Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sprängning och stenkrossning

En traktor arbetar bredvid en stenkross i ett grustag.

Den som ska spränga måste söka tillstånd hos polisen. De besvär som blir vid sprängning är inte en olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Den som vill krossa sten eller grus inom detaljplanelagt område måste först anmäla krossningen till miljöavdelningen.

Sprängning

Bullernivåerna är låga och sprängningen orsakar inte några skador på miljön. Men byggnader kan skadas. Det är den som spränger som har ansvar för skador som uppstår på byggnader. Sprängfirmor brukar sätta upp vibrationsmätare, för att kunna visa att sprängningen inte orsakat skador på andras byggnader. Fastighetssägaren ser ofta sprickor i byggnaden när det varit sprängningar i närheten. Det är viktigt att fastighetsägaren tar kontakt med de som sprängt. De kan besiktiga byggnaden eller sätta upp vibrationsmätare.  Mljöavdelningen hanterar inte frågor som rör skador vid sprängning. 

Stenkrossning och skutknackning

Den som vill krossa sten eller grus inom detaljplanelagt område måste först anmäla krossningen till mljöavdelningen. Det ska göras sex veckor innan krossningen påbörjas. Anmälan kommuniceras med boende och verksamheter inom 500 meter från krossplatsen.
Miljö- och hälsoslyddsinspektören fattar ett beslut på delegation beroende på de synpunkter som kommit in:
* förbud
* föreläggande om försiktighetsmått
* lämnar anmälan utan åtgärd .

Krossanläggningen är anmälningspliktig. Grävskopor eller andra redskap som används tillsammans med krossanläggningen är inte det.

Skutknackning heter det när man med en hydraulhammare kopplad till en grävmaskin knackar sönder stenar som är så stora att de inte går ner i krossaggregatet. Buller från skutknackning begränsas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller. Det betyder att krossverksamheten får bullra 60dB(A) dagtid utomhus vid bostad.

Om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar får bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA. 

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. 

Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller.

Sidansvarig: Madelene Krantz-Frid

2018-07-16

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster