Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan för Kvarter nr 4, Logistik Bålsta

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för kvarter 4, Logistik Bålsta. Förslaget till detaljplan har tidigare varit ute på samråd och granskning. Den 30 september 2019 (§129) fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Planen överklagades därefter. Mark- och miljödomstolen meddelade den 17 april att de avslog överklagandet. Detaljplanen vann därför laga kraft den 8 maj.

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby och väster om nuvarande industriområde. Planområdet inkluderar fastigheterna Skörby 5:1, Brunna 1:9, Bålsta 2:61, Bålsta 2:321, Bålsta 1:614, Lundby 2:1 samt Bålsta 3:23 och uppgår till ca 26 hektar kvartersmark.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2013-05-20.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro/Logistik Bålsta, i enlighet med den fördjupade Översiktsplanen för Bålsta tätort och antaget planprogram, planlägga cirka 26 ha skogs- och åkermark för industriell verksamhet.

Planområdet utgörs idag av skog- och åkermark och är oexploaterat men ligger intill befintligt industriområde och inom antaget planprogram.

Utökad verksamhet

Inom detaljplanen har Benders för avsikt att utöka sin verksamhet med cirka 10 hektar, resterande planområde lämnas till framtida exploatörer. Dessa är idag okända men kan tänkas bli någon form av e-handelsverksamhet. Eftersom detta ännu inte är klart lämnas planen relativt flexibel för att möjliggöra för en framtida exploatering.

Naturmark

Inom detaljplanen kommer det även att planläggas för cirka 20 ha naturmark, för att skapa en barriär mellan bostadsområdet Skörby och industriområdet. En spårförbindelse finns som idag tar in fullstora gods-/cargotåg till Benders verksamhet. Stickspåret från Mälarbanan kommer att planläggas som kvartersmark.

Nulägesstatus - laga kraft

Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 14 december 2018 och 25 januari 2019. Synpunkter som kom in under till granskningen har legat till grund för ytterligare justeringar.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 30 september 2019 (§129) antagit förslaget till detaljplan. Efter antagandet överklagades detaljplanen till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelade den 17 april 2020 att de avslog överklagandet. Detaljplanen vann därför laga kraft den 8 maj.

Laga kraft

Bakgrund

Den fördjupande översiktsplanen från 2010 för Håbo tätort visar att inriktningen för kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära Mälarbanan och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter. Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även samrådsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark. Planprogrammet är uppdelat i flera etapper, där kvarter 2–6 är pågående projekt.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster