Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bättre buss i Bålsta. Lätt att gå och cykla!

Håbo kommun och Region Uppsala har gemensamt tagit initiativ till att ta fram ett nytt busslinjenät i Bålsta som bättre möter dagens och framtidens behov, och som gör att fler vill resa med busstrafiken. I projektet ingår även åtgärder för att enkelt och smidigt kombinera buss med gång och cykel.

Håbo kommun kommer inom de närmsta 5–10 åren att växa med både fler invånare och fler arbetstillfällen. Den största tillväxten kommer att ske i Bålsta tätort. Busslinjenätet i Bålsta är inte anpassat efter tätortens expansiva utveckling.

Region Uppsala och Håbo kommun ska tillsammans ta fram ett mer effektivt och attraktivt linjenät där gång- och cykelåtgärder inkluderas och bildar en bra helhet. Målet är att andelen kollektivtrafikresenärer ska öka liksom andelen som kombinerar buss med gång och cykel.

Hur långt har vi kommit?

Arbetet startade med att ett samverkansavtal mellan Region Uppsala och Håbo kommun undertecknades våren 2021. Därefter har förberedande arbeten genomförts för att få bättre kunskap om dagens linjenät, resvanor och andra förutsättningar. Under 2021 togs även planeringsprinciper fram och beslutades av både Region Uppsala och Håbo kommun. Planeringsprinciperna är utgångspunkt för det nya busslinjenätet.

Under perioden 21 februari och 20 mars genomfördes en medborgardialog. Det har varit ett stort intresse och engagemang. Vi har fått in uppåt 1000 enkätsvar vilket vi är otroligt glada för. Det här ger oss fördjupad kunskap om vilka brister och behov som finns, och vilka förbättringar i linjenät och infrastruktur som behövs.

Nu har vi sammanställt alla svar som har kommit in under den första medborgardialogen. Längst ner på sidan hittar du rapporten.

Ett stort tack till alla som deltagit!

Samråd till hösten

Hösten 2022 kommer vi att ha ett förslag på nytt linjenät och infrastrukturåtgärder som vi vill få in synpunkter på. Då bjuder vi in till samråd där vi presenterar förslaget och där det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Vi kommer att återkomma med en inbjudan.

När kan jag åka med det nya linjenätet?

Ambitionen är att det nya linjenätet kan lanseras tidigast i december 2023, men mycket ska vara på plats innan trafiken kan börja rulla.

Tidplan

2021
Samverkansavtal fastställs
Planeringsprinciper och målbild fastställs

2022
Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in
Samråd kring förslag till nytt linjenät

2023
Linjenätet antas av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Region Uppsala och Håbo kommun fastställer överenskommelse
Ansökan om stadsmiljöavtal lämnas in
Planering och utbyggnad av infrastruktur
Trafikstart i december 2023

2024
Utbyggnad av infrastruktur

Har du fler frågor?

Kontakta oss gärna:

Anna-Ida Eriksson
Region Uppsala
anna-ida.eriksson@regionuppsala.se

Katharina Staflund
Håbo kommun
katharina.staflund@habo.se

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster