Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturens tjänster

Naturens tjänster, eller så kallade ekosystemtjänster, är i mångt och mycket grunden till vår välfärd. Många av dessa tjänster är osynliga för ögat vilket gör att vi inte alltid tänker på att de finns.

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete, de produkter och tjänster som naturen ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Naturen utför mängder av uppgifter som vi är beroende av och som många gånger är omöjliga eller väldigt kostsamma att ersätta med teknik.

Några exempel på ekosystemtjänster är:

  • jordbildning och biologisk mångfald
  • mat och dricksvatten
  • rening av luft och pollinering
  • hälsa och naturupplevelse

Varför är det så viktigt med biologisk mångfald?

Grundförutsättningen för att naturens ska kunna leverera dessa så viktiga tjänster är biologisk mångfald, det vill säga variationen av levande arter och livsmiljöer.

Alla arter och livsmiljöer skapar tillsammans olika nätverk (eller ekosystem), som med ett ökat antal olika arter och livsmiljöer, blir ett tätare nätverk som också blir mer hållbart.

När arter och livsmiljöer minskar eller försvinner leder det också till att nätverken försvagas vilket kan leda till att vissa ekosystemtjänster inte fungerar. Ett exempel är den omfattande minskningen av pollinerande insekter i landskapet vilket påverkar vår matproduktion negativt.

Kommunens arbete med ekosystemtjänster

Hållbar utveckling är en grundbult i Håbo kommuns arbete. Det omfattar att utveckla vår kommun på ett sätt som är positivt ur social, ekonomiskt och ekologisk synvinkel.

I kommunövergripande styrdokument som vision, översiktsplan och miljöstrategi finns inriktningar och strategier för hur vi ska arbeta med hållbarhetsfrågor.

Att stärka ekosystemtjänster genom att skydda, bevara och utveckla våra naturmiljöer på ett långsiktigt och klokt sätt är en viktig del i kommunens fysiska planering.

Några exempel där ekosystemtjänster är en del av kommunens arbete:

  • Grönområdena i våra tätorter är en viktig resurs. Skogar, parker och vatten bidrar bland annat med renare luft, jämnare temperatur, bullerdämpning, vattenreglering och naturupplevelser. Genom att planera för nya grönområden samt genom att sköta våra tätortsnära skogar och grönområden på ett sätt som gagnar sociala och biologiska värden bidrar vi till hållbarare tätorter.
  • Bättre vattenkvalitet är en viktig del i en hållbar samhällsplanering. Genom att planera för en hållbar dagvattenhanteringen och genomföra tillsyn av enskilda avlopp bidrar vi till att minska den negativa påverkan på våra vatten.
  • Att möjliggöra för så många som möjligt att vistas i naturen bidrar till bättre folkhälsa, eftersom utevistelse minskar stress och och sänker blodtrycket. Närhet till natur är också en viktig förutsättning för skolornas möjlighet att genomföra delar av sin undervisning i naturkunskap och idrott. Genom att ställa iordning rastplatser, stigar och behålla ett nätverk av gröna områden i tätorterna gör kommunen naturen tillgänglig för fler.
  • En mångfald av växter och djur är en förutsättning för en hållbar utveckling och fungerande ekosystem. Vi bevarar och stärker biologiska värden i kommunen på flera olika sätt. Bland annat genom att kartlägga och beskriva viktiga gröna samband och miljöer i samband med framtagande av ny översiktsplan och detaljplaner, vilket är en viktig grund för efterkommande planering och förvaltning. Vi arbetar även konkret genom att åter få tillbaka betesdjur i igenväxande hagmarker samt genom naturvårdande skötsel i vårt kommunala naturreservat.Sidansvarig: Anna Atterlöf

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster