Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 445 för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218

Flygfoto över Bålsta.

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218. Den 29 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Planen överklagades inte, och vann därför laga kraft den 24 juli 2020.

Planområdet ligger i Bålsta tätort, sydväst om Bålsta centrum. Planområdet omfattar 20 hektar. Marken ägs av Håbo kommun.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2018-09-04.

Sammanfattning – syfte

Gröna Dalen planeras att utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Aktuell plan omfattar den del av planprogrammet för Gröna Dalen som går under arbetsnamnet Aktivitetsparken.

Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna Dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken.

Gröna Dalenskolans verksamhet kräver större lokaler men deras byggrätt tillåter inte en större nyttjandegrad. Därför avser planen att uppdatera deras byggrätt och därmed möjliggöra tillbyggnation på Gröna Dalenskolan. Tillbyggnaden ska ge cirka 300 kvadratmeter ändamålsenliga lokaler till två avdelningar för förskoleverksamhet.

På den befintliga grusparkeringen nordväst om Gröna Dalenskolan avser planen att göra det möjligt att uppföra en idrottshall för skolverksamhetens och föreningslivets förfogande.

Enligt det planprogram för Gröna Dalen, som godkändes av kommunstyrelsen den 12 december 2018, ska en serie dagvattendammar anläggas längs Västerängsbäcken. Delar av dessa dammar avser planen att möjliggöra.

Nulägesstatus - laga kraft

Förslag till detaljplan var ute för samråd under juni - augusti 2019 samt för granskning under februari - mars 2020. Synpunkter som kom in under samråd och granskning har legat till grund för justeringar och förtydliganden i detaljplanen.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 29 juni 2020 (§53) antagit förslaget till detaljplan. Då detaljplanen inte överklagades under prövotiden vann beslutet laga kraft den 24 juli 2020.

Planprocessen där samråd är markerad.

Bakgrund

Håbo kommun växer i invånarantal och fler väljer att bosätta sig i Bålsta. Med det ökade invånarantalet ökar trycket på kommunens samhällsservice såsom skola och fritidsverksamhet. Med anledning av detta har Håbo kommun inlett arbetet med en ny detaljplan för området som tillåter Gröna Dalenskolan att bygga ut samt att möjliggöra uppförande av en idrottshall på intilliggande grusplan.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2018, genom delegationsbeslut, att genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11§ miljöbalken.

Sidansvarig: plan@habo.se

Klicka för support
Stäng supportfönster