Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola

På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har Plan- och exploateringsavdelningen upprättat en detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola.

Planområdet ligger cirka 2,5 km sydväst om Bålsta centrum och omfattar en yta om nästan 6 hektar. Detaljplanen innefattar en skolbyggnad som planeras att få en större byggrätt.

Sammanfattning – syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för allmänt ändamål, förskola/skola. Detta bör göras eftersom en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark och där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges. Syftet är också att utöka byggrätten och att planlägga en ny infart för varutransporter och avfallshämtning. Allmänt intresse ligger till grund för det här planuppdraget.

Nulägesstatus – Laga kraft

Efter Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen 2021-09-27 § 104 löpte prövotiden i tre veckor. Under prövotiden inkom det inga överklaganden och detaljplanen vann därför laga kraft 2021-10-25.

Planprocess

Bakgrund

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med ändamålen i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster