Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tyck till - förslag till grönstrukturprogram

Håbo kommun har tagit fram ett förslag till grönstrukturprogram som nu är ute på remiss. Programmet ska utgöra ett stöd i kommunens fysiska planering för att skapa en god bebyggd miljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Håbo har goda förutsättningar att vara en växande och hållbar kommun. Håbo kommuns karaktärsdrag med en mälarnära natur, kulturhistoriskt rika miljöer och gröna bostadsområden är också några av våra främsta tillgångar för en hållbar samhällsutveckling. Håbo kommun och dess grönstruktur står också inför stora utmaningar som vi måste kunna hantera på ett långsiktigt bra sätt för att kunna växa hållbart.

Vad är grönstruktur?

Grönstrukturen tar sin utgångspunkt i det tätortsnära och består av flera olika typer av ytor som anlagda parker och gräsytor, skogar och trädgårdar, liksom vägkanter, beteshagar, åkerholmar och andra icke-hårdgjorda ytor. Tillsammans bildar de ett sammanhängande nätverk som har ekologiska, kulturella och sociala funktioner. Grönstrukturen i orterna Bålsta, Skokloster och Krägga beskrivs på en mer detaljerad nivå i förslaget till program. Av de tre orterna så är det ett större fokus på Bålsta. Den största bebyggelseutvecklingen sker där och därmed är behovet av och trycket på samhällets gröna värden mer påtaglig.

Fokusområden

Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande och kan många gånger komma i målkonflikt med andra samhällsintressen. För att underlätta ställningstaganden pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar samhällsutveckling.

Tyck till om förslaget till Grönstrukturprogram för Håbo kommun med fokus på Bålsta

Vi önskar få in synpunkter och förslag till förbättringar utifrån nedanstående frågeställningar.

  1. Upplever ni grönstrukturprogrammet som relevant i sin helhet för att belysa grönstrukturens värden för hållbar samhällsutveckling i Håbo kommun? Kan ni använda den som stöd i ert arbete?
  2. Fokusområdena - Saknar ni något i dessa? Lyfts rätt fokusområden fram?
  3. Målen under varje fokusområde - Är utformningen på målen bra? Saknar ni något mål?
  4. Kunskapsunderlaget – saknar ni någon väsentlig information i text eller kartor?

Här finner ni förslaget till grönstrukturprogram för Håbo kommun.PDF

Synpunkter på förslaget till grönstrukturprogram skickas digitalt till plan@habo.se

Märk inskickad synpunkt med “Synpunkter remissförslag grönstrukturprogram” samt ”KS 2019/00393”.

Kontakta Anett Wass, kommunekolog Håbo kommun, anett.wass@habo.se om du har frågor när det gäller förslaget till grönstrukturprogram.

Efter remissen kommer utkastet till grönstrukturprogram att justeras i berörda delar innan det går upp för antagande i Kommunfullmäktige till sommaren 2021.

Remissperioden är mellan den 15 december 2020 - 15 februari 2021


Sidansvarig: Anna Atterlöf

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster