Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Gamla Bålsta

Förslag till detaljplaneprogram för Gamla Bålsta (centrum) Området ligger norr om nuvarande centrum, längs med Stockholmsvägen.

Planuppdrag: 2015-11-23.

Syfte

Syfte med planprogrammet är att kartlägga och undersöka förutsättningar för förtätning i Gamla Bålsta, med fokus längs Stockholmsvägen.

För större delen av området gäller fortfarande en av Bålstas äldsta byggnadsplaner (från 1956). Den äldre planen har succesivt och till del ersatts av ett 20-tal mindre planer, men för att hålla ihop karaktären, och skydda Bålstas bebyggelsehistoria föreslås programmet ta ett större grepp.

Uppskattningsvis kan ett omkring 200 nya bostäder möjliggöras genom på-, till-, eller nybyggnad.

Nulägesstatus – bearbetning efter samråd

Planprogrammet för Gamla Bålsta har under sommar och höst 2020 varit ute på samråd. Det finns en sammanställning av inkomna yttranden och synpunkter som snart kommer att läggas upp på denna sida som en pdf-bilaga.

Vi har också reviderat och kompletterat planprogrammet med avseende på texter och kartor om grönområden, risker, buller och kulturmiljövärden. Det uppdaterade och reviderade planprogrammet kommer att också läggas in på denna sida så snart den är klar efter sommaren.

Fortsatt arbete:

När planprogrammet är färdigredigerat kommer det att skickas ut till de som lämnat synpunkter samt till Kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen kommer sen att godkänna det reviderade planprogrammet vid något av deras möten under hösten.

Det godkända planprogrammet är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med en ny detaljplan för området.

Bakgrund

Gamla Bålsta är den äldsta delen av dagens tätort. I början var Bålsta bara en liten mötesplats med gästgiveri och tingshus längs landvägen mellan Enköping och Stockholm. Idag är Bålsta på väg att omvandlas till en trevlig småstad. Krav finns på nya detaljplaner för att utveckla den äldsta delen av Bålsta tätort.

Bebyggelse i Gamla Bålsta präglas mest av fristående villor eller små flerfamiljshus i trä eller med putsade fasader i ett respektive två plan och ofta med verksamhet i bottenvåningen.

Centrala delen av gamla Bålsta med en mataffär mitt emot gamla järnvägsstationen är omgiven av några 3- till 4-vånings flerbostadshus som utförts under de senaste 20-30 åren. Bebyggelsestrukturen i gamla Bålsta är heterogen utan tydliga gaturum.

En kort sträcka av Stockholmsvägen, söder om gamla järnvägsstationen och mot nya centrum, har en bebyggelsekaraktär som av de flesta upplevs som trevlig och tilltalande. Förutom bostäder finns här även butiker, restauranger, kaféer, musikhandlare samt en konsertscen/biograf och teaterscen i Medborgarhuset Borgen.

Eftersom det råder ett relativt stort tryck på expansion i Gamla Bålsta bedöms en ny detaljplan vara av stort värde för att möjliggöra en positiv utveckling av denna del av Bålsta samt för att bevara bebyggelsens karaktär.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster