Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tack till dig som lämnade synpunkter på förslaget till grönstrukturprogram

Arbetet med att ta fram ett grönstrukturprogram för Håbo kommun fortsätter. Tack till dig som lämnade synpunkter på remissförslaget!  

Nu kommer inkomna synpunkter att sammanställas och förslaget kommer att ses över utifrån inkomna synpunkter. En antagandehandling och en kortversion kommer därefter att tas fram. Vi arbetar utifrån att programmet ska gå upp för antagande i kommunfullmäktige under hösten 2021.

Grönstrukturen tar sin utgångspunkt i det tätortsnära och består av flera olika typer av ytor som anlagda parker och gräsytor, skogar och trädgårdar, liksom vägkanter, beteshagar, åkerholmar och andra icke-hårdgjorda ytor. Tillsammans bildar de ett sammanhängande nätverk som har ekologiska, kulturella och sociala funktioner. 

Grönstrukturen i orterna Bålsta, Skokloster och Krägga beskrivs på en mer detaljerad nivå i förslaget till program. Av de tre orterna så är det ett större fokus på Bålsta. Den största bebyggelseutvecklingen sker där och därmed är behovet av och trycket på samhällets gröna värden mer påtaglig.

Grönstrukturogrammet för Håbo med fokus på Bålsta ska utgöra ett stöd i kommunens fysiska planering för att skapa en god bebyggd miljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Håbo har goda förutsättningar att vara en växande och hållbar kommun. Håbo kommuns karaktärsdrag med en mälarnära natur, kulturhistoriskt rika miljöer och gröna bostadsområden är också några av våra främsta tillgångar för en hållbar samhällsutveckling. Håbo kommun och dess grönstruktur står också inför stora utmaningar som vi måste kunna hantera på ett långsiktigt bra sätt för att kunna växa hållbart.

För att underlätta ställningstaganden pekar grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med långsiktiga mål med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar samhällsutveckling.

Kontakt

Anna Atterlöf, miljöstrateg och tillförordnad plan- och exploateringschef
E-post: anna.atterlof@habo.se

Anett Wass, kommunekolog
E-post: anett.wass@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster