Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Attefallsregler

Du som har en självständig bostad och egen tomtplats behöver inte söka bygglov för vissa åtgärder. Däremot måste du anmäla och invänta startbesked innan du påbörjar åtgärden. Anmälan görs via vår e-tjänst Minutbygg*

Komplementbostadshus om högst 30 kvadratmeter

Du får bygga ett komplementbostadshus på totalt 30,0 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får endast användas som komplementbostadshus.

Tänk på att:

 • Byggnaden ska placeras 4,50 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det, får den placeras närmare grannens fastighetsgräns. Godkännande måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten. Kan grannmedgivande inte lämnas krävs bygglov.
 • Byggnadens höjd till taknock får vara högst 4,0 meter.
 • Byggnaden ska uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30,0 meter från spårets mitt.
 • Om byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken (MB).
 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.

Komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 30,0 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som ett garage, förråd, gäststuga eller liknande.

Tänk på att:

 • Byggnaden ska placeras 4,50 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det, får den placeras närmare grannens fastighetsgräns. Godkännandet måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten Kan grannmedgivande inte lämnas krävs bygglov.
 • Byggnadens höjd till taknock får vara högst 4,0 meter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30,0 meter från spårets mitt.
 • Om byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken (MB).
 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter 

Du får göra EN tillbyggnad om högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden kan ha flera våningar, till exempel göras i två plan med 7,5 kvadratmeter i varje plan.
Tänk på att:

 • Tillbyggnaden ska placeras 4,50 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den  placeras närmare  grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten. Kan grannmedgivande inte lämnas krävs bygglov.
 • Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • När du utnyttjat dina 15,0 kvadratmeter får du inte göra fler tillbyggnader utan bygglov.
 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (alltså inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus).

Tänk på att:

 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.
 • Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets  byggregler (BBR) ska uppfyllas.

Högst två takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns
en takkupa får du bygga ytterligare en. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du får inte göra takkupor på bygglovsbefriade komplementbyggnader.

Tänk på att:

 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad där bygglov behövs.

Reglerna gäller inte överallt

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

 • Byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område. Kontakta bygg- och miljönämnden för att kontrollera om ditt hus är en sådan byggnad.
 • Kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglovsbefrielsen inte ska gälla.

Fastigheter inom sockenområden och riksintresse för kulturmiljö

Fastigheter som befinner sig inom sockenområden och riksintresse för kulturmiljö kan nyttja Attefallsåtgärder. Fastigheter och byggnader som finns inventererade i kulturmiljöprogrammet och inom områdesbestämmelser kan inte nyttja dessa. I de fallen måste bygglov sökas så att en prövning kan göras.

Anmälan och startbesked

Du ska göra en anmälan till bygg- och miljönämnden och måste få ett startbesked innan du börjar bygga. Anmälan kan göras via kommunens e-tjänst Minutbygg*. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälan ska innehålla uppgifter om anmälningspliktig åtgärd samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar, beroende på vad du ska bygga. Det behövs samma redovisning som vid en bygglovsansökan, se checklistor med krav på handlingar för olika åtgärder på kommunens hemsida. Normalt behövs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd, men kommunen kan begära det om det är fråga om en komplex byggnad.

Startbeskedet får du när kommunen har bedömt att åtgärden uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, att inlämnade handlingar är godtagbara och att bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är uppfyllda. Du behöver också ett slutbesked innan byggnaden får tas i bruk, om inte bygg- och miljönämnden beslutar annat.

Vilka grannar kan lämna ett medgivande?

Det är inte alltid möjligt att placera sitt Attefallshus närmare gränsen än 4,50 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna ett grannmedgivande. Avgörande för om det finns möjlighet att lämna ett medgivande är syftet med grannens mark. Det är alltså inte ägandeformen eller huvudmannaskapet för marken som avgör.

 • För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel en tomt, är det möjligt att lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan, till exempel natur eller park, kan ingen lämna medgivande.
 • För allmän plats inom detaljplan som är väg eller gata kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten kan ingen lämna medgivande.
 • För väg utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten borde det vara möjligt att lämna medgivande.
 • För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa Pdf, 725.9 kB. fastställd av kommunfullmäktige.

*Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att använda e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter. De kan mejla eller posta en blankett till dig. Telefonnummer  0171-525 00.
E-postadress:  kontaktcenter@habo.se

Om du vill veta mer, kontakta bygglovavdelningen:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster