) i förtid prövas av elevens hemkommun efter ansökan från barnets vårdnadshavare. Ansökningsblankett hittar du här till höger.

Om en elev, när skolplikten skulle ha upphört, inte har gått ut den högsta årskursen (åk 9) ska skolplikten i stället upphöra ett år senare. Dock senast det läsår då eleven fyller 18 år.

T ex om eleven har gått om åk 7 och därför vid 16 års ålder går i åk 8. Eleven har i alla händelser alltid rätt att slutföra den högsta årskursen. Frågan om att slutföra skolan efter skolpliktens upphörande prövas av elevens hemkommun, efter ansökan från vårdnadshavare. Ansökningsblanketten hittar du här till höger.

Om en elev slutför årskurs nio när skolplikten upphör, utan att ha nått de kunskapskrav som minst ska uppnås vid utgången av den högsta årskursen, har eleven rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år. Detta innebär dock inte att skolplikten förlängs.

Frågan om att slutföra skolan efter skolpliktens upphörande prövas av elevens hemkommun, efter ansökan från vårdnadshavare. Ansökningsblanketten hittar du här till höger på sidan.

För elever i specialskola upphör skolplikten vid utgången av det tionde året.

Vårdnadshavarens skyldigheter

Enligt skollagen har vårdnadshavaren ansvar för att se till att barnet går till skolan.

Hemkommunens skyldigheter

Hemkommunen har skyldighet att hålla sig underrättade om var alla deras folkbokförda elever går i skola.

Kortare ledighet från skolan

Barnet har möjlighet att upp till tio dagar beviljas en kortare ledighet från skolan för enskilda angelägenheter. Vårdnadshavare lämnar in en ansökan till skolan och beslut fattas av rektor. Ansökningsblanketten hittar du bland relaterade länkar här till höger.

Längre ledighet från skolan

Om det finns synnerliga skäl kan ledighet över tio skoldagar beviljas. Längre ledighet ska ansökas av vårdnadshavare och beslutas av rektor efter en genomgång av elevens skolsituation.

Att genomföra skolplikten på annat sätt

En elev kan genomföra sin skolgång på annat sätt, t ex utomlands men endast vid synnerliga skäl. Vårdnadshavare ansöker hos rektor som kan ge ett medgivande på högst ett år i taget. Håbo kommun har tillsynsansvaret över verksamheten där studierna ska bedrivas. Därför ska vårdnadshavare se till att skolan skickar upplysningar gällande elevens skola, skolgång samt namn på kontaktperson till Barn- och utbildningskontoret.

Frågan om att genomföra skolplikten på annat sätt (utomlands) prövas av elevens rektor, efter ansökan från vårdnadshavare. Ansökningsblanketten hittar du här till höger.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-13

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster