Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bygglovprocessen - från ansökan till slutbesked

Det är mycket att tänka på när bygglov ska sökas. Här nedanför kan du följa hur bygglovsprocessen fungerar steg för steg.

1. Ansökan

Ansök om bygglov via vår e-tjänst Minutbygg.
Ansök om bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje ritning/handling.

Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Om du av någon anledning, inte har möjlighet att använda e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter. De kan mejla eller posta en blankett till dig.
Telefonnummer: 0171-525 00.
E-postadress: kontaktcenter@habo.se

Vilka handlingar behövs?

Vilka handlingar som din ansökan ska innehålla beror på vad du planerar att bygga.

Du behöver oftast skicka med en situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning samt förslag till kontrollplan.

Ritningar ska vara tydliga och skalenliga. De ska innehålla en skalstock, vara läsbara och gå att förstå även för den som inte är insatt i ärendet. Skärmdumpar eller fotografier på ritningar är inte tillräckliga som underlag.

Om du inte själv kan upprätta de handlingar som behövs för att din ansökan ska bli komplett, behöver du söka hjälp från någon sakkunnig/konsult.

Se exempel på ritningar och hur du beställer ritningar på ditt hus

2. Handläggning av din ansökan

När vi har fått in och granskat din bygglovsansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den.

Därefter kontrollerar vi om din ansökan överensstämmer eller avviker från gällande detaljplan. Detaljplanen tillsammans med dina handlingar ligger till grund för beslutet om bygglov.

Hur lång tid tar det?

När du har ansökt om bygglov eller förhandsbesked ska du få ett besked skickat till dig inom tio veckor från den dag som bygglovavdelningen har mottagit din ansökan.

Tänk på att handläggningen inte startar innan ärendet är komplett med all information som kommer att behövas. Om det saknas något i din ansökan ber vi dig komplettera din ansökan inom tre veckor från det att ansökan inkommit till kommunen. Då måste du komplettera din ansökan innan beslut kan fattas.

Beslut ska ges inom tio veckor från det att bygglovsansökan är komplett.

Om du väljer att komplettera eller ändra din ansökan på eget initiativ räknas de tio veckorna från den dag då vi har tagit emot din komplettering/ändring.

Det här gäller om du inte har fått ett beslut inom tio veckor på din fullständiga ansökan

Gäller ditt ärende bygglov eller förhandsbesked och du av någon anledning inte får ett beslut inom tio veckor från det att din ansökan är fullständig, har du rätt till en minskad avgift. Avgiften minskas med en femtedel per påbörjad vecka (sjudagarsperiod).

3. Beslut

Ett beslut innebär att din ansökan antingen har blivit beviljad, avslagen eller avvisad på grund av att ansökan inte varit komplett. Beslutet fattas inom tio veckor från det att vi har fått din kompletta ansökan.

Om ingen berörd part har kommit med invändningar och om alla förutsättningar för beslut finns, beviljas ditt bygglov.

Du får börja bygga fyra veckor efter kungörelse och när du har fått ett startbesked
Att du har fått ditt bygglov beviljat betyder inte att du får sätta igång med ditt byggprojekt.

Sedan 1 juli 2018 får du inte börja bygga förrän fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar. Det är kommunen som ordnar kungörelsen.

Du behöver även ett startbesked från kommunen innan byggnationen påbörjas, vilket kan ges i samband med bygglov, om förutsättningar finns.

I vissa fall kan du dessutom få en kallelse till ett tekniskt samråd, se punkt 5.

4. Kungörelse och överklagande

I samband med att du har fått ett beslut skickat till dig, får även dina grannar och andra berörda parter information om att ditt bygglov har beviljats.

Ditt beslut om lov måste ha kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar i fyra veckor innan du får verkställa beslutet, det vill säga börja bygga under förutsättning att startbesked givits.

Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

5. Tekniskt samråd

När du har fått beslut om bygglov kan kommunen komma att kräva in kompletterande tekniska handlingar. Det kan till exempel vara förslag till kontrollplan. Samtidigt sammankallar kommunen till ett tekniskt samråd.

Under ett tekniskt samråd diskuteras arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd med mera.

Vid tekniska samråd ska byggherren och den kontrollansvariga delta, tillsammans med en byggnads-inspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan också behöva vara med i vissa fall.

Tekniska samråd kallas oftast till när endast bygglovsbeslut har givits och inte bygglov och startbesked har givits i samma beslut.

6. Startbesked

När det tekniska samrådet har genomförts, kontrollplanen har fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas, får du ett startbesked.

Startbesked får verkställas omedelbart. Det gäller startbesked både för lovpliktiga åtgärder och för anmälningspliktiga åtgärder. När det gäller startbesked för lovpliktiga åtgärder så kan åtgärderna i praktiken påbörjas först när lovbeslutet får verkställas. Det innebär att åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om du påbörjar åtgärden innan du fått startbesked, kan en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Du måste påbörja åtgärden inom två år från bygglovbeslutet. Har du inte påbörjat åtgärden inom två år från beslutsdatum, upphör bygglovet att gälla.

7. Kommunens arbetsplatsbesök

Efter det tekniska samrådet och när ditt bygge har varit igång en tid, besöker kommunen din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett besök på de byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöket kontrolleras bland annat kontrollplanen och om arbetet följer planen. Antalet besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska både byggherren och den kontrollansvariga vara med.

8. Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvarigas utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

9. Slutbesked

När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar kommunen ett slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked.
Om du tar byggnaden i bruk innan du har fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Kontakta bygglovavdelningen för frågor:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster