Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ansöka om dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen påverkas av förändringarna. Det krävs också ett så kallat särskilt skäl.

När kan strandskyddsdispens beviljas?

Strandskyddsdispens kan endast ges om något av följande särskilda skäl föreligger:

 1. Området är redan taget i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 2. Området är väl avskiljt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
 4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan göras utanför området.
 5. Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Vid alla dispenser måste en fri passage lämnas närmast vattnet. Tänk på att det även kan krävas bygglov eller anmälan om arbeten i vatten vid vissa åtgärder eller byggnationer - Kontakta kommunen.

Hur går det till att ansöka om dispens?

Vid ansökan om strandskyddsdispens ska du bifoga ett antal bilagor. Bilagorna ska vara fackmannamässigt utförda och bör högst vara i A3-format. En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

 • Ansökningsblankett, komplett ifylld,
 • beskrivning av och motivering till din önskade åtgärd,
 • situationsplan med fastighetsgränser och samtliga byggnader och anläggningar inritade. Helst i skala 1:400 eller 1:500,
 • plan- och fasadritningar, helst i skala 1:100, gäller byggnader,
 • plan- och elevationsritning för brygga, helst i skala 1:100 eller 1:200,
 • gärna fotografier över området där du vill ha dispens.

Avgift för dispensansökan

Du får betala för behandlingen av din dispensansökan. Du måste betala även om du inte får dispens.

Överklaga strandskyddsdispens

Om du har blivit nekad dispens av kommunen kan du överklaga beslutet. Du kan däremot inte överklaga en dispens som beviljats någon annan, exempelvis en granne eller liknande.

Med beslutet om strandskyddsdispens följer en besvärshänvisning. Det är till Länsstyrelsen i Uppsala län, via Håbo kommun, som överklagan görs. Överklagandet ska vara inlämnat inom tre veckor från det att den som sökt fått beslutet.  

Vissa ideella miljö- och friluftsorganisationer har dock utökad talerätt och har möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet. Överklagandet ska då vara inlämnat inom fyra veckor från det att kungörelsen om beslutet är publicerad i Post- och Inrikes Tidningar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster