Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bygglovsprocessen - från ansökan till slutbesked

Det är mycket att tänka på när bygglov ska sökas. Nedan kan du följa hur bygglovsprocessen fungerar steg för steg.

1. Ansökan

Ansök om bygglov via vår e-tjänst Mitt bygge.
Klicka här för att komma till e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I e-tjänsten laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje ritning/handling.

Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Vilka handlingar behövs?

Vilka handlingar som din ansökan ska innehålla beror på vad du planerar att bygga.

Du behöver oftast skicka med en situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning.

Se exempel på ritningar och hur du beställer ritningar på ditt hus

2. Handläggning av din ansökan

När vi har fått in och granskat din bygglovsansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera din ansökan.

Därefter kontrollerar vi om din ansökan överensstämmer eller avviker från gällande detaljplan. Detaljplanen tillsammans med dina handlingar ligger till grund för beslut om bygglov.

Hur lång tid tar det?

När du har ansökt om bygglov eller förhandsbesked ska du få ett skriftligt besked skickat till dig inom tio veckor från den dag som vi har mottagit din ansökan.

Tänk på att handläggningen inte startar innan ärendet är komplett med all information som kommer att behövas. Om det saknas något i din ansökan ber vi dig att komplettera din ansökan inom tre veckor från att vi har fått din ansökan. Då får du komplettera din ansökan och skicka in den på nytt.

Vi ger dig beslut inom tio veckor från det att vi fått in din kompletta bygglovsansökan.

Om du väljer att komplettera eller ändra din ansökan på eget initiativ räknas de tio veckorna från den dagen då vi mottagit din komplettering.

Det här gäller om du inte har fått ett beslut inom tio veckor på din fullständiga ansökan

Gäller ditt ärende bygglov eller förhandsbesked och du av någon anledning inte får ett beslut inom tio veckor från det att din ansökan är fullständig har du rätt till en minskad avgift. Avgiften minskas med en femtedel per påbörjad vecka (sju-dagarsperiod).

Undantag för minskad avgift

Det är endast vissa handläggningsmoment som ingår i ett ärende om bygglov, förhandsbesked eller anmälan som är berättigade med en avgift. Avgiften ska dock inte ändras om tiden överskrids om det gäller en byggnad eller markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Det står i Plan- och bygglagen 9 kap, 28 §.

Kontakta bygglovavdelningen om du vill veta vad som gäller på just din fastighet.

3. Beslut

Ett beslut innebär att din ansökan antingen har blivit beviljad, avslagen eller avvisad på grund av att ansökan inte varit komplett. Beslut fattas inom tio veckor från det att vi fått din kompletta ansökan.

Om ingen berörd part har kommit med invändningar, och om alla förutsättningar för beslut finns, beviljas ditt bygglov.

Du får börja bygga fyra veckor efter kungörelse och när du har fått ett startbesked
Att du fått ditt bygglov beviljat betyder inte att du får sätta igång med ditt byggprojekt.

Sedan 1 juli 2018 får du inte börja bygga förrän fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes tidningar. Det är kommunen som ordnar kungörelsen.

Du behöver först också få ett startbesked från kommunen.

I vissa fall kan du dessutom få en kallelse till ett tekniskt samråd, se punkt 5.

4. Kungörelse och överklagande

I samband med att du har fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Ditt beslut om lov måste ha kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar i fyra veckor innan du får verkställa beslutet, det vill säga börja bygga.

Att ett beslut fått laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

5. Tekniskt samråd

När du har fått beslut om bygglov kan kommunen komma att kräva in kompletterande tekniska handlingar. Det kan till exempel vara förslag till kontrollplan. Samtidigt sammankallar vi till tekniskt samråd.

Under ett tekniskt samråd diskuteras arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd med mera.

Vid tekniska samråd ska byggherren och kontrollansvarig delta tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan också behöva vara med i vissa fall.

Tekniska samråd kallas oftast till när endast bygglovsbeslut har givits och inte bygglov och startbesked har givits i samma beslut.

6. Startbesked

När det tekniska samrådet har genomförts, kontrollplanen har fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas, får du ett startbesked.

Även om du har fått ett startbesked får du inte påbörja åtgärden förrän först fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked och det gått fyra veckor sedan beslutet kungjorts, ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Du måste börja bygga inom två år från byggbeslutet. Har du inte påbörjat byggnadsarbetet inom två år efter beslutet upphör bygglovet att gälla.

7. Kommunens arbetsplatsbesök

Efter det tekniska samrådet och ditt bygge varit igång en tid, ska kommunen komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett besök på de byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöket tittar vi bland annat på kontrollplanen och om arbetet följer planen. Antalet besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska både byggherren och den kontrollansvarige vara med.

8. Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.
I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.
Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

9. Slutbesked

När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar kommunen ett slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen

Sidansvarig: Susanne Nyström

2019-02-21

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster