Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontrollprocessen

Bygglovet handlar om det yttre och placering, kontrollprocessen handlar om att det som byggs blir säkert och bra. Du som bygger kallas i lagen för byggherre och ansvarar för att bygget blir minst så bra som bestämmelserna kräver och att kontroller utförts.

Den viktigaste informationen som krävs gäller vanligtvis: 

  • Planerad byggstart
  • Eventuell utstakning
  • Projektbeskrivning
  • Redovisning av byggnadens storlek
  • Byggnadens eller anläggningens huvudsakliga användning
  • Användning och utförande för olika utrymmen, ska även anges på huvudritning (planritningen)
  • Befintligt utförande och utförandet efter ändring
  • Vem som är kontrollansvarig
  • Hur kraven på tillgänglighet för funktionshindrade tillgodoses

Processen i korthet

1. Utse en byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, mark-, installations- eller rivningsarbeten. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Det är byggherren som ska se till att kontroller och prövning utförs i tillräcklig omfattning. Byggherren ska underrätta bygglovenheten om vem som är kontrollansvarig.  

2. Utse en kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas för varje större byggprojekt. Det är viktigt att en kontrollansvarig knyts till projektet i ett tidigt skede. För skilda delar av ett byggprojekt kan olika kontrollansvariga utses. En av dem ska då ansvara för samordningen.

Observera! Alla kontrollansvariga ska vara certifierade enligt den nya Plan- och bygglagen (2010:900).

3. Upprätta en kontrollplan

En kontrollplan är, enligt plan- och bygglagen, det samlade dokumentet som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Byggherren upprättar med hjälp av den kontrollansvarige ett förslag till kontrollplan för projektet.

I kontrollplanen anges de anmälningar byggherren ska göra och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas för att bestyrka utförd kontroll. Oftast kan kommunens inspektör besluta om kontrollplanen efter samrådet.

4. Boka in ett tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska ske innan byggnadsarbetena får påbörjas. Byggherren ska komma överens med kommunens byggnadsinspektör om tid för samråd. Enklare samråd kan ske per telefon. Under samrådet ska byggherren redogöra för hur samhällets krav bevakas i projektering och produktion samt vilken kontroll som utförs för att säkerställa kraven. Vid samrådet diskuteras även vilken samordning som behövs. Till det tekniska samrådet kallas även den som anmälts som kontrollansvarig. Kommunen godkänner i samrådet en kontrollplan som skall inlämnas senast på samrådet. 

5. Invänta ditt startbesked

För alla byggnadsarbeten krävs i dag ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Detta lämnas antingen i bygglovet vid små projekt eller efter det tekniska samrådet för större projekt.

Observera! Att påbörja ett byggprojekt utan ett startbesked kan innebära byggsanktionsavgifter på belopp från 22 000 kronor och uppåt.

6. Boka in utstakning och lägeskontroll

Innan du börjar bygga ska byggnadens läge stakas ut på marken. För nya byggnader krävs alltid utstakning. Vid tillbyggnader kan lägeskontroll vara tillräcklig för att säkerställa att bygget är byggt på platsen som bygglovet föreskriver. Bygglovhandläggaren avgör från fall till fall om lägeskontroll behövs (det står i bygglovbeslutet). Utstakning kan utföras av företag eller person med erforderlig kompetens eller av kommunens egen personal.  

7. Anmälan om färdigställande

I samband med att bygget är klart ska byggherren anmäla om färdigställande för att få ett så kallat slutbesked. Detta utfärdas som ett kvitto på att kontrollplanen har följts. Vid försäkringar, lån, försäljning med mera eftersöks ofta slutbeskedet för att intyga att fastigheten är lagligt byggd. Ett slutbesked kostar inget extra (det ingår i avgiften för bygglovet) och påverkar inte din fastighetsskatt.

Vad har jag som konsument för skydd?

Sedan 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen om byggfelsförsäkring. De ska alltid tillämpas när en konsument och en näringsidkare har avtalat om en småhusentreprenad, oavsett vad konsumenten och näringsidkaren har kommit överens om.

Mer information finns i broschyrerna Konsumentskydd vid småhusbyggande och Entreprenader och byggfelsförsäkring. Du kan också få svar på frågor kring konsumentskydd, rättigheter och skyldigheter i boendet från kommunens konsumentrådgivning.

Kontakta bygglovavdelningen för mer information:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster