Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Många nöjda med Håbos förskolor och grundskolor

Händer målade i olika färger och med ögon, näsa, mun.

Många elever och vårdnadshavare i Håbo upplever att kommunens skolor är trygga. Det visar resultaten från de enkäter som Håbo kommun genomförde under våren 2017. Samtidigt vill kommunen arbeta aktivt för att bli ännu bättre för barn och elever både i förskola och grundskola.

Håbo kommun genomför enkäterna om förskola och grundskola på våren varje år. I grundskolan får alla elever i åk 3-9 svara på frågor om hur de upplever sin skolgång. Vårdnadshavarna besvarar på samma sätt en enkät med några frågor om hur de upplever sina barns skolgång. Alla vårdnadshavare till barn i förskoleklass till och med årskurs nio ges möjlighet att besvara enkäten.

Många känner sig trygga i skolan

Lennart Eriksson, utvecklingsledare inom grundskolan, Håbo kommun

En fråga som fanns i enkäterna både till elever och vårdnadshavare handlar om trygghet. Bland eleverna upplever 83,5 procent att de är trygga i skolan. Hela 88 procent av vårdnadshavarna säger att deras barn är trygga i skolan. Siffrorna visar hur stor andel som sammantaget besvarat frågan om trygghet med ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra”.

- Det är väldigt glädjande att många upplever trygghet i skolan, säger Lennart Eriksson, utvecklingsledare och kvalitetskontroller för grundskolan i Håbo kommun. 

Goda relationer

Andra enkätsvar handlar om lärarna och vad eleverna tycker om sina lärare.

Lärare skriver med röd penna på skrivtavla av glas.

- Även här noterar vi många positiva svar. Till exempel anser många elever att deras lärare är duktiga på att lära ut, säger Lennart Eriksson. 

Eleverna i Håbos skolor upplever också, överlag, att lärarna förväntar sig att eleverna ska göra bra ifrån sig.
Fler än åtta av tio elever upplever att det är ett bra samtalsklimat mellan elever och lärare i Håbos skolor.

Möjligheter till förbättring

Lennart Eriksson säger att det är viktigt att fortsätta arbeta för att ännu flera elever ska känna trygghet i skolan.

- Det finns elever i våra skolor som inte känner sig trygga. Vi har elever som upplever att de inte fullt ut får det stöd som de behöver. Vi arbetar ständigt med att försöka utforma vår verksamhet så att alla elever ska kunna känna att de är trygga i skolan, att de får vara delaktiga i undervisningen och att de får den hjälp som de behöver. Vi behöver kunna identifiera var det finns brister och hitta åtgärder för att förbättra skolgången för elever som upplever sin situation så här, säger Lennart Eriksson. 

Trygg och utvecklande förskola

Anna H Walterholm, verksamhetschef för förskolorna i Håbo.

I förskolan är det av naturliga skäl bara vårdnadshavare som erbjuds att besvara enkäten om hur de upplever att deras barn har det i förskolan.

Även verksamhetschefen inom förskolan i Håbo, Anna H Walterholm, lyfter fram det faktum att vårdnadshavarna i stor utsträckning är trygga med sina barns vistelse i förskolan.

- Nio av tio vårdnadshavare upplever också att de är välinformerade om förskolans verksamhet och om sina barns utveckling och det tycker vi är väldigt positivt.

Förskola för alla

Men också i förskoleenkäterna finns enstaka vårdnadshavare som inte upplever det som majoriteten känner.

- Vi tar det på allvar. Vi behöver identifiera var dessa barn finns och vad som kan vara orsak till föräldrarnas upplevelse, säger Anna H Walterholm.

Förskolorna i Håbo kommun arbetar aktivt och medvetet för att alla barn ska känna sig trygga. Pedagogerna ska utforma lärmiljöerna på ett sådant sätt att alla barn kan trivas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att alla vårdnadshavare är informerade om hur verksamheten utformas och hur deras barn utvecklas i förskolan.

Två små vänner sitter på en sten och håller om varandra.

Till sist: Fördjupning…

I pdf-filerna här nedanför kan du studera resultaten från enkäterna mer i detalj och bland annat se vad elever på Håbos alla grundskolor svarade på varje enskild fråga i enkäten.

…och önskemål inför kommande år

- Ja, det är att ännu fler vårdnadshavare skulle ta sig tid att besvara våra enkäter, det gäller särskilt vårdnadshavare till eleverna i grundskolan. Trots att fler har besvarat enkäterna 2017 jämfört med tidigare år, så skulle vi gärna få in ännu fler svar. Det tar bara ett par minuter att svara på frågorna. Resultat baserade på fler svar skulle ge oss en ännu bättre värdemätare på hur det står till inom grundskola och förskola i Håbo och vad det är som vi behöver förbättra, säger utvecklingsledaren Lennart Eriksson.

Enkäterna om Håbos förskola och grundskola genomförs nästa gång våren 2018.

Resultat: Enkätsvar från vårdnadshavare till barn i förskolan i Håbo 2017PDF

Resultat: Enkätsvar från elever i grundskolan i Håbo 2017PDF

Resultat: Enkätsvar från vårdnadshavare till elever i grundskolan i Håbo 2017PDF

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-08-14

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster