Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby, väster om nuvarande Västerskogs industriområde. Planområdet inkluderar del av fastigheten Lundby 2:1 och omfattar ca 43 hektar varav ca 22 ha utgörs av byggbar mark och ca 21 ha av naturmark. Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2020-11-30 efter att tidigare varit ute på samråd och granskning.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en lager- och logistikanläggning strax väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranchen att etablera sig i området. Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Nulägesstatus - detaljplanen har vunnit laga kraft

Efter kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen 2020-11-30 (§120) löpte prövotiden i tre veckor. Under prövotiden inkom två överklaganden. Kommunen skickade överklagandena och handlingarna i detaljplaneärendet till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena. Domen vann laga kraft den 26 mars 2021.

Bakgrund

Den fördjupande översiktsplanen från 2010 för Håbo tätort visar att inriktningen för kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära Mälarbanan och dess industrispår och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter. Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster