Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uppföljning av miljöstrategi 2015

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning av kommunens arbete ska sammanställas. Nedan kan du se en sammanfattning av 2015 års insatser.

I två av tre inriktningar, fossilbränslefri kommun och giftfri och resurseffektiv kommun, har många åtgärder utförts under 2015 och den kommunala organisationen kan visa på positiva resultat som går i linje med miljöstrategin (i nedanstående text är dessa inriktningar markerade med gula prickar). I den tredje inriktningen, naturmiljöer med mångfald, har ett mindre antal åtgärder utförts (då är målen inringade med röda prickar nedan). Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera att det finns mycket som genomförts inom kommunens och bolagens verksamheter som ligger i linje med miljöstrategin.

 

1. Fossilbränslefri kommun

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska/eliminera vår användning av fossila, icke förnybara, bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Sedan år 1990 har koldioxidutsläppen per invånare sjunkit i Håbo kommun. Senaste värdet uppgick till 3,9 ton koldioxid per invånare (Statistikkälla: RUS, Nationell emissionsdatabas). Våra största utsläpp kommer från våra transporter där vi står inför en utmaning men även vår energiförsörjning är en stor utsläppspost. För att Håbo kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2050 behöver denna kurva fortsätta sjunka och vara ungefär hälften så stor år 2030. Koldioxidutsläppen behöver fortsätta att minska med drygt 0,1 ton/invånare per år.

 1.1 Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter genom att sätta upp tydliga mål i handlingsplanerna.

Inga handlingsplaner har arbetats fram under året. Istället finns mål och åtgärder kopplade till miljöstrategin i verksamhetsplaneringen för förvaltningarna. Håbohus har i sin affärsplan 2015-2018 tydliga mål för energianvändning till uppvärmning, för egenproduktion av förnyelsebar el och miljöfordon.

Kommunalt fastighetsbestånd

Trenden för energianvändning går åt rätt håll. Energibesparingen i kommunägda lokaler och bostäder 2009-2014 ligger på 6,2 procent (Statistikkälla: SKLs Öppna jämförelser Energi och klimat 2015). Kommunen jobbar kontinuerligt med energieffektivisering. Håbohus mål om att minska energianvändningen till uppvärmningen med minst -0,5 procent 2015 är uppnådd. Korrigerad besparing fastställdes till -0,8 procent jämfört med föregående år (Källa: Håbohus Energirapport helår 2015). Införande av hårdare energikrav vid all upphandling inom fastighetsenheten som ska ligga under BBRs gränsvärden för energi.

Kommunala transporter

Miljöbilsandelen har ökat över åren och uppgår 2015 till 33 procent. Håbo kommun har totalt 75 fordon (personbilar och lätta lastbilar). Under 2015 leasades nio nya fordon varav fem av dem var miljöbilar (55 procent). Biobilsandelen är nio procent och har jämfört med föregående år sjunkit troligtvis på grund av att många etanolbilar har bytts ut till dieselbilar. Även några elbilar har bytts ut till dieselbilar. 2015 införskaffades tre nya elbilar. Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta ligger på 142 g CO2/km (Källa: Fordonsanalys 2015).

I samarbete med UL har en resvaneundersökning utförts under 2015 med syftet att ta del av hur Håbo kommuns anställda tar sig till och från jobbet, men även vilket transportsätt som används för de tjänsteresor som görs. Tyvärr var svarsfrekvensen väldigt låg troligtvis på grund av låg kännedom om undersökningen, endast 3,8 procent, och inga avgörande slutsatser eller åtgärder kunde göras på grund av detta.

1.2 Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande genom att främja användning och utveckling av alternativa färdmedel, såsom gång- cykel- och kollektivtrafik.

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.

Fortsatt planering av Bålsta centrum har pågått under 2015 där ett förslag till etapp 1 arbetats fram. Användningen och utveckling av alternativa färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik har prioriterats. Exempelvis har en relativt låg p-norm föreslagits med hänsyn till det goda kollektivtrafikläget och cykelparkeringarna har så kallade A-platser.

1. 3 Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa verksamheterna till klimatförändringarna, öka andel förnybar energi och således bevara kommunens goda folkhälsa och tillväxtförmåga.

Under 2015 har en risk- och sårbarhetsanalys arbetats fram och en krisberedskapsplan 2015-2018 antagits. Båda dokumenten belyser klimatanpassningsfrågan och att den Regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län behöver inkluderas i kommunens hantering av klimatanpassningsfrågan i sitt planeringsarbete.

Håbo kommun erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till kommunens invånare, företag och föreningar. Detta i syfte för att öka kunskapen gällande dessa frågor och för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. I samarbete med UL har kommuninvånare (som är vanebilister) erbjudits att testa kollektivtrafiken gratis i en månad med syftet att öka antalet resor med kollektivtrafiken. Under 2015 uppmärksammades Earth Hour och trafikantveckan. Håbo kommun är medlemmar i Biogas Öst, en regional samverkansorganisation, som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas.

För att vara fossilbränslefri kommunal organisation år 2030 behöver andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. Håbo kommun fasade ut den sista oljepannan år 2012. Ingen av de kommunala bolagen har någon oljeanvändning kvar. De fossila bränslen som är kvar är det som finns i den fjärrvärme som kommunen köper från Eon. Under vinterhalvåret finns det ett behov av att toppa med olja. Eon har som mål att fasa ut oljan innan år 2030. Den el Håbo kommun samt de kommunala bolagen köper in är grön el som är 100 procent förnybar. Det är viktigt att kommunen fortsätter köpa förnyelsebar el och arbetar med energieffektivisering av sina lokaler då kommunen köper in stora mängder el. Håbo kommun har över åren ökat sin andel egenproducerad förnyelsebar el (genom investeringar i solceller). Under 2015 har Håbohus genomfört investeringar med en förstudie av solceller som grund, totalt 205 kW (Källa: Håbohus Energirapport helår 2015). År 2015 utgör ca 10 procent av Håbohus elenergi egenproducerad solel.

 

2. Det giftfria och resurseffektiva Håbo

 

Ekologisk livsmedelsproduktion minimerar störningar på miljön och bidrar till det giftfria samhälle vi vill uppnå. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk mångfald på åkermarken och i dess närmaste omgivning. Andelen jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling i Håbo kommun har minskad radikalt, och uppgår till två procent (Statistikkälla: Jordbruksverket). I kommunen finns inga mjölkbönder och endast få jordbruk väljer att satsa på ekologisk odling. I relation till länet och Sverige som båda ökar sin andel är skillnaden markant.


En ökad efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för konsumenter att påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, framförallt inom färsk frukt och grönsaker har fortsatt under 2015 och målsättningen med att få in större andel vegetabilier i menyn. År 2015 uppgår andelen inköp av ekologiska livsmedel i Håbos kommunala organisation till 39 procent fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola (jämfört med 7 procent 2009).

År 2015 var en skola (Västerängsskolan) och en förskola (Annehill) miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Det utgör ungefär 10 procent av kommunens kommunala skolor och förskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen stödjer i samarbete med bygg- och miljöförvaltningen årligen Natur- och Miljöboken ekonomiskt, en miljöutbildning till våra skolbarn. Ett flertal förskolor har under 2015 varit engagerade i skräpplockardagar. Under 2015 utredde kommunen möjligheter till att jobba med naturskyddsföreningens koncept giftfri förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat giftfri förskola och ser positivt på konceptet. Allt material i förskolan som köps in är giftfritt i så stor utsträckning som möjligt.

2.1 Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och vattenresurser skyddas.

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.

Arbete med att ta fram ett vattenprogram har pågått.

2.2 Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga.

Arbete med att ta fram ett vattenprogram och en ny avfallsplan har pågått. En intern fortbildning med tema dagvatten har genomförts. Avsikten är att öka kunskap och hitta en samsyn för arbetet med en bättre dagvattenhantering i Håbo kommun.

Inköp av kemikalier har minskat inom lokalvården och rengöring med partikelfritt vatten har införts i verksamheter där det finns personer som lider av till exempel astma och allergi.

Arbete med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt.

2.3 Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och hållbar samhällsutveckling i kommunen.

Satsningar har gjorts på ny beläggning på de primära gång- och cykelvägarna under 2015. För att göra skolvägen säker för barn boende i Kalmarsand, Fånäs och Aronsborg har en ny gångbana byggts utmed Sjövägen och fler barn kan nu gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade av sina föräldrar eller få skolskjuts.

3. Naturmiljöer med mångfald

 

 

Att skydda land- och vattenområden bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen. Genom att skydda land- och vattenområden så minskar risken för exploatering av dessa vilket annars skulle kunna innebära en undanträngning av naturen och minskad biologisk mångfald. Andelen skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan 2007 på 14,6 procent (Statistikkälla: SCB). Naturreservaten upptar tillsammans störst yta, 99 procent av den skyddade arealen i Håbo kommun, totalt 2697 hektar. Det finns åtta naturreservat i Håbo kommun. Dessa är Granåsen, Kalmarnäslandet, Ekillaåsen, Hjälstaviken, Sandviksåsen, Arnöhuvud, Sandhagen och Skokloster. Det största reservatet är Skoklosters naturreservat med en yta av 997 hektar. Skogligt biotopskyddsområde som inte innefattas i ett naturreservat finns representerat i den resterande skyddade naturen (1 procent). Utöver dessa skyddade land- och vattenområden finns naturmark som säkerställts genom planläggning, detta skydd väger dock inte lika tungt. Det finns områden i Håbo kommun med höga natur- och friluftslivsvärden kartlagda i Naturvårdsplanen som idag saknar skydd och andelen skyddad mark och vatten i Håbo kommun kan därför öka.

3.1 Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden för att ge goda möjligheter att skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.

Fortsatt planering av Bålsta centrum under 2015 där fokus ligger på att förtäta istället för att ta nya naturmiljöer i anspråk.

Fortsatt planering av Logistik Bålsta som tar nya naturmiljöer i anspråk.

3.2  Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom.

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.

3.3 Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation.

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.

För att förbättra förutsättningarna för rekreation och ökat friluftsliv i våra naturmiljöer har ett utegym i Vibyspåret byggts. Det lockar fler besökare till området som inte bara är ett motionsspår utan också mycket natur som de då har möjlighet att upptäcka. Hälsans stig invigdes även under 2015 (4 km lång) i Bålsta tätort. Tanken är att främja motion i alla åldrar.

Uppskattad naturskola bedrivs ute på naturreservatet Vattunöden för våra skolbarn.

3.4 Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som förnybar resurs.

Under 2015 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats. I detta arbete kan denna målsättning ha stor betydelse.

Håbo kommuns andel FSC-certifierat skogsbruk ligger sedan många år tillbaka konstant på 14 procent (Statistikkälla: SCB och FSC Sverige). Vilket är betydligt lägre andel FSC-certifierat skogsbruk jämfört med länet och Sverige som ligger runt 50 procent. Det finns därför potential att öka denna andel i Håbo kommun.

0 av 4 har hittat den information de sökte

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-01-24

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster