Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna
Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61

Planområdet ligger längs Kraftleden och inkluderar befintlig förskola och naturmark om totalt drygt 13 500 kvm.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-04-11

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en utbyggnad av förskolan, med tillbyggnad för nya avdelningar och utökad utegård.

Nulägesstatus – laga kraft

Den 10 december beslutade kommunfullmäktige enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) om att anta detaljplanen. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 14 december 2018.

Mellan den 14 december 2018 och den 7 januari 2019 fanns möjlighet att överklaga planen. Ingen överklagan kom in till kommunen, och detaljplanen vann därför laga kraft den 7 januari 2019.

Kortfattat innebär förslaget till ny detaljplan:

  • Möjlighet för förskolans verksamhet att utvidga med flera avdelningar. Både med större byggrätt och med större utegård.
  • Separerad angöring för hämtning/lämning och varuleveranser.
  • Ingen uppställningsplats för lastbilar med mera på grusplanen. Ny yta för material till vägunderhåll (vintertid) föreslås anläggas strax norr om befintlig grusplan.

Kortfattat har följande justeringar gjorts efter samrådet i mars/april 2018::

  • Området för förskola föreslås inte begränsas till endast förskola, utan att även annan skolverksamhet görs möjlig (S kontra S1).
  • Prickmarken (där byggnad inte får uppföras) har justerats ned något mot Kraftleden. Detta för att öka flexibiliteten i en ny byggnads läge. Byggrätten är oförändrad.
  • Ytan för vägunderhåll har ändrats från kvartersmark (T1) till allmän platsmark (Gata1).
  • Cykelvägen har kompletterats med bestämmelse om gångtrafik.

Inga förändringar har gjorts efter granskningen 24 september - 10 oktober 2018.

Pil som visar processen för en detaljplan, men steget granskning inringat

Bakgrund

Kommunen har på ett flertal platser tillfälligt byggt ut förskolor och skolor med paviljonger. Paviljongerna klarar inte dagens energikrav, bidrar på flera sätt till en dålig inomhusmiljö och uppfyller inte kraven för att kunna uppföras permanent. Samtidigt finns en vilja från fastighetsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen att succesivt omvandla de tillfälliga paviljongerna till permanenta lösningar. I och med en sådan omvandling finns det möjligheter att se över vilka platser som lämpar sig bäst. För Skogsbrynet skulle det kunna innebära att fler avdelningar lokaliseras på denna väl tillgängliga plats.

Skogsbrynets läge vid Kraftleden gör den väl åtkomlig med bil, troligen av föräldrar som ändå är på väg in mot centrala Bålsta eller vidare. Liknande förutsättningar gäller för kollektivtrafiken, med en busshållplats precis i anslutning till förskolan med ljusreglerat övergångsställe över Kraftleden.

För Skogsbrynet har paviljonglösningen inte varit helt oproblematisk. När paviljongerna uppfördes gällde tidigare mer generösa bestämmelser för avsteg ifrån detaljplan. I detta fall en avvikelse i form av placering delvis på parkmark. I och med att paviljongerna uppförts utifrån ett tidsbegränsat bygglov prövas lovet på nytt när den begränsade tiden gått ut, i detta fall 2013. Vid denna omprövning hade lagstiftningen förändrats och nu gäller en snävare bedömning för avsteg ifrån detaljplan. Det var därmed inte möjligt att få bygglov för hela paviljongen. Delar av paviljongen plockades då bort och förskolan gick från fem till fyra avdelningar. En permanent expansion av förskolan skulle enligt gällande detaljplan endast kunna ske åt sydost, bakom befintlig huvudbyggnad. Problemet där är den alltför kuperade terrängen samt att stor del av dagens utegård skulle tas i anspråk.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster