Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bygglovbefriade åtgärder

Det finns byggnationer som du kan utföra i direkt anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus utan att behöva söka bygglov.

Utan bygglov kan du: 

  • färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial inom områden med detaljplan, om byggnadens eller områdets karaktär därigenom inte ändras väsentligt. 

  • med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,80 meter, inte sträcker sig mer än 3,60 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,50 meter.

  • anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än 15,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,50 meter.

  • uppföra komplementbyggnader (så kallade friggebodar) i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 4,50 meter. Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området. Det är dock alltid krav på strandskyddsdispens om friggeboden placeras i ett sjönära läge.

Medgivande från grannarna

Om man vill bygga eller uppföra någon eller några av ovanstående åtgärder närmare tomtgräns än 4,50 meter krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste man söka bygglov.

Tomtgräns mot allmän plats/park eller väg

Om man vill bygga närmare gräns mot allmän plats/park eller väg än 4,50 meter krävs alltid bygglov. Ansökan om bygglov prövas då mot de bestämmelser som finns i planen.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster