Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bygglovsprocessen

Det är mycket att tänka på när bygglov ska sökas. Bygglovsprocessen kan sammanfattas i ett par steg - från ansökan till startbesked.

1. Din ansökan

Handlingar som behövs:

‑ 1 exemplar av ansökan

‑ 1 omgång av alla ritningar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

I nästan alla bygglovansökningar behövs det en ansökan, fasadritningar, planritning, situationsplan (utdrag ur primärkartan) och en kontrollplan.

‑ Information om kontrollansvarig.  

2. Lämna in din ansökan

Via webben:

Via post:

Håbo kommun, Bygglovavdelningen,

746 80 Bålsta

Till kommunhuset:

Det går också bra att lämna in ansökan direkt i receptionen i kommunhuset, Centrumvägen 1. 

Du får en bekräftelse när vi tagit emot handlingarna..

3. Handläggning av din ansökan

Handläggningstiden från det att ansökan är komplett är maximalt 10 veckor. 

Tänk dock på att handläggningen inte påbörjas innan ärendet är komplett med all information som kommer att behövas.

Även information om kontrollansvarig måste vara inlämnad tillsammans med ansökan.   

4. Beslut

Är ärendet planenligt kan handläggaren ta beslut, så kallat delegationsbeslut. 

Undantag - när handläggaren inte kan ta ett beslut direkt är exempelvis:

Om förslaget inte följer gällande detaljplan eller om föreslagen åtgärd är i ett område som saknar detaljplan genomför kommunen grannhörande med berörda. Efter att grannhörande genomförts och handläggaren gått genom eventuella yttranden granskas ärendet igen – därefter kan beslut tas. 

Är ärendet mer komplicerat som exempelvis förhandsbesked, avslag, strandskyddsdispens eller byggnationer över 1 000 kvadratmeter, tas ärendet upp vid bygg- och miljönämndens sammanträde. Bygg- och miljönämnden sammanträder cirka 8 gånger per år.    

Överklagan

Är du av någon anledning inte nöjd med det beslut som fattats av bygg- och miljönämnden (även delegationsbeslut) kan du som sökande eller sakägare överklaga. Överklagan lämnas in skriftligen till Håbo kommun.

Kommunen skickar överklagan tillsammans med alla handlingar i ärendet till länsstyrelsen efter en rättidsprövning (överklagandet inkommet i tid). 

Hur lång tid har jag på mig innan överklaganden tiden gått ut?

Överklagan ska komma in till kommunen inom 3 veckor från det att man blivit delgiven beslutet via post eller inom 4 veckor från det att beslutet kungjorts på Post- och inrikes tidningar.

5. Tekniskt samråd

När ett bygglov har beviljats kallas den sökande till ett tekniskt samråd med våra byggnadsinspektörer. På detta möte diskuteras hur byggnationen kommer gå till samt olika tekniska aspekter av bygget.

Inför det tekniska samrådet ska förslag på kontrollplan ha lämnats in och även resterande tekniska beskrivningar som kan behövas. Dessa begärs in av byggnadsinspektörerna och kan variera från fall till fall beroende på vad som ska byggas.

6. Startbesked

Efter det tekniska samrådet görs ett startbesked samt ett mötesprotokoll som sänds ut till de som närvarat vid det tekniska samrådet.

När du då har fått bygglovsbeslut och startbesked är det fritt fram att börja bygga. Tänk på att om bygglovsbeslut och startbesked tas samtidigt får du inte börja bygga förrän bygglovet vunnit laga kraft, det vill säga fyra veckor efter kungörelse!

Sidansvarig: Susanne Nyström

2018-11-07

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster