Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaneprogram för Gamla Bålsta

Förslag till detaljplaneprogram för Gamla Bålsta (centrum) Området ligger norr om nuvarande centrum, längs med Stockholmsvägen.

Planuppdrag: 2015-11-23.

Syfte

Syfte med planprogrammet är att kartlägga och undersöka förutsättningar för förtätning i Gamla Bålsta, med fokus längs Stockholmsvägen.

För större delen av området gäller fortfarande en av Bålstas äldsta byggnadsplaner (från 1956). Den äldre planen har succesivt och till del ersatts av ett 20-tal mindre planer, men för att hålla ihop karaktären, och skydda Bålstas bebyggelsehistoria föreslås programmet ta ett större grepp.

Uppskattningsvis kan ett omkring 200 nya bostäder möjliggöras genom på-, till-, eller nybyggnad.

Nulägesstatus – Antagen av kommunstyrelsen

Förslaget till planprogrammet var utställt för samråd mellan den 23 juni och den 31 augusti 2020. De inkomna synpunkterna har/har inte legat till grund för vissa kompletteringar och justeringar. Vilka justeringar som gjorts framgår av samrådsredogörelsen.

Kommunstyrelsen har enligt beslut § 305 den 29 november 2021 antagit förslaget till detaljplan.

Då ett detaljplaneprogram inte är bindande, utan vägledande, går beslutet om godkännande inte att överklaga.

Bakgrund

Gamla Bålsta är den äldsta delen av dagens tätort. I början var Bålsta bara en liten mötesplats med gästgiveri och tingshus längs landvägen mellan Enköping och Stockholm. Idag är Bålsta på väg att omvandlas till en trevlig småstad. Krav finns på nya detaljplaner för att utveckla den äldsta delen av Bålsta tätort.

Bebyggelse i Gamla Bålsta präglas mest av fristående villor eller små flerfamiljshus i trä eller med putsade fasader i ett respektive två plan och ofta med verksamhet i bottenvåningen.

Centrala delen av gamla Bålsta med en mataffär mitt emot gamla järnvägsstationen är omgiven av några 3- till 4-vånings flerbostadshus som utförts under de senaste 20-30 åren. Bebyggelsestrukturen i gamla Bålsta är heterogen utan tydliga gaturum.

En kort sträcka av Stockholmsvägen, söder om gamla järnvägsstationen och mot nya centrum, har en bebyggelsekaraktär som av de flesta upplevs som trevlig och tilltalande. Förutom bostäder finns här även butiker, restauranger, kaféer, musikhandlare samt en konsertscen/biograf och teaterscen i Medborgarhuset Borgen.

Eftersom det råder ett relativt stort tryck på expansion i Gamla Bålsta bedöms en ny detaljplan vara av stort värde för att möjliggöra en positiv utveckling av denna del av Bålsta samt för att bevara bebyggelsens karaktär.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster