Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Gång- och cykelväg längs Kraftleden

Kartbilden visar de två etapper (5 & 6) av Kraftleden som har beslut om finansiering och startbesked.

Vi utökar gång- och cykelvägnätet i Bålsta för att öka möjligheten att ta dig fram på ett säkert och hållbart sätt.

Vi bygger en gång- och cykelväg längs med Kraftleden och Skörbyleden som stegvis knyts ihop med vårt huvudcykelnät. I arbetet ingår också rustning av busshållplatser och översyn av trafiksäkerhet i anslutning till aktiva passager, där gående och cyklister korsar vägar.

Arbetet sker i etapper och i samtliga etapper sker följande arbete:

  • En separerad gång- och cykelväg med belysning
  • Berörda busshållplatser rustas och får sittmöjlighet
  • Väderskydd anläggs vid de hållplatser som är riktade mot centrum

Gatu- och parkenheten har projekterat för en ny gång- och cykelväg inklusive belysning och upprustade busshållplatser längs med Kraftleden, från Kalmarvägen i söder till Björnängsvägen i norr samt längs med Skörbyleden, från Kraftleden i öst till i höjd med Grimmavägen i väst. Enligt plan kommer arbetet att utföras i etapper, där sträckan längs med Västerskogs industriområde (etapp 5) har prioriterats och nu utförs först.

En gång- och cykelväg längs med Kraftleden återkommer bland önskemålen från medborgare och har sedan länge funnits med i planeringen. Med beslut och finansiering kan arbetet fortsätta en etapp åt gången, enligt plan.

Kommande etapper uppdateras fortlöpande och är beroende av startbesked samt finansiering från våra beslutsfattare.

Huvudcykelnät

Den nya gång- och cykelvägen kommer i förlängningen koppla ihop Kraftleden och intilliggande bostadsområden med den befintliga gång- och cykelinfrastrukturen. Denna sträcka är utpekat som en del huvudcykelnätet i Bålsta. Huvudcykelnätet samlar de större flödena av cyklister för att erbjuda gena resor mellan viktiga målpunkter.

Gång- och cykelvägen vid Västerskogs industriområde längs med Kraftleden är en del av ett större anläggningsprojekt för gång- och cykelvägar i Bålsta och denna etapp kallas också etapp 5. Arbetet med etappen vid Västerskogs industriområde är i full gång och beräknas vara klart till slutet av september 2022, tidplanen har skjutits något på grund av tillkommande arbeten.

Vänligen visa hänsyn när du passerar arbetsområdet.

Gång- och cykelvägen längs med Skörbyleden är en del av ett större anläggningsprojekt för gång- och cykelvägar i Bålsta och denna etapp kallas också etapp 6. Arbetet längs med Skörbyleden påbörjas i början av mars, vecka 10 och beräknas pågå till slutet av september 2022. Trafiken regleras periodvis förbi arbetsplatsen och därmed begränsas framkomligheten.

Vänligen visa hänsyn när du passerar arbetsområdet.

Förberedelser inleds med trädfällning och slyröjning. Under arbetets gång kommer det att ske bergsprängning.

Vibrationsmätning
I anslutning till bergsprängning genomförs besiktning och vibrationsmätning av vissa byggnader. Berörda har blivit kontaktade av KMP Konsult AB som utför mätningsarbetet.

Arbete med gång- och cykelvägar i kommunen

Vi arbetar hela tiden med utveckling av infrastrukturen med bland annat planer, skyltning och var det finns cykelpumpar till exempel: gång- och cykelarbete här!

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter
E-postadress: kontaktcenter@habo.se
Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster