Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 455 för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand

Flygfoto som visar planområdets avgränsning

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 13 december 2021 antagit förslaget till detaljplan.

Bakgrund och syfte

När ny detaljplan för Hagviken togs fram på 70-talet valde Länsstyrelsen (som då var prövande myndighet) att utesluta de aktuella fyra fastigheterna. Det rörde då främst placering av byggnad på tomterna, och möjlighet till avstyckning.

Sen 70-talet har kommunen av misstag gett bygglov utifrån den senare planen, och byggnaderna idag stämmer därför dåligt med gällande plan. Syftet med detaljplanen är därför att göra dagens byggnader planenliga, och möjliggöra mindre tillbyggnad/komplementbebyggelse i stil med omgivande bebyggelse. Vidare möjliggör planförslaget även en planenlig angöring till fastigheter som idag ansluter via parkmark. Utgångspunkten är en liknande reglering som omgivande detaljplaner.

Nulägesstatus - detaljplanen har vunnit laga kraft

Efter Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen 13 december 2021 (§165) löpte prövotiden i tre veckor. Under prövotiden inga överklaganden och detaljplanen vann därför laga kraft datum.

Pil som visar planprocessen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster