Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta

Ett grönstrukturprogram har tagits fram för Håbo som beskriver de gröna värdena och dess betydelse för en hållbar samhällsutveckling.  

Att planera för en bra grönstruktur är att planera för ett hållbart samhälle
och ett gott liv för dess invånare.

Grönstrukturprogrammet redovisar grönstrukturens värden och funktioner utifrån flera olika perspektiv; hållbar planering och byggande, rekreation, friluftsliv,
utomhuspedagogik, folkhälsa, naturvärden, kulturmiljövärden och klimatanpassning. Grönstrukturprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde och är en viktig grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning, förvaltning och hållbar samhällsutveckling.

Grönstrukturprogrammet för Håbo med fokus på Bålsta antogs av kommunfullmäktige den 8 november 2021.

Boverkets definition på grönstruktur är ”Sammanhängande system av grönska,
mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer”. Grönstrukturen tar därmed sin utgångspunkt i det tätortsnära och består av flera olika typer av ytor som anlagda parker och gräsytor, skogar och trädgårdar, liksom vägkanter, beteshagar, åkerholmar och andra icke hårdgjorda ytor. Tillsammans bildar de ett sammanhängande nätverk som har ekologiska, kulturella och sociala funktioner.

Samhällen består av byggelsestruktur, trafikinfrastruktur och grön- och blåstruktur. För att skapa en god bebyggd miljö krävs genomtänkt planering och gestaltning där dessa tre beståndsdelar finns med.

Grönstrukturen i orterna Bålsta, Skokloster och Krägga beskrivs på en mer detaljerad nivå i programmet. Av de tre orterna så är det ett större fokus på Bålsta. Den största bebyggelseutvecklingen sker där och därmed är behovet av och trycket på samhällets gröna värden mer påtaglig.

Grönstrukturprogrammet är ett strategiskt dokument som berör flera kommunala verksamheter och ska utgöre en vägledning i kommunens planering, byggande och förvaltning. Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande och kan många gånger komma i målkonflikt med andra samhällsintressen. För att underlätta
ställningstaganden pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med
43 långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar
samhällsutveckling. Fokusområdena utgår från övergripande gröna mål och ställningstagande på internationell, nationell, regional, och kommunal
nivå. Programmet har följande fokusområden:

  1. Integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning
  2. Utveckla skydd och förvaltning för ett rikt växt- och djurliv
  3. Utveckla väldefinierade gröna samband
  4. Tillvarata gröna och blå resurser för klimatanpassning
  5. Säkerställ tätortsnära naturområden för ett rikt friluftsliv
  6. Säkerställ bostadsnära och skolnära natur
  7. Skapa attraktiva, tillgängliga och trygga parker
  8. Säkerställ allmänt tillgängliga strandmiljöer
  9. Synliggör identitetsskapande kulturmiljöer

Läs mer i Grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

I programmets bilaga Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster. finns ett kunskapsunderlag sammanställt som mer i detalj
beskriver olika värden kopplats till grönstrukturen i Håbo samt beskriver olika verktyg som finns för att arbeta med grönstruktur i planering och skötsel. Bilagan innehåller även kartutsnitt från det GIS-underlag som finns framtaget till
programmet. Bilagan är främst tänkt att användas som ett kunskapsunderlag för kommunens förvaltningar och verksamheter och kan bidra med viktiga argument för vikten av gröna miljöer när olika samhällsintressen ska vägas mot varandra.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster