Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Anlägga in- och utfart

Om du ska anlägga en in- och utfart från din tomt till en allmän väg behöver du ansöka om tillstånd från väghållaren. Väghållaren kan vara Håbo kommun, Trafikverket eller en enskild väghållare.

Ansluter in- och utfarten som du planerar att anlägga till kommunal väg, behöver du genomföra ansökningsprocessen enligt nedan.

Ansökningsprocess

Du skickar in din ansökan genom att mejla gata@habo.se.

Ansökan ska innehålla:

 • en karta där platsen är markerad för den nya infarten
 • en nytagen bild, så att vi ser hur det ser ut på platsen
 • en detaljerad skiss eller ritning för den nya infarten

Utöver det kan flera andra tillstånd krävas för att du ska kunna anlägga en in- och utfart. Vilka tillstånd som krävs beror på vilken typ av påverkan förändringen medför. Detta kan vara:

Kommunen behandlar din ansökan och återkommer till dig med eventuella följdfrågor och beslut.

Bedömningsgrunder för in- och utfarter

För en fastighet inom ett detaljplanerat område kan det finnas gator med utfartsförbud. På de sträckorna får en in- och utfart inte anläggas.

Grundkriterier för trafiksäkerhet

Platsen för en in- och utfart behöver uppfylla följande kriterier:

 • Inget utfartsförbud på sträckan
 • God sikt - Häckar och buskage kan skymma sikten
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och ut­farten
 • Det ska finnas fria sikt­trianglar om minst 2,5 x 2.5 meter
 • Avståndet till korsning eller över­gångs­ställe ska inte understiga 10 meter
 • Gatans utformning och begränsningar
 • Backning ut på en större gata tillåts generellt inte men undantag kan medges
 • Backning över gång- och cykelväg med större flöden tillåts generellt inte men undantag kan medges
 • Intill skolor, vårdboenden eller liknande verksamheter kan ytterligare krav ställas

Om in- och utfarten uppfyller grundkriterier för trafik­säkerhet gör komnmunen en be­dömning utifrån infartens på­verkan på den allmänna marken och på gatans karaktär med utgångspunkt från:

 • Vilka konse­kvenser infarten får för kommunens skötsel och drift
 • Infarter måste anpassas till de befintliga förut­sättningarna utanför fastigheten
 • Infarten måste fungera väl ur kommunens skötsel- och drift­synpunkt
 • Infarter måste vara väl anpassade till gatans och områdets karaktär

Det är många faktorer som är unika utmed varje gata som kan påverka placering och utformning av en in- och utfart. Det kan till exempel påverka val av kantsten, placering av belysnings­stolpar och träd samt elskåp och brunnar. Kommunen kan därför i vissa fall behöva ställa ytterligare krav.

Utförande

Om in- och utfarten anses lämplig ställer kommunen krav på utförandet för åtgärder på allmän plats, enligt anvisning om grävning på allmän mark.

Det är fastighetsägarens ansvar att arbetet utförs enligt dessa direktiv. När arbetet är utfört genomförs en syn av kommunen innan åtgärden godkänns.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster