Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nya regler och Attefallshus

Den 2 juli 2014 skedde förändringar i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de flesta fall behövs det dock göras en anmälan till kommunen och ett startbesked erhållas innan påbörjande av bygge får göras. Ladda ner Boverkets broschyr "Får jag bygga?PDF"PDF.  

Komplementbostadshus om högst 30 kvadratmeter

Du får bygga ett komplementbostadshus på totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Bygnaden får endast användas som komplementbostadshus. Tänk på att:

 • Byggnaden ska placeras 4,5 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det, får den placeras närmare grannens gräns. Godkännande måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten.
 • Byggnadens höjd till taknock får vara högst 4 meter.
 • Byggnaden ska uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.
 • Om byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken (MB).
 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.

Komplementbyggnad om högst 25 kvadratmeter

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som ett garage, förråd, gäststuga eller liknande. Tänk på att:

 • Byggnaden ska placeras 4,5 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det, får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten.
 • Byggnadens höjd till taknock får vara högst 4 meter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.
 • Om byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken (MB).
 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter 

Du får göra EN tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden kan ha flera våningar, till exempel göras i två plan med 7,5 kvadratmeter i varje plan. Tänk på att:

 • Tillbyggnaden ska placeras 4,5 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den  placeras närmare  grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten.
 • Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter får du inte göra fler tillbyggnader utan bygglov.
 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (alltså inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus). Tänk på att:

 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.
 • Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets  byggregler (BBR) ska uppfyllas.

Högst två takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bygga ytterligare en. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du får inte göra takkupor på bygglovsbefriade komplementbyggnader. Tänk på att:

 • En anmälan måste göras och startbesked erhållas innan bygget påbörjas.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse, och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad där bygglov behövs.

Reglerna gäller inte överallt

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

 • Byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område. Kontakta bygg- och miljönämnden för att kontrollera om ditt hus är en sådan byggnad.
 • Kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglovsbefrielsen inte ska gälla.

Vi ställer krav på utformningen!

Observera att även åtgärder som inte behöver lov ändå ska uppfylla krav på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Anmälan och startbesked

Du ska göra en anmälan till bygg- och miljönämnden och måste få ett startbesked innan du börjar bygga. Anmälan kan göras via kommunens e-tjänst MittBygge eller blankett på hemsidan. Anmälan ska innehålla uppgiftter om anmälningspliktig åtgärd samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar, beroende på vad du ska bygga. Det behövs samma redovisning som vid en bygglovsansökan, se checklistor med krav på handlingar för olika åtgärder på kommunens hemsida. Normalt behövs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd, men kommunen kan begära det om det är fråga om en komplex byggnad.

Startbeskedet får du när kommunen har bedömt att åtgärden uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, att inlämnade handlingar är godtagbara och att bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) är uppfyllda. Du behöver också ett slutbesked innan byggnaden får tas i bruk, om inte bygg- och miljönämnden beslutar annat.

Sidansvarig: Susanne Nyström

2020-03-02

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster