Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Gröna dalen

Detaljplaneprogrammets område Gröna Dalen

Ett planprogram är ett strategiskt dokument för att visa hur man på lång sikt önskar att förvalta och utveckla ett avgränsat område.

Gröna dalen är beläget intill Bålsta centrum och angränsar till bostadsområden Väppeby äng, Västerdalen, Västerängen och Mansängen.

Programområdet är ungefär 82 ha stort. Idag består dalen främst av flack åkermark med vindutsatta områden och ingen eller mycket lite rumsbildning.

Sammanfattning - syfte

Gröna dalen föreslås utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Det föreslagna Gröna stråket, promenadstråket, som planeras genom Bålsta centrum föreslås få sin fortsättning genom Gröna dalen och vidare ner till Aronsborgsviken.

Gröna dalen ska bli en mångfunktionell stadspark som innehåller en mängd olika aktiviteter och upplevelser för olika åldrar och intressen. Målsättningen är att parken ska vara attraktiv att vistas i under hela året och göra olika aktiviteter möjliga under såväl vår och sommar som höst och vinter.

Genom Gröna dalen blir Mälaren mer synlig och tillgänglig för både Håbobor och besökare. I ett vidare perspektiv kan Gröna dalen binda samman de olika bostadsområdena i Bålsta för att skapa en mer levande och attraktiv centralort.

Gröna dalen har även ett funktionellt och ekologiskt värde. Dagvattenparken i Gröna dalen är en förutsättning för att kunna hantera dagvattnet i samband med utvecklingen och förtätningen av Bålsta centrum. Dagvattenhanteringen har en väsentlig roll vid utformningen av stadsparken. Dammar och vattenavrinning ska där det är möjligt utformas så att de tillför ett mervärde för stadsparken genom att ge estetiska inslag, och bidra till rekreation, lek och lärande. Dagvattnet ska vara en naturlig del av det blågröna stråket från Mälaren genom Gröna dalen till Bålsta centrum och i förlängningen Bålstaåsens naturområde. Dagvattnet ska därmed ses som en resurs för grönstrukturen, rekreation, bildning av grundvatten och andra ekosystemstjänster i tätorten och bidrar till en attraktiv och hållbar stadsmiljö. En dagvattenutredning har tagits fram. Den revideras för tillfället och presenteras här under vecka 27.

Mål

  • Rena dagvatten och skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
  • En mångfunktionell mötesplats som erbjuder både lugn och energi genom ett rikt utbud av rekreation, sport, lek och kultur.
  • Ett parkstråk för människor i alla åldrar, från barn till pensionär, och med olika behov och intressen. Alla ska känna sig välkomna till Gröna dalen oavsett kön, ålder, ursprung, samhällsklass och funktionsförmåga.
  • Förstärka och tillgängliggöra kopplingen med Mälaren genom att skapa ett tydligt och attraktivt stråk från Bålsta centrum till Aronsborgsviken, genom Gröna dalen.
  • Integrera den nya stadsparken med omkringliggande områden för att skapa en sammanhållen småstad.
  • Stadsparken blir en målpunkt både för centrala Bålsta med omgivande områden, och som ett besöksmål för kommunens övriga invånare och besökare utifrån.

Nulägesstatus - samråd

Samråd pågår mellan 11 juni och 20 augusti 2018.

Samrådsmöte äger rum den 17 juni klockan 11.00-15.00 på inomhustorget, Bålsta centrum.

Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse och planhandlingar revideras.

Planförslagen hittar du dels här på Håbo kommuns webbplats, handlingar finns även uppsatta i fysisk form på Håbo bibliotek, Centrumgränd 5, 746 32 Bålsta.

Processen för detaljplaneprogram

Synpunkter lämnas senast 20 augusti till:

Brev: Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

E-post: plan@habo.se

Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn och adress.

Formella synpunkter lämnas enligt informationen ovan.
Du kan också tycka till via en barometer

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2008 att ett detaljplaneprogram för Bålsta centrum, som även omfattade Gröna dalen, skulle tas fram. Eftersom Gröna dalen och Bålsta centrum ansågs ha olika problembild och utredningsbehov beslutade kommunstyrelsen 2011 att dela upp området i två separata programområden.

En översiktlig geoteknisk utredning genomfördes för programområdet 2011 som visade på att markstabiliteten i området är dålig. Planavdelningen bedömde därmed att riskerna med att bygga ut hela Gröna dalen-området var stora och föreslog istället huvudinriktningen park. Den 5 mars 2012 godkände kommunstyrelsen huvudinriktningen stadspark för detaljplaneprogrammet för Gröna dalen, i kombination med ny bebyggelse.

Under 2014 påbörjades ett visionsarbete som ett första steg i planeringen av den nya stadsparken. Syftet var att skapa en samsyn mellan kommunens förvaltningar om hur området ska utvecklas samt att samla ihop tidigare arbete och förtydliga uppdraget om detaljplaneprogram för Gröna dalen.

Under våren 2014 hölls ett antal workshops som resulterade i formulering av de övergripande målen för stadsparken. Arbetet sammanfattades i en uppdragsbeskrivning som godkändes av kommunstyrelsen 11 juni 2014, § 96.

Upplysningar om planprogrammet lämnas av Patrik Rönnqvist på plan- och exploateringsavdelningen.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2018-06-11

Klicka för support
Stäng supportfönster