Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grannars möjlighet att påverka

Om du bygger inom ett område med detaljplan och inte följer planens bestämmelser eller om du bygger något som påverkar omgivningen utanför området som är planlagt, ska dina grannar få möjlighet att framföra sina åsikter.

Innan beslut fattas har du rätt att ta del av och bemöta din grannes/dina grannars åsikter.

Efter att bygg- och miljönämnden fattat beslut meddelas detta till sökande. Alla sakägare har då möjlighet att under en viss tidsperiod överklaga beslutet.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas.

Om någon överklagar ska först länsstyrelsen ta ställning i ärendet. Länsstyrelsens (LST) beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD). Deras beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Mark- och miljödomstolen tar endast upp ärenden av principiell natur. Först när högsta instans sagt sitt vinner beslutet laga kraft.

Observera att om du påbörjar ditt bygge innan beslutet vunnit laga kraft bygger du på egen risk eftersom beslutet kan komma att ändras och då kan du bli tvungen att ta bort det du byggt.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster