Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Logistik Bålsta - ett logistikområde

Logistikområde i Bålsta med bilväg och karta

Logistik Bålsta är en plats där företag etablerar sig. Området byggs ut i olika etapper. De nya företagen som etablerar sig där är bland annat Dagab Inköp & Logistik AB och DAHL. Företagsområdet bidrar till många nuvarande och nya arbetstillfällen och utveckling av Håbo kommun. Nya gång- och cykelvägar knyter ihop området med resten av samhället så att det blir lätt att ta sig hållbart till och från arbetet. De nya gång- och cykelvägarna bjuder också in till utflyktsmål.

Området är lämpligt för lager- och logistikverksamheter eftersom det ligger nära både till Mälarbanan samt motorvägen E18. Transportmöjligheterna underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.

Logistik Bålsta gör det möjligt för många att arbeta lokalt och även för andra i Mälardalsregionen att pendla till Bålsta och upptäcka Håbo kommun. Området är inte färdigt och utvecklingen sker i etapper. Vi arbetar kontinuerligt för utvecklingen av området. Utredningar har och pågår för artskydd, trafiken och dagvattenhantering

För områdets detaljplaner ligger ett detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta som godkändes av kommunstyrelsen 2013.

Du har möjlighet att etablera ditt företag i Logistik Bålsta, i vårt starkt växande Håbo kommun - nära vackra friluftsmiljöer och natur. Intresseanmälan är öppen under perioden 25 april till och med 25 juni.

Nyheter

Tidigare nyhetsflöde

Översiktsbild markarbeten 

Bilden är fotograferad den 25 januari 2022.

27 januari 2022


Markarbete för delautomatiserat lager

Fastighetsägaren NREP Logicenters utvecklar det ca 73 000 kvm stora delautomatiserade lager för hyresgästen SGDS Gruppen som kommer att byggas på fastigheten Håbo Lundby 2:1 omr. 5 & 6, Bålsta.

Markentreprenören fortsätter med sina markarbeten på tomten. Arbeten med schaktning och krossning av berg fortsätter och förväntas pågå fram till och med februari 2022.

Grundläggningsentreprenören fortsätter även med sina betongarbeten i fastighetens nordvästra och västra del med gjutning av fundament. Under v. 4 kommer de första leveranserna av stålstommen komma, för att under v.5 börja monteras.

Tidplan för projektet

 1. Grundläggningsarbetena kommer att tillta och fortsätta fram till våren 2022.
 2. Byggnation av huset påbörjas Q1 2023.
 3. Inflytt och uppstart av verksamheten 2023.

Frågor och funderingar välkomnas till info@logicenters.com

24 januari 2022

 

Information om pågående arbeten

Fastighetsägaren NREP Logicenters utvecklar det ca104 000 kvm stora helautomatiserade lager förhyresgästen Dagab som kommer att byggas på fastigheten Håbo Lundby 2:8,Bålsta.

Arbetena med stommen har förskjutits något och mindre arbeten kommer att fortsätta under kvartal ett 2022. Huvudsakligen pågår arbeten på insidan av byggnaden; stomkomplettering i kontorsutrymmena, fortsatt montage av automationen och arbete med ställverk. Utvändigt pågår asfaltering, arbete med de gigantiska sprinklertankarna som kommer att betjäna hela fastigheten samt diverse andra arbeten. Byggnadens portar monteras och lasthusen installeras. Gjutningar i byggnationen kommer fortsätta även under 2022.

Det råder vidare full aktivitet på byggarbetsplatsen, cirka 95 procent av de totala byggnadsentreprenaderna pågår nu parallellt.

Tidplan för projektet

 1. Hyresgästen Dagabs automationsleverantör fortsätter sina arbeten och har kommit en bit på vägen.
 2. Inflytt och uppstart av verksamheten 2023.

Frågor och funderingar välkomnas till info@logicenters.com 

Byggställning Logistik Bålsta

18 november 2021

Arbetena med stommen fortsätter

Fastighetsägaren NREP Logicenters utvecklar det ca 104 000 kvm stora helautomatiserade lager för hyresgästen Dagab som kommer att byggas på fastigheten Håbo Lundby 2:8,Bålsta.

Arbetena med stommen fortsätter och det arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2021. På bilden ser vi invändiga arbeten avseende automationen. Till höger ser vi racksen där man ska stapla alla varupallar, där en automatiserad robot kommer åka mellan racksen för att plocka ner varorna. Den vänstra bilden ger en uppfattning av hur stora dessa installationer är, de går i stort sett ända upp i nivå med underkant takbalk på 11,72 m. Byggnadens portar monteras och lasthusen installeras. Alla gjutningar i byggnationen kommer bli klara sista kvartalet 2021.

Det råder vidare full aktivitet på byggarbetsplatsen, ca 90% av de totala byggnadsentreprenaderna pågår nu parallellt och enbart mindre entreprenader kvarstår att upphandla och starta för byggprojektet.

TIDPLAN

 1. Upphandling av kvarstående entreprenader under hösten 2021 samt pågående arbeten för samtliga entreprenörer.
 2. Hyresgästen Dagabs automationsleverantör fortsätter sina arbeten och har kommit en bit på vägen.
 3. Inflytt och uppstart av verksamheten 2023.
För info et


8 november 2021

Geotekniska undersökningar i anslutning till Rummelkärret

För att kunna avleda och ta hand om dagvattnet från kvarter 5-6 i Logistik Bålsta så behöver kommunen göra provborrningar på åkermarken. Provborrningarna kommer att leda till ett geotekniskt underlag som ska ligga till grund för ett projekteringsarbete. Arbetar syftar till att anlägga ett öppet dike för avledning av dagvattnet längs samma sträcka som kulverterades för ungefär 50 år sedan. Diket kommer att gå från kvarter 5-6, längs kraftledningen och sedan över åkern hela vägen ner till förlängningen av Skörby gårds väg.

I samband med arbetet för diket görs även en del borrprovtagningar en bit längre ned längs Bistaån för att utreda om det finns möjligheter att anlägga en våtmark. Exakt placering för våtmarken är inte satt utan kommunen inväntar resultat från den geotekniska utredningen för att se var förutsättningarna är mest gynnsamma.

Håbo kommun hoppas att entreprenaden kommer att starta upp under det första kvartalet 2022 och att arbetet är klart till sommaren.

24 augusti
Logistik Bålsta: arbetet fortsätter på byggarbetsplatsen

Arbetena med stommen fortsätter och arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2021. Sprängning pågår just nu för att möjliggöra byggnation av entréhuset och personalbron. Automationsarbetena pågår för fullt för tillfället. Lagerlokalerna kommer att bli automatiserade och det innebär att en enda stor robot styr all lagerföring. Alla gjutningar i byggnationen kommer bli klara sista kvartalet 2021.

Under sommaren har projektet haft tur med väder och inga större problem har uppstått i samband med väderlek.

Tidplan för projektet

 1. Upphandling av kvarstående entreprenader under hösten 2021 samt pågående arbeten för samtliga entreprenörer.
 2. Hyresgästen Dagabs automationsleverantör har påbörjat sina arbeten och har kommit en bit på vägen.
 3. I oktober kommer vi fira tätt hus.
 4. Inflytt och uppstart av verksamheten

Läs hela nyheten

21 juni
Logistik Bålsta: stomresningen är snart klar

Arbetet med stomresningen fortsätter och arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2021. Asfaltering av ytor har även påbörjats under juni månad.

Det råder vidare full aktivitet på byggarbetsplatsen, cirka 90 procent av de totala byggnadsentreprenaderna pågår nu parallellt och enbart mindre entreprenader kvarstår att upphandla och starta för byggprojektet.

Tidplan för projektet

 1. Gjutning av betonggolv har färdigställts.
 2. Upphandling av kvarstående entreprenader under sommaren 2021 samt pågående arbeten för samtliga entreprenörer.
 3. Hyresgästen Dagabs automationsleverantör som ska utföra lagerautomationen etablerar och startar sina arbeten under juli månad.
 4. Inflytt och uppstart av verksamheten år 2023.

Läs hela nyheten

17 maj
Logistik Bålsta: samtliga sprängarbeten för Dagabs åtagande på kvarter 4 är klara

På kvarter 4 i Logistik Bålsta byggs det en personal- och lastbilsparkering. Parkeringen kommer att höra till det nya automatiserade centrallager som Dagab Inköp och Logistik etablerar på angränsande kvarter 3.

Samtliga sprängningsarbeten för Dagabs åtagande på kvarter 4 är nu avslutade och projektet går enligt tidplan för färdigställande.

Arbeten på kvarter 4 de kommande tre veckorna:

 • Masshantering av sprängsten
 • Inkörning förstärkningsmaterial
 • Utläggning och packning förstärkningsmaterial
 • Förläggning av kanalisation och VA
 • Placeringar av markskåp och belysningsmaster
 • Gjutning av bottenplatta inklusive byggnation av teknikbyggnad

Läs hela nyheten

19 april
Logistik Bålsta: full aktivitet på byggarbetsplatsen

Arbetet fortsätter i Logistik Bålsta. Nu är cirka 70 procent av stommen rest, se bild ovan. Anledningen till att montage sker i den östra delen och inte löpande från den färdiga delen är för att stabilisera elementen inför den totala hopbyggnaden.

Det råder vidare full aktivitet på byggarbetsplatsen där cirka 90 procent av de totala byggnadsentreprenaderna pågår parallellt. Enbart mindre entreprenader kvarstår att upphandla och starta för byggprojektet.

Läs hela nyheten

17 mars
Logistik Bålsta: stomresning och fortsatt arbete

Arbetet fortsätter i Logistik Bålsta. Just nu arbetar stomkompletteringsentreprenören med flytspackling på betongbjälklagen i kontorsytorna och portentreprenören har monterat cirka 50 stycken portar i fasad.

Stommen för kvarstående tredjedel av byggnaden ska resas och kläs in med paneler. Invändiga och yttre markarbeten ska färdigställas och likaså installationsarbeten och asfaltering ska göras.

Läs hela nyheten

18 februari
Om belysning på kvällstid och nattetid

Håbo kommun och Logicenter har fått frågor kring belysningen på området.

Logicenter kommer att kontakta kranförarna på området och säkerställa att de släcker sin belysning som de har i kranen (om den skulle vara på nattetid).

Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl behöver det dock vara tänt till viss del på byggarbetsplatsen, även på kvälls- och nattetid, eftersom vakter som utför ronderingar på området samt för att identifiera eventuella obehöriga på plats nattetid.

Klicka här för att läsa hela nyheten

12 februari
Logistik Bålsta: flera arbeten pågår

Nu är ungefär halva byggnadens stomme rest och ovanstående bild visar kvarstående yta (fram till bodetableringen högst upp i bild) som ska bebyggas där stålpelare håller på att resas. Vidare pågår markarbeten och så även installationsmontage.

Stomkompletteringsentreprenören har påbörjat sina arbeten, framförallt med håltagning i väggar och bjälklag för genomföringar. Portentreprenören kommer att påbörja montage under nästa vecka (vecka 7).

Logicenters vill också informera om att under en kortare period framöver så kommer krossningsarbeten att återupptas. Krossningsarbetena kommer att ske på expansionsytan i direkt anslutning till ovanstående tomt.

Klicka här för att läsa hela nyheten

29 januari
Logistik Bålsta: arbetet i kvarter 4 fortsätter enligt plan

På kvarter 4 i Logistik Bålsta ska Axfood bygga en personal- och lastbilsparkering. Parkeringen kommer att höra till det nya automatiserade centrallager som Dagab Inköp och Logistik etablerar på angränsande kvarter 3.

Arbetet fortsätter enligt plan och tidigare projektinformation gäller. Arbetsområdet är avstängt med byggstängsel mot kommunal gång- och- cykelbana och mindre informationsskyltar sitter nu uppe öster och väster om entreprenadområdet.

Klicka här för att läsa hela nyheten

15 januari
Logistik Bålsta: Arbeten är åter i full drift efter jul och nyår

Arbetena är nu åter i full drift efter en längre julledighet hos merparten av entreprenörerna.

Klicka här för att läsa nyheten

29 december
Logistik Bålsta: arbete med personal- och lastbilsparkering startar igen 4 januari

På kvarter 4 i Logistik Bålsta ska Axfood bygga en personal- och lastbilsparkering. Parkeringen kommer att höra till det nya automatiserade centrallager som Dagab Inköp och Logistik etablerar på angränsande kvarter 3. Ett uppehåll görs i arbetet under jul och nyår.

Klicka här för att läsa hela nyheten

9 december
Logistik Bålsta: Kommande veckors arbete med personal- och lastbilsparkering

På kvarter 4 i Logistik Bålsta ska Axfood bygga en personal- och lastbilsparkering. Parkeringen kommer att höra till det nya automatiserade centrallager som Dagab Inköp och Logistik etablerar på angränsande kvarter 3.

Arbeten på kvarter 4 under kommande tre veckor:

 • Borttagning av vegetation på den östra parkeringsytan
 • Hantering av massor
 • Borrning inför sprängningsarbeten
 • Sprängningar pågår

Klicka här för att läsa hela nyheten

4 december
Försäljning av mark inom kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta

Den 30 november godkände kommunfullmäktige ett avtal om försäljning av en del av fastigheten Lundby 2:1 till NSF IV Sweden Holding 12 AB (c/o Nrep AB).

Köparen avser att uppföra en byggnad som ska hyras ut till ett större grossistföretag.

4 december
Detaljplan Logistik Bålsta kvarter 5 och 6

Den 30 november antog kommunfullmäktige detaljplanen för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att anlägga en lager- och logistikanläggning. Planområdet är drygt 43 hektar varav cirka 22 hektar utgörs av verksamhetsmark och cirka 21 hektar av naturmark. Naturmarken utgör en barriär mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby.

Förslaget är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen och detaljplaneprogrammet för området. Etableringen kommer att generera arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då detaljplanen kan överklagas. När planen antas meddelas sakägare vars synpunkter inte har tillgodosetts. De har då möjlighet att överklaga detaljplanen under prövotiden. Prövotiden startar när justerat protokoll finns tillgängligt på kommunens anslagstavla.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen

2 december
Sprängningsarbete startar 3 december i Logistik Bålsta

Torsdagen den 3 december börjar sprängningsarbete i den del av Logistik Bålsta-området som kallas kvarter 4.

Klicka för att läsa hela nyheten

1 december
Logistik Bålsta: Installationsarbeten har startat och förberedande arbeten pågår

Installationsarbeten har nu startat och det gäller framförallt installation av takavvattning samt sprinklerinstallation för delarna av byggnaden där arbetet med stommen är färdig.

Vidare pågår även förberedande arbeten för yttre el- och stomresning. Mark- och grundläggningsarbeten pågår fortsatt.

På arbetsplatsen arbetar cirka 100 personer med de olika områdena.

Klicka här för att läsa hela nyheten.

25 juni
Vägar klara

Igår klipptes bandet vid en ceremoni för den nya Magasinvägen, förlängningen av Björnängsvägen och den nya järnvägsövergången i Logistik Bålsta-området. Höll i saxen gjorde representanter för Håbo kommun och NCC. Magasinvägen öppnar för trafik den 1 juli.

25 november
Logistik Bålsta: Arbetet fortsätter med personal- och lastbilsparkering

På kvarter 4 i Logistik Bålsta ska Axfood bygga en personal- och lastbilsparkering. Parkeringen kommer att höra till det nya automatiserade centrallager som Dagab Inköp och Logistik etablerar på angränsande kvarter 3.

Arbeten på kvarter 4 under kommande tre veckor:

 • Stubbfräsning och stubbrytning
 • Borttagning av vegetation
 • Masshantering
 • Start av borrning inför sprängningsarbeten
 • Sprängningar (mer information kommer 1 vecka innan sprängningsarbetet påbörjas)

Inför varje sprängningstillfälle kommer det att finnas möjlighet att bli informerad via sms.

Här kan du läsa hela nyheten

29 september
Logistik Bålsta: Stomresningen har börjat för det nya lagrets huvudkontor

Byggproduktionen fortsätter enligt tidplanen. Den första sektionen som har monterats är höglagerdelen av torrlagret. Nu har stomresningen påbörjats för huvudkontoret i nederkant (söderläge).

Här kan du läsa mer

16 november
Logistik Bålsta: Personal- och lastbilsparkering anläggs på kvarter 4

På kvarter 4 i Logistik Bålsta ska Axfood bygga en personal- och lastbilsparkering. Parkeringen kommer att höra till det nya automatiserade centrallager som Dagab Inköp och Logistik etablerar på angränsande kvarter 3.

Här kan du läsa hela nyheten

26 oktober
Logistik Bålsta: Flera aktiviteter pågår

Byggproduktionen fortsätter enligt tidplanen. Flera aktiviteter pågår på byggarbetsplatsen.

Här kan du läsa mer

4 juni
Våtmark med gångstråk i Balders hage

För att ta hand om och rena dagvattnet från Logistik Bålsta och industriområdet intill anlägger kommunen en våtmark i Balders hage. Genom etablering av promenadstråk, en brygga och bänkar att slå sig ner på blir Balders hage också ett rekreationsområde för boende i närheten.

Läs hela nyheten här

23 oktober
Markanvisning, Kvarter 2, Logistik Bålsta

Den 19 oktober beslutade kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtalet för del av fastigheten Lundby 2:1 i Kvarter 2, Logistik Bålsta till företaget NSF IV Sweden Holding AB (c/o Nrep AB).

Vid ett tidigare sammanträde, den 14 september, godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal med Christer Nöjd AB för en annan del av fastigheten Lundby 2:1.

Markanvisning innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av området.

Här kan du läsa hela nyheten om beslut som togs av kommunstyrelsen 19 oktober

18 september
Logistik Bålsta: Markanvisningsavtal godkänt av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har godkänt ett markanvisningsavtal med Christer Nöjd AB för del av fastigheten Lundby 2:1.

Här kan du läsa mer

31 augusti
Stommen till första etappen är rest

Entreprenörerna på plats är nu åter i full produktion efter sommarsemestern. Stomentreprenören har rest stommen till första etappen och även påbörjat inklädnaden med fasad och takelement. Mark- och grundläggningsarbeten löper fortsatt på, inom kort påbörjas trädplantering.

Här kan du läsa mer

26 augusti
Ris från avverkning i Tvåhus-området mellanlagras på yta i Logistik Bålsta

Den 26 augusti börjar NCC lägga ris från avverkning i Tvåhusområdet på en yta i Logistik Bålsta, en bit in på den nya vägen till höger efter järnvägsövergången. Ytan kommer att användas för mellanlagring av riset. Senast den 31 oktober ska riset vara bortforslat och marken ska återställas i befintligt skick.

Här kan du läsa mer

10 juli
Skalet för Dagabs lokaler börjar ta form

I mitten av juni startade stomentreprenaden och byggnadens skal börjar synas i den västra delen av tomten. Mark- och grundläggningsarbeten pågår fortsatt, bland annat så har förberedelse för tomtens grönområden startat.

Här kan du läsa mer

6 juli
Granskning: detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta

Förslag till detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta, går nu ut på granskning. Det innebär att du fram till den 23 augusti har möjlighet att tycka till om förslaget.

Här kan du läsa mer

3 juli
Det här gäller om bävrar och salamandrar i Logistik Bålsta

Håbo kommun har fått frågor vad som händer kring bävrar och salamandrar i Logistik Bålsta. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om skyddsjakt på bäver och fått det beviljat. Det betyder att kommunen får bedriva skyddsjakt på bäver fram till 30 september.

Här kan du läsa mer

Fem personer i bygghjälmar klipper bandet vid en ceremoni för nya vägar i Logistik Bålsta

18 juni
Nu reser man stommarna till nya lagret

Nu är markentreprenören klar med krossverksamheten, det vill säga bortsprängda massor som har krossats till mindre fraktioner. Nu läggs ledningar och grundfundament gjuts. Stomentreprenören har etablerat sig på arbetsplatsen och började resa 19 meter långa stålpelare den 15 juni.

Läs hela nyheten här

17 juni
Buller från byggarbetsplats överskrider inte riktvärdena

NREP Logicenters har lämnat in en bullerutredning till bygg- och miljöförvaltningen. Utredningen gäller företagets byggarbetsplats i Logistik Bålsta-området. Utifrån den senast utförda bullermätningen konstaterar förvaltningen att ljudnivåerna inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för byggarbetsplatser.

Läs hela nyheten här

12 juni
Överskott av bergmaterial kommer till användning i Logistik Bålsta

Krossmassor från Logistik Bålsta läggs ut i områdets kvarter 2 för att fungera som så kallad överlast inför framtida utbyggnad av gator. En överlast trycker samman leran och pressar ut vatten, vilket gör att man kan bygga utan pålning om ett par år.

Läs hela nyheten här

25 maj
Ny järnvägsövergång och del av väg öppnar i Logistik Bålsta

Kommunen anlägger vägar i Logistik Bålsta-området. Den 28 maj öppnas järnvägsövergången, och vägen som svänger till höger efter järnvägen, för allmän trafik.

Vägens namn beslutas inom kort.

Läs hela nyheten här

22 maj
Dagabs kommande lager - i juni börjar stomresningen

Nu är markentreprenören färdig med pålningsarbetena och arbetar vidare med detaljsprängningar där ledningar ska läggas. Arbetet med att gjuta byggnadens grundfundament fortsätter.

Under slutet av maj kommer de första leveranserna av stål inför stomresningen som börjar i juni. Stomentreprenören kommer att etablera sig på arbetetsplatsen inom kort.

Läs nyheten här

19 maj
Detaljplan för Kvarter nr 4, Logistik Bålsta

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för kvarter 4, Logistik Bålsta. Förslaget till detaljplan har tidigare varit ute på samråd och granskning. Den 30 september 2019 (§129) fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Planen överklagades därefter. Mark- och miljödomstolen meddelade den 17 april att de avslog överklagandet. Detaljplanen vann därför laga kraft den 8 maj.

Länk till nyheten

15 april
Grunden gjuts för första tredjedelen av Dagabs kommande lager

Nu är markentreprenören klar med de största sprängningsarbetena. Enbart mindre detaljsprängningar återstår. Under april blir grundläggningsentreprenören klar med gjutningen för etapp 1, det vill säga första tredjedelen av byggnaden.

Huvudgatan in till logistikområdet har öppnat för byggtrafik, vilket underlättar för transporter till och från projektet.

Länk till nyheten

25 mars
Arbetet med vägar i Logistik Bålsta går snabbare än planerat

Kommunen anlägger vägar i Logistik Bålsta-området. Nu är den nya järnvägsövergången klar och arbetet med huvudgatan ser ut att bli färdigt tidigare än planerat. Preliminärt öppnar huvudgatan, Björnängsvägen, under sommaren. Då öppnar även den nya gång- och cykelvägen.

Länk till nyheten

6 februari
Markarbetena fortsätter inför Dagabs kommande lager

Markarbetena inför Dagabs kommande lager fortsätter. Grundläggningsentreprenören har påbörjat betongarbetena där gjutning av pelarfundament och kantbalken i fastighetens västra del pågår.

Länk till nyheten

30 januari
Väg och gång- och cykelväg byggs i Logistik Bålsta

I slutet av januari startar arbetet med att anlägga en väg till kvarter 5-6 i Logistik Bålsta, och en gång- och cykelväg mellan kvarter 4 och kvarter 5-6.

Det är kommunen som anlägger vägen och gång- och cykelvägen.

16 december
Lågtryck gjorde att luftstötvåg fortplantade sig mer än vanligt

Den 12 december genomfördes en planerad sprängning i Logistik Bålsta-området. Vibrationsmätare finns uppsatta i närheten av området. Mätvärdena från sprängningen har inte överskridit gränsvärdena, utan legat på låga nivåer. Men på grund av lågtrycket den dagen fortplantade sig luftstötsvågen mer än vanligt. Det innebar att sprängningen har uppfattats som större än vid tidigare tillfällen.

Länk till nyheten

13 december
Markförsäljning till Benders

Kommunfullmäktige har godkänt ett genomförandeavtal med Benders för kvarter 4 inom Logistik Bålsta. Markförsäljningen gör det möjligt för Benders att expandera sin verksamhet i Bålsta och fortsätta vara en viktig arbetsgivare i kommunen.

Länk till nyheten

12 december
Samråd om förslag till detaljplan för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta

Detaljplanen för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta, går nu ut för samråd. Det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Ett samrådsmöte kommer att hållas i kommunhuset den 23 januari klockan 17.30.

9 december
Markarbetet går in i ny fas

Markarbetena inför Dagabs kommande lager fortsätter men har övergått i en ny fas. Bodetableringen har flyttats till den östra delen av området och snart börjar grundläggningsentreprenören med betongarbeten. Därmed sker leveranser till byggarbetsplatsen i större omsträckning än tidigare.

Länk till nyheten

4 december
Kort rapport från kommunens arbete i Logistik Bålsta

Inom Logistik Bålsta pågår många typer av arbeten för att förbereda för kommande etableringar av företag i området. En del av arbetet utförs av kommunen.

Länk till nyheten

26 november
Byggstart för Logistiklager Bålsta

I stället för ett traditionellt ”första spadtag" tryckte företrädare för Håbo kommun, Logicenters, Axfood, Dagab och NREP den 25 november på knappen för en symbolisk sprängning som markerade byggstarten för den nya logistikanläggningen i Bålsta.

Länk till nyheten

21 november
Ny gångbana mellan Skörby och Björnängsvägen

Kommunen bygger en ny gångbana mellan Skörby bostadsområde (Kalkstensvägen) och den blivande förlängningen av Björnängsvägen.

Byggarbetena påbörjas under vintern och förväntas vara klara under våren/sommaren 2020.

Gångbanan kommer att vara grusad och belyst samt snöröjd vintertid.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta kommunens kontaktcenter:
tfn 0171-525 00, mejl kommun@habo.se

18 november 2019:
Informationsmöte om Logistiklager Bålsta - kom och ställ frågor

Fastighetsutvecklaren NREP Logicenters bjuder tillsammans med hyresgästen Dagab in till ett informationsmöte för allmänheten den 9 december i Bålsta kommunhus.

11 november 2019:
Pågående markarbeten inför Logistiklager Bålsta

Kanonaden Entreprenad har nu arbetat cirka 2 månader med markarbeten på den tomt där fastighetsägaren NREP Logicenters utvecklar och bygger ett cirka 100 000 kvm stort helautomatiserat lager för hyresgästen Dagab. Drönarbilden visar hur området såg ut i mitten av oktober.

Länk till nyheten

7 november 2019:
Detaljplan överklagad

Detaljplanen för kvarter 4 i Logistik Bålsta-området har blivit överklagad. Vi väntar nu på Mark- och miljödomstolens avgörande i ärendet.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för kvarter 4, Logistik Bålsta

25 oktober 2019:
Markanvisningsavtal godkändes av kommunstyrelsen

På kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober godkändes markanvisningsavtalet för området kvarter 5 och 6, del av fastigheten Lundby 2:1, Björnbro.

Länk till nyheten

6 september 2019:
Byggprojektet Logistiklager Bålsta

Som vi tidigare har informerat om har sprängnings- och krossningsarbete startat i den del av Logistik Bålsta där Dagabs nya logistiklager ska byggas. Här presenterar vi aktuell information från fastighetsägaren NREP Logicenters, bland annat en översiktlig tidplan för projektet. Under hösten bjuder de in till ett informationsmöte på plats. För den som vill finns möjlighet att få information via sms inför sprängningarna.

Länk till nyheten

Gul skylt med röd ram och texten Sprängning pågår

4 september 2019:
Gång- och cykelväg stängs av vid Logistik Bålsta och avverkning startar

Inom Logistik Bålsta pågår just nu många typer av arbeten för att förbereda för kommande etableringar av företag i området. Inom en vecka startar avverkning av skog i kvarter 4 och byggtrafik behöver korsa en gång- och cykelväg för att kunna vända.

Länk till nyheten

23 augusti 2019:
Sprängning och krossning i Logistik Bålsta

I en del av Logistik Bålsta-området i Lundby pågår sprängning och krossning för att bereda marken inför byggnationen av ett stort lager. Företaget som sköter sprängning och krossning heter Bergbolaget i Götaland AB. Det finns sprängningstillstånd från polisen för sprängning klockan 7.00-19.00 måndagar till fredagar. Anmälan om krossningsverksamhet har anmälts till miljöavdelningen i Håbo kommun. Krossningsverksamhet får bedrivas klockan 7.00-19.00 på vardagar.

Sprängning och krossning sker utifrån när massor behövs för byggnation av lagret. Endast ett mellanlager av massor kommer att finnas eftersom massorna direkt ska användas i byggnationen av lagret. Behovet av massorna i byggarbetet reglerar när sprängningarna görs och därmed kommer sprängningarna inte vara regelbundna.

Innan sprängning sker varnar bolaget genom signaler (se bilden ovan).

Miljöavdelningen har varit i kontakt med bolaget för att få en så detaljerad tidplan som möjligt för att kunna informera på Håbo.se. Informationen kommer att vara så detaljerad som det bara går utifrån arbetsflödet i verksamheten.

Bolaget har anlitat en sakkunnig för att göra bullermätningar och mätningar planeras ske under nästa vecka.

För att motverka damning bevattnar bolaget krossmassorna med hjälp av så kallade vattendysor.

Buller från byggarbetsplatsen ska inte överskrida riktvärden från Naturvårdsverket för sådant buller.

7 augusti 2019:
Sprängnings- och krossningsarbete i Logistik Bålsta

Torsdagen den 8 augusti börjar sprängningsarbete i den del av Logistik Bålsta-området som kallas kvarter 3. Den 14 augusti börjar krossningsarbete på platsen. Dessa markarbeten är förberedelser inför Axfoods kommande byggnation av ett nytt lager.

Arbetet kommer att höras i området runt Logistik Bålsta. Brev med information skickas till närboende.

Senare under hösten påbörjas pålning och så kallad cementstabilisering.

Det är Kanonanden Entreprenad AB som utför markentreprenaden.

26 juni 2019:
Arbetet inom Logistik Bålsta-området under sommaren

Under vecka 28-31 görs ett uppehåll i arbetet med att anlägga en väg och ledningar in i Logistik Bålsta-området. Det kommer däremot att pågå arbete under sommaren med att anlägga en ny järnvägsövergång inom området.

16 april 2019:
Tack för frågor och synpunkter!

Ett 50-tal personer deltog i informationsmötet om Logistik Bålsta den 7 mars. Ett stort tack till er som kom och ställde frågor och lämnade synpunkter.

Just nu håller vi på att strukturera hållbarhetsarbetet i Logistik Bålsta-projektet och vi återkommer med information om resultatet.

16 april 2019:

Den sprängning som planerats till måndagskvällen blev senarelagd och sker istället idag tisdag efter lunch.

15 april 2019:

Idag måndagen den 15 april planerar sprängarna en större sprängning, troligtvis runt 17-tiden.

22 mars 2019:
Stenkross startar i Logistik Bålsta

Det bergmaterial som har sprängts loss i Logistik Bålsta-området ska nu krossas för att sedan kunna återanvändas i projektet.

Krossningen startar måndagen den 25 mars. Till att börja med sker den väster om nuvarande Björnängsvägen.

Därefter kommer krossen att hålla till i det område som kallas kvarter 5, det vill säga ännu längre väster om Björnängsvägen. Då krossas berget i mindre fraktioner.

Krossningen kommer att ske dagtid. Den kan bullra beroende på hur nära du befinner dig och hur vinden ligger.

Denna period av krossning beräknas vara klar under juni månad.

20 februari 2019:
Informationsmöte om Logistik Bålsta

Logistik Bålsta byggs ut i olika etapper under lång tid. Vill du veta mer om bakgrunden och vad som händer framöver. Välkommen till ett informationsmöte där du också har möjlighet att ställa frågor.

Medverkar gör representanter för Håbo kommun och det företag som bygger vägen in i området.

Tid: Torsdag 7 mars kl. 16.30-17.30

Plats: Kommunhuset, Bålsta

20 februari 2019:
Sprängningsarbete pågår

Under 2019 förbereds Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg med belysning och trädplanteringar byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber. Berg behöver sprängas bort för att ge plats för vägen.

Det aktuella sprängningsarbetet är uppdelat i två perioder:

 • Den första perioden startade i januari. Då utför entreprenören sprängningsarbeten för markledningar längs Kräggaledningen.
 • Den andra perioden påbörjas vecka 8. Då utförs bergsprängning för huvudgatan, som blir en förlängning av Björnängsvägen in i Logistik Bålsta-området.

Vid varje sprängtillfälle kommer en signal att ljuda med flera korta signaler före sprängning och en lång signal efter sprängning. Vid sprängningarna kan explosionen höras och vibrationer kännas i marken på flera hundra meters avstånd vilket är fullt normalt. Sådana här skyltar sitter uppe i området under projekttiden för att påminna:

Gul skylt med varningstriangel som visar att sprängning pågår och vilka signaler som ljuder före och efter

Innan sprängningsarbetet startade utförde konsultföretaget Sweco en opartisk riskanalys för sprängningsarbetena. Ett flertal vibrationsmätare är monterade selektivt på olika platser för att kontrollera att sprängningen inte orsakar vibrationer som överstiger tillåtna vibrationsnivåer.

Sprängningsarbetet pågår under vardagar 07.00-18.00. Området är en byggarbetsplats och obehöriga äger inte tillträde och av säkerhetsskäl ska aktiviteter undvikas i skogen, till exempel vandring och bärplockning. Sprängningar utförs inte om det finns risk att någon kan skada sig. Vid behov placeras sprängvakter runt området för att ha uppsikt vid sprängningen. Detta gäller även utanför kontorstid.

20 december 2018:
Fortsatt arbete i Logistik Bålsta-området

Förberedelserna för infrastruktur i Logistik Bålsta fortsätter. Avverkning av skog pågår och bergsprängning startar i januari.

Avverkning

Avverkning av skog fortsätter inom Logistik Bålsta-området. Eftersom det ska sprängas i olika delar av området från januari och framåt skulle virket kunna bli förstört av sprängsten om avverkning inte genomfördes innan dess längs med huvudgatan.

Sprängning

Under 2019 förbereds Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg med belysning och trädplaneringar byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber.

Berg behöver sprängas bort för att ge plats för vägen. Sprängningsarbetet börjar i januari och planeras vara klart i slutet av juni 2019. Det är uppdelat i två perioder

 • Den första perioden startar i januari. Då utför entreprenören sprängningsarbeten för markledningar längs Kräggaledningen.
 • Den andra perioden påbörjas i februari. Då utförs bergsprängning för huvudgatan, som blir en förlängning av Björnängsvägen in i Logistik Bålsta-området.

Vid varje sprängtillfälle kommer en signal ljuda med flera korta signaler före sprängning och en lång signal efter sprängning.

Jordvall

Sedan en tid tillbaka byggs även en jordvall för att anläggningen inte ska synas när man går i skogen intill. Vallen ska även skärma av så att ljud och reflektioner från fordon inte stör boende i närheten när företag har flyttat in och startat sina verksamheter.

Till vallen används jordmassor från bland annat bygget av huvudvägen in i området. På så sätt kommer massorna till användning och behöver inte transporteras någon längre sträcka.

1 oktober 2018:
Sprängningsarbete när Logistik Bålsta får väg och ledningar

Under 2019 förbereds den nya logistikanläggningen Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber. I slutet av 2018 startar arbetet med att bygga en jordvall mellan anläggningen och Skörby.

Arbetet med att bygga en väg in i området startar i januari. Det kommer att kräva sprängningsarbete.

Under senhösten 2018 börjar en jordvall byggas mellan Logistik Bålsta och Skörby för att anläggningen inte ska synas när man går i skogen intill. Vallen ska även skärma av så att ljud och reflektioner från bilar inte stör boende i närheten när företag har flyttat in och startat sina verksamheter.

Återvinningscentralen upplåter en yta intill anläggningen där byggföretaget kan ha sina bodar och materialupplag.

Intresserade företag

Företag som är intresserade av att etablera sig i området är välkomna att kontakta Håbo Marknads AB.

23 februari 2018:
Logistik Bålsta – bakgrund och framåtblick

Människor, djur och växter behöver gröna miljöer. Samtidigt vill vi utveckla Håbo och skapa fler arbetstillfällen. Det betyder att avvägningar behöver göras när nya områden planeras. Här berättar vi om bakgrund och tidplan för Logistik Bålsta, vad som görs för att behålla en god boendemiljö för de som bor i närheten, och värdet av att fler företag etablerar sig i Håbo.

I dag pendlar två tredjedelar av Håboborna till andra kommuner för att jobba. Vi vill kunna erbjuda fler arbetstillfällen på hemmaplan. Om fler slipper resa till sina arbeten sparas tid, miljö och pengar. Samtidigt medför ett mer levande lokalt näringsliv även andra fördelar.

Mot den bakgrunden är vi glada att kunna erbjuda mark för såväl kommunens egna företagare som för nya företag som vill etablera sig i vår kommun. Efterfrågan är stor tack vare vårt strategiska läge.

När nya områden, som Logistik Bålsta, planeras görs avvägningar och ibland behöver naturområden tas i anspråk. Genom att inventera och identifiera höga naturvärden kan vi ta hänsyn till de värdena när områden detaljplaneras. Det finns också regler som garanterar vissa avstånd mellan verksamheter och de som bor närmast.

När företag börjar etablera sig i Logistik Bålsta kommer skog att avverkas. Mellan bostäderna och de nya verksamhetsanläggningarna bevaras en skogskorridor. Även andra skydd mot störning kan bli aktuella. Gröna stråk bevaras i nord-sydlig riktning för friluftslivets behov. Norr om Skörby, utanför Logistik Bålstas område, kommer det fortfarande att finnas god tillgång till strövstigar och rekreationsområden.

I samband med planprogrammet inventerades naturvärdena i området. Den naturmark som utpekades som värdefull kommer att bevaras. Merparten av den skyddsvärda naturen ingår i senare etapper av Logistik Bålsta.

Utbyggnaden sker i etapper

Det är viktigt att påminna om att Logistik Bålsta är ett långsiktigt projekt. Det handlar om en utbyggnad i olika etapper under lång tid, kanske mer än 30 år. Processen i sig tar tid och ytterst är det efterfrågan som styr hur snabbt området sedan bebyggs när detaljplanerna väl är på plats.

Området är indelat i olika kvarter. Den etapp som vunnit laga kraft är den som ligger väster om industrispåret (kvarter 3). Där börjar nu arbetet med att bygga vägar och andra förberedelser som behöver göras innan företagen kan bygga sina lokaler.

Detaljplanen för Benders utbyggnad västerut (kvarter 4) låg ute för samråd under sommaren 2018. Längre fram startar planarbetet för områdena längre in mot skogen, och slutligen ut mot stambanan.

Bakgrund: Planer och samråd

En översiktsplan beskriver övergripande hur markanvändningen ska förändras och anger vilka områden som ska utredas vidare. I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 anges att tanken är att Björnbro ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark.

I april 2013 godkände kommunstyrelsen detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta. Syftet var att pröva möjligheten att utveckla området för verksamheter inom logistik, industri, hantverk och lager.

Innan något får byggas måste detaljplaner tas fram. De är juridiskt bindande och är underlag för bygglov, marklov och rivningslov. I detaljplanskedet utreds till exempel miljökonsekvenser, gestaltning, vägdragningar, husplaceringar och skyddsavstånd till farliga verksamheter.

Detaljplanen för kvarter 3, Logistik Bålsta vann laga kraft den 29 januari. För övriga etapper pågår planläggning eller ska påbörjas. Den exakta utformningen bestäms senare.

När ett förslag till detaljplan har arbetas fram sker ett samråd. Fastighetsägare, grannar och andra som berörs kan då tala om vad de tycker om förslaget. Samråd har skett i samband med översiktsplanen, detaljplaneprogrammet och detaljplanen för kvarter 3.

Läs mer om kommunens planarbete

Bakgrund: Lokaliseringen av Logistik Bålsta

Vi försöker lägga verksamheter där så få som möjligt kan bli störda, men ändå nära Bålsta för att det ska vara enkelt för de som jobbar i området att ta sig dit. Det gäller Logistik Bålsta, Draget och Västerskog.

Logistik Bålsta-området är mycket lämpligt att använda som verksamhetsområde eftersom det ligger i anslutning till Mälarbanan, industrispår (för tåg) och E18. Det ger goda förutsättningar för långsiktiga och hållbara transporter och logistik.

Ur miljösynpunkt är det positivt att samla verksamheter i samma område. Det gör också att företag kan få draghjälp av varandra.

Bilden är ett fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet.

Text

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster