Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tack till dig som lämnade synpunkter på utkastet till hållbarhetsstrategi för Håbo

Arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi fortsätter. Tack till dig som lämnade synpunkter på remissförslaget och är med och bidrar till hållbara Håbo!

Håbo kommun har tagit fram ett förslag till hållbarhetsstrategi för kommunen. Strategin är tänkt att gälla för kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation.

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen – dig som kommuninvånare, företagare, organisation och tjänsteperson.

Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030, pekar ut att vi ska vara hållbara Håbo. Vi har en miljöstrategi som visar vägen för hur vi ska vara ekologiskt hållbara. För att kunna arbeta strategiskt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling behöver vi nu ta fram en strategi som omfattar alla dimensioner av hållbarhet. Förutom miljömässigt hållbar utveckling handlar det om social och ekonomisk hållbarhet.

Tack till dig som lämnade synpunkter på vårt förslag!

Under oktober – november fanns det möjlighet att lämna synpunkter och förslag utifrån det förslag till hållbarhetsstrategi som tagits fram.

Utkastet mejlades till aktörer i Håbo kommun som är viktiga för att strategin ska bli verklighet.

Vi önskade få in synpunkter och förslag utifrån de här frågeställningarna:

  1. Upplevs hållbarhetsstrategin som relevant för ert miljö- och hållbarhetsarbete? Kan ni använda den som stöd i ert arbete?
  2. Inriktningarna – Saknar du något i dessa? Är det Håbospecifikt? Lyfts rätt saker fram? Vårt sätt att ta oss an Agenda 2030.
  3. Målen – Vi har tagit fram övergripande och under dessa mer precisa mål till varje inriktning. Många baseras på koladas nyckeltal. Är utformningen på målen bra? Lagom många och lagom nivå?
  4. Berörda globala mål – Håller ni med om vilka mål som är berörda? Motivera gärna.

Vi önskade även ta del av goda exempel och bilder från era verksamheter utifrån ert hållbarhetsarbete. På vilket sätt bidrar ni idag till Agenda 2030 och de globala målen?

Tack alla ni som lämnade synpunkter! Er input är ett värdefullt bidrag till vårt fortsatta arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi.

Vad händer nu?

Förslaget till hållbarhetsstrategi som har varit ute på remiss kommer att justeras och kompletteras i berörda delar utifrån de synpunkter som har kommit in. Därefter beslutar styrgruppen om att hållbarhetsstrategin ska gå upp för antagande i kommunfullmäktige under 2021.

Inför antagandet planerar vi även att ta fram en kortversion av hållbarhetsstrategin.

Vi kommer att använda oss av Jämföraren i kolada för att följa upp vårt hållbarhetsarbete utifrån de globala målen.

Så här har förslaget tagits fram

Förslaget till hållbarhetsstrategi har tagits fram av en projektgrupp som representerat alla hållbarhetsdimensioner. Kommunekologen, folkhälsosamordnaren och ekonomichefen har varit med i gruppen och miljöstrategen har fungerat som projektledare.

Arbetet har skett i dialog med referenspersoner inom kommunens verksamhetsområden och förankrats i ledningsgruppen för samhällsbyggnad.

Under våren fanns möjlighet att tycka till genom att svara på en enkät om hållbarhet via Håbo.se. Svaren från ett 70-tal personer har ingått som underlag när hållbarhetsstrategin har arbetats fram. Utifrån den inputen har ett förslag till hållbarhetsstrategi arbetats fram med 11 inriktningar, 27 övergripande mål och 100 precisa mål. Under hösten har synpunkter kunnat ges på förslaget, remissperioden avslutades 30 november.

Läs mer om enkäten och de svar som kom in

Utkast "Hållbara Håbo - Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun" Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta miljöstrateg Anna Atterlöf via anna.atterlof@habo.se om du har frågor om utkastet till hållbarhetsstrategi.

Ur hållbarhetsstrategins inledning

Håbo kommuns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. En av inriktningarna i Håbo kommuns vision är att i hållbara Håbo finns det goda livet. Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ett hållbart samhälle som fungerar i alla dess delar utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna är resilient, ett samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget och har förmåga att återhämta sig mot störningar.

Håbo kommun vill vara en hållbar tillväxtkommun där vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat. Håbo kommuns befolkningsmängd ökar kontinuerligt och detta ställer krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. Visionen om hållbara Håbo och kommunens hållbarhetsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de globala målen och Agenda 2030.

Den ekologiska dimensionen är basen och Håbos sätt att ta sig an de nationella miljömålen fastställda av riksdagen. Utan rent vatten, biologisk mångfald och naturens tjänster har vi inget samhälle att bygga social och ekonomisk hållbarhet i. Samtidigt hänger allt ihop och vi behöver väva in de sociala och ekonomiska perspektiven för att få en mer fullständig bild av våra hållbarhetsutmaningar och hållbarhetsframgångar. Vi behöver tydligt gå före och ställa krav på det vi köper utifrån strategins inriktningar för att uppnå hållbara Håbo.

Hållbarhetsstrategin syftar till att vägleda kommunens verksamheter, bolag och aktörer verksamma inom kommunen till ett hållbart Håbo. Den är ett strategidokument där kommunens gemensamma vilja, långsiktiga visioner och målsättningar pekas ut för att visa vad vi tillsammans behöver och ska fokusera på. Detta ska i sin tur speglas i de olika aktörernas verksamhetsspecifika mål, handlingsplaner och aktiviteter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster