Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Mättjänster

Vi utför fin- och grovutstakningar, lägeskontroller och gränsutvisningar. Planerar du till exempel att bygga nytt kan vi hjälpa dig att utföra mätuppdragen. Du kan beställa våra tjänster genom vår e-tjänstsida.

Mätningstjänsterna som utförs av Håbo kommun debiteras en avgift enligt fastställd taxa.
Plan- och bygglovstaxa- Kart- och mätavgifterna Pdf, 725.9 kB.

Uppdrag via konsult

Du har även möjlighet att anlita en privat konsult för olika mätuppdrag. Mätkonsulter som anlitas för mätningstjänster inom Håbo kommun måste ha mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.

Utstakning innebär att nybyggnationens läge märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet. Det görs innan bygget startar. Du kan beställa utstakning genom vår e-tjänst. Vi behöver minst tio dagars framförhållning för att genomföra en utstakning.

I beslutet om bygglov framgår om det krävs utstakning och eller lägeskontroll för ditt bygge.

Om det tillkommer merarbete som uppsättning av profiler, röjning, av tomt med mer debiterar vi tiden löpande per timme.

Grovutstakning

Grovutstakning sker oftast i ett inledande skede innan schaktning och eventuell sprängning och kan ofta utföras av schaktningsentreprenören själv.

I många fall behövs en grovutstakning med mätinstrument för att ge en korrekt vägledning för schaktning.
En sån mätning kan utföras av kommunen eller annan mätkunnig.

Grovutstakning sker oftast genom att de blivande hushörnen markeras med träkäppar.

Finutstakning

Finutstakning är en mer noggrann metod och används för att till exempel kunna anlägga en husgrund. Finutstakning vid nybyggnation av hus kan ske med hjälp av profiler, pålar med skruv eller annan överenskommen metod.

Vid finutstakning används fasadytterliv från situationsplanen. Vid utstakning av grundmåtten, till exempel platta på mark, måste en måttsatt ritning på grundkonstruktionen levereras till geodata@habo.se.

Lägeskontroll är en inmätning för att kontrollera att nybyggnationen är placerad i enlighet med bygglovet. I bygglovet alternativt startbeskedet anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge. Du kan beställa lägeskontroll genom vår e-tjänst. Vi behöver minst tio dagars framförhållning för att genomföra en lägeskontroll.

Vid nybyggnad eller en omfattande tillbyggnad utförs en kontroll av att byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer med bygglovet. Vid en tillbyggnad mäts även den gamla befintliga delen in för att säkerställa placeringen. I bygglovet alternativt startbeskedet anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge.

Du beställer lägeskontroll när grunden är klar eller när fasaden är på plats. Tänk på att göra det i god tid för att inte fördröja slutbesked och inflytt. När lägeskontrollen är klar får du en karta, då vet du att kontrollen är utförd.

Uppdrag via konsult

Om du anlitar en privat mätkonsult ska ett intyg om utförd lägeskontroll i form av en måttsatt lägesredovisning med koordinatförteckning skickas till bygglov@habo.se och geodata@habo.se

En digital inmätningsfil i formatet DWG med noggrannhet motsvarande NRTK-mätning ska levereras av mätkonsulten till geodata@habo.se i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH 2000.

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Du kan beställa gränsutvisning genom vår e-tjänst.

Gränsen visas ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning. Vi fattar inget nytt beslut om gränsens läge och gränsutvisningen är därmed inte någon fastighetsrättslig åtgärd. I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalitet eller saknas. I de fallen kan gränsens läge vara osäker och en exakt gränsutvisning svår att genomföra.

Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träläkt eller färgmarkering. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör.

Oklarheter kring fastighet

Finns det oklarheter kring gränser, ägare eller rättigheter kan du vända dig till Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun har ett geodetiskt stomnät i plan och höjd inom Bålsta och de större orterna.

Utöver Bålsta finns det stomnät även inom de tätbebyggda områdena som Häggeby, Kivinge, Krägga, Lugnet, Skokloster och Yttergran.

Stomnätet består av punkter på marken, stompunkter, som är markerade med rör nedslagna i marken eller dubb borrade i berg. Punkter i plan benämns polygonpunkter. Punkter i höjd kallas höjdfixar.

Polygonpunktsnätet ajourhålls inte. Istället bör GNSS-metoder som statisk mätning och
nätverks-RTK kombinerat med höjdfixar användas. Befintliga polygonpunkter kan användas som kontrollpunkter.

Från den 9 maj 2016 används höjdsystemet RH 2000. Kartor som är äldre är gjorda i RH00. Var uppmärksam på vilket system som används när du använder dig av kartinformation från Håbo kommun som anger höjder.

Referenssystem

Plan: SWEREF 99 18 00
Höjd: RH 2000

Andra mättjänster

Vi kan utföra olika typer av mätningar på uppdrag. Du kan beställa mättjänster genom vår e-tjänst.
Det kan handla till exempel om:

  • Inmätning av olika objekt, till exempel träd
  • Mätning av markhöjder
  • Kartframställning för olika ändamål

Har du frågor eller vill ha ett kostnadsförslag? Då är du välkommen att kontakta oss.

Referenssystem

Plan: SWEREF 99 18 00
Höjd: RH 2000

Kontakt

För mer information om kartor, mätning och GIS är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0171-525 00
E-post: geodata@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster