Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ändring av detaljplan för del av Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns företagspark

Flygfoto över planområdet

Förslag till ändring av detaljplan för del av Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns företagspark

Planområdet ligger strax väster om Lillsjön, på motsatt sida Södra Bålstaleden från Draget. Området är detaljplanelagt sedan tidigare och består därför till stor del av oexploaterad, men iordningställd verksamhetsmark. Området sträcker sig över drygt 8 hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-08-29

Syfte

Detaljplanen avser en ändring av gällande detaljplan för Lillsjöns företagspark för att möjliggöra en större detaljhandelsanläggning. Etableringen av en större detaljhandel inom planområdet är en omvandling och ny inriktning för området, från ett flertal mindre verksamheter till ett fåtal större. Planändringen innebär bland annat utvidgning av kvartersmark, justering i högsta tillåtna byggnadshöjd samt en ny infart till området från Södra Bålstaleden. Därutöver ska även del av gällande detaljplan upphävas i samband med planändringen.

Området är beläget vid en viktig stadsentré till Bålsta, vilket kräver att tillkommande bebyggelse har en god arkitektonisk utformning. Utvecklingen av Lillsjön ger förutsättningar för en trevligare och mer välkomnande stadsentré till Bålsta. Gestaltningen av området ska förtydliga Bålstas stadsentré både från Södra Bålstaleden via E18 och från järnvägen Mälarbanan.

Ur ett hållbarhetsperspektiv förutsätter etableringen en utveckling av gång- och cykelnätet. För att öka tillgängligheten och möjligheten för hållbart resande är det viktigt att förbättra dessa förbindelser till planområdet från anslutande områden. Speciellt då planområdet ligger i anslutning till flera planerade och potentiella nya bostadsområden.

Nulägesstatus – Granskning

Sedan samrådet, under december 2017, har ett fåtal mindre justeringar gjorts på planförslaget. Bland annat:

  • Förtydligande av strandskyddsupphävande
  • Förtydligande av den del av gällande detaljplan som upphävs, vilket redovisas både i plankarta och planbeskrivning.
  • Ett antal mindre justeringar av planbestämmelser, i sak och i form. Bland annat bestämmelserna m2 och m3, som justerats utifrån framtagen riskutredning.

Kommunen ställer nu ut det nya förslaget på så kallad granskning. Till och med den 19 februari finns det möjlighet att komma synpunkter på förslaget. 

Om inga ytterligare ändringar är nödvändiga efter granskningen lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Upplysningar lämnas av Anton Karlsson på plan- och utvecklingsavdelning.

Bakgrund

Skanska Fastigheter Göteborg AB inkom den 3 juli 2017 med en ansökan om planändring av gällande detaljplan för Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns företagspark (DPL 323). Ändringen av detaljplanen syftar främst till att möjliggöra etablering av en större detaljhandelsanläggning inom området. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2017, § 122, att lämna positivt planbesked samt planuppdrag för planändringen av detaljplan för Lillsjöns företagspark.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-02-05

Klicka för support
Stäng supportfönster