Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Förslaget var ute på samråd under 2014 och på granskning under 2018. Den 30 september 2019 (§128) fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 26 oktober 2019.

Detaljplanen omfattar cirka 2,9 hektar mark belägen i Gamla Bålsta, söder om Västerhagsvägen och öster om Bålstavägens. Detaljplanens markanvändning ger möjlighet till ett flertal bostadsfastigheter samt ett område för centrumverksamhet. I detaljplanen ingår även ett område för en park och ett torg.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2013-10-21

Sammanfattning - syfte

Planområdet ligger cirka 1,2 kilometer från Bålsta centrum i stadsdelen Gamla Bålsta. Det omfattar fastigheterna Bålsta 2:69, Bålsta 2:147 och del av fastigheten Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta s:8 och s:14. Inom planområdet ingår även byggnaden Medborgarhuset och byggnaden Träffen samt en del av Bålstavägen och Idrottsvägen.

Syftet med planläggningen av området är möjligheten att förtäta området med bostäder. För området föreslås att bebyggelsen är gestaltad efter trädgårdsstadens principer med tydliga kvartersbildningar, hus orienterade kring privata innergårdar med trädgårdskaraktär och med halvprivata förgårdsmarker. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för en mötesplats utanför medborgarhuset samt en grönyta längs med Idrottsvägen.

Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus. Mindre inslag av icke störande verksamheter och service tillåts i norra delen av planområdet. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. Detaljplanen tillåter högre bebyggelse och en centrumbildning i planområdets nordvästra delar mot Västerhagsvägen.

Nulägesstatus

Planförslaget var ute för samråd mellan den 28 april 2014 och 26 maj 2014. Samrådsredogörelsen, där yttranden från samrådet har kommenterats, upprättades 29 mars 2018. Detaljplanen var sedan ute för granskning mellan den 2 och 23 maj 2018. Synpunkter som kom in under granskningen har legat till grund för ytterligare justeringar av detaljplanen.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 30 september 2019 antagit förslaget till detaljplan. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Under prövotiden inkom inga överklaganden mot detaljplanen. Detaljplanen vann därför laga kraft den 26 oktober 2019.

Detaljplanprocess - granskning inringat

Bakgrund

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med ändamålen i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförande av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Martin Wicksell

Klicka för support
Stäng supportfönster