Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Modersmål, hemspråk

Modersmål är av avgörande betydelse för barnets utveckling. Det skapar trygghet, gemenskap och en bra grund för att lära sig svenska som andra språk.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Ämnet har en egen kursplan och målet är att barnet ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Inom Håbo kommun samordnas modersmålsundervisningen. Det innebär att undervisningen kan ske på annan skola än den eleven är placerad vid. Undervisningen sker ofta utanför timplanen.

Vem kan få modersmålsundervisning?Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning. Adoptivbarn har också rätt till undervisning på sitt modersmål även om språket inte talas i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modermål. Antalet elever måste vara minst 5 i kommunen och det måste finnas en lämplig lärare.

Vilka är de nationella minoritetsspråken?Samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, finska och jiddisch har utökade rättigheter när det gäller undervisning på modermålet. Samtliga är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet för att skolan ska erbjuda modersmålsundervisning. Kommunen är skyldig att anordna undervisning i alla nationella minoritetsspråk även om antalet elever är mindre än fem. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Undervisningen i modersmål är frivillig och förläggs till största delen utanför ordinarie skoltid. När man har anmält sig är undervisningen obligatorisk. Betyg i ämnet modersmål ges på samma sätt som i övriga skolämnen.

I förskolan kan barn få modersmålsstöd. Familjer som önskar modersmålsstöd för sina barn anmäler detta till förskolan.

Hur ansöker man om plats för sitt barn? De som går i en kommunal grundskola söker via kontaktfomuläret nedan. De som går i en friskola kontaktar friskolan.


Kontaktformulär intresse för modersmålsundervisning

I skollagens(2010:800) 10 kap 7§ och Skolförordning(2011:185) står det att om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och om språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning) om:

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Det finns minst fem elever som vill studera språket. (Kravet på ett visst antal elever gäller inte för de språk som är officiella minoritetsspråk i Sverige.)
  • Det finns en lämplig lärare som kan undervisa i språket.
  • Du har adopterat ditt barn och barnet vill lära sig modersmålet i landet där hen är född. Då behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk.

Bra att veta:

  • Vi försöker att samordna modersmålsundervisningen inom Håbo kommun. Det betyder att undervisningen kan vara på en annan skola än den som ditt barn annars går på. Undervisningen sker utanför timplanen, alltså när den vanliga skoldagen är slut.
  • När du som vårdnadshavare har anmält ditt barn till modersmålsundervisning utgår vi ifrån att barnet vill fortsätta med språket under alla sina år i grundskolan. Du behöver inte göra en ny anmälan varje år.
  • Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn slutar få lektioner i modersmålet så meddelar du det till både modersmålsläraren och till enhetschefen via e-post.

 

Barnets personuppgifter *

User informationSpråket talas dagligen i hemmet *
Multiple selection


Information om skolan


Vårdnadshavare 1/God man *

User information

Vårdnadshavare 2

User information

Godkännande av PUL


Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. *


Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster