Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 446 för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19

På uppdrag av kommunstyrelsen har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för del av Skokloster 2:80. Den 29 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Planen överklagades inte, och vann därför laga kraft den 24 juli 2020.

Sammanfattning - syfte

Planområdet ligger centralt i Skokloster, precis söder om Slottsskolan. Området är drygt 6 000 kvadratmeter stort och ägs av kommunen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet i anslutning till Slottsskolan i Skokloster. Planförslaget gör det möjligt att uppföra bebyggelse i två våningar.

Mindre flerbostadshus föreslås i den västra delen av området. Totalt cirka 30 lägenheter. Centrumverksamhet i form av lokaler för handel och eventuell servering föreslås i första hand inrymmas i separata byggnader i planområdets östra del.

Det finns idag få lägenheter i Skokloster, och ett mindre tillskott av hyresrätter bedöms därför vara av intresse. Dels för att möjliggöra ett första boende, och dels för att möjliggöra alternativa till ett eget hus. I närområdet finns främst anläggningar som används dagtid, exempelvis skola och förskola. Nya bostäder skulle kunna bidra till rörelse och aktivitet under större delen av dygnet, och därmed ökad trygghet. Med butik, restaurang eller kommunal verksamhet skulle ytterligare rörelse kunna uppnås.

Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan. Vidare bedöms planen inte leda till betydande miljöpåverkan.  

Nulägesstatus - laga kraft

Detaljplanen var ute för samråd under oktober - november 2019 samt för granskning under mars - april 2020. Synpunkter som kom in under samråd och granskning har legat till grund för justeringar och förtydliganden i detaljplanen.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 29 juni 2020 (§54) antagit förslaget till detaljplan. Då detaljplanen inte överklagades under prövotiden vann beslutet laga kraft den 24 juli 2020.

Processpil

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Skokloster är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 11 februari 2019 följa upp med beslut om uppdrag i kommunstyrelsen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster