Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljöstrategi

Miljöstrategin antogs 2015 i kommunfullmäktige och har som syfte att strukturera och tydliggöra hur miljöarbetet och dess ansvarsfördelning ska ske inom kommunens organisation och kommunala bolag. En tydlig struktur leder i sin tur till att det underlättar för alla parter att arbeta i rätt riktning. Det ska vara lätt att göra rätt i Håbo!

Miljöstrategin utgår från kommunens övergripande mål:

 • Vårt Håbo 2030
 • De nationella miljökvalitetsmålen
 • De regionala miljökvalitetsmålen.

Strategin mynnar ut i tre inriktningsområden:

 1. en fossilbränslefri kommun,
 2. en giftfri och resurseffektiv kommun
 3. naturmiljöer med mångfald.

Dessa tre inriktningsmål innehåller totalt tio målsättningar.

Läs Håbo kommuns miljöstrategi Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöstrategin behöver uppdateras med nya underlag, bland annat för att även inkludera Agenda 2030 och de Globala målen. Den kommer därför att övergå till en hållbarhetsstrategi. Arbetet pågår just nu.

Under perioden oktober till november år 2020 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget till hållbarhetsstrategi som har varit ute på remiss kommer att justeras och kompletteras i berörda delar utifrån de synpunkter som har kommit in. Därefter beslutar styrgruppen om att hållbarhetsstrategin ska gå upp för antagande i kommunfullmäktige under 2021.

Inför antagandet planerar vi även att ta fram en kortversion av hållbarhetsstrategin.

Utkast "Hållbara Håbo - Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun" Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Håbo kommun är en av aktörerna i länet som har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan år 2019 och för ekosystem och biologisk mångfald för år 2020.

De redan tecknade framtida tecknade hållbarhetslöften fungerar som fortsatt handlingsplan för kommunens miljöarbete och uppföljning.

Läs mer om hållbarhetslöftena

En kommunövergripande handlingsplan som sträcker sig mellan åren 2017-2020 har efter det arbetats fram.

Håbo kommun ska under åren 2017-2020 fokusera på följande målsättningar och har tagit fram följande åtgärdspaket kopplat till dessa för att komma framåt i arbetet med att uppnå målsättningarna i miljöstrategin:

 • Inriktning 1: Fossilbränslefri kommun
  Målsättning 1: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter
  Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen

 • Inriktning 2: Giftfri och resurseffektiv kommun
  Målsättning 2: Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga
  Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad källsoteringen i kommunen

 • Inriktning 3: Naturmiljöer med mångfald
  Målsättning 3: Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom
  Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen

 • Målsättning 4: Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation
  Åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- och cykel i kommunen

Uppföljning av handlingsplan 2017-2020

Efter år 2020 har det gjorts en uppföljning av handlingsplanen.
Läs uppföljningen Pdf, 562.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöstrategin följs upp och utvärderas varje år av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning av kommunens arbete sammanställs årligen.

Vill du veta hur det går för kommunen kan du läsa våra årliga uppföljningar av miljöstrategin.

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska uppnå en hållbar utveckling. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse. Dina val gör skillnad.

Läs mer hur du kan bidra till ett hållbart samhälle

Kontakt

Anna Atterlöf, planeringschef
E-post: anna.atterlof@habo.se

Anett Wass, kommunekolog
E-post: anett.wass@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster