Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uppdrag om detaljplan

Uppdrag om ny detaljplan beviljas av Kommunstyrelsen. Om ett detaljplaneprogram har tagits fram ska det godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen påbörjas.

När ett uppdrag finns kan arbetet med att ta fram detaljplanen påbörjas. Att ta fram ett förslag till ny detaljplan tar olika lång tid beroende på hur omfattande den nya planen är och vad som behöver utredas.

För varje detaljplan tar man reda på hur planen riskerar att påverka miljön och omgivningen. Man behöver veta om planen kan få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Detta kallas behovsbedömning. Bedömningen samråds med Länsstyrelsen. Sedan beslutar man om ytterligare utredning behövs. Om planens påverkan på miljön behöver utredas ytterligare ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, även kallad MKB. MKB ska vara med detaljplanen under både samråd och granskning. (Detta moment kallades utställning före 2 maj 2011 men är i princip samma sak.) Under samråd och granskning/utställning kan de som berörs lämna synpunkter på MKB.

Ett detaljplaneförslag består alltid av en detaljplanekarta. Dessutom finns alltid en planbeskrivning som beskriver förutsättningar och förklarar planförslaget. (Planer som påbörjats innan 2 maj 2011 har även en separat genomförandebeskrivning. I detaljplaner från och med 2 maj 2011 ingår genomförandefrågorna i planbeskrivningen och behandlas utförligare än tidigare.) Detaljplanekartan är själva detaljplanen och det dokument som blir bindande när det antas. Även andra handlingar kan höra till detaljplanen. Det kan vara särskilda utredningar eller illustrationer med mera. Illustrationer är bilder av hur det skulle kunna bli om man bygger enligt planen. Illustrationer är aldrig bindande.

När ett förslag till ny detaljplan har upprättats ska den samrådas med myndigheter och sakägare.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2015-07-03

Klicka för support
Stäng supportfönster