Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna
Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan 405 för Hjalmars väg, del av Kumla 2:15 m.fl.

Förslag till detaljplan för Hjalmars väg, del av Kumla 2:15 m.fl ställs nu ut för granskning till den 24 juni 2021.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2008-01-15.

Syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att undersöka möjlighet till längs Hjalmars väg samt Karolinas väg. Förtätningen är tänkt i form av friliggande enbostadshus, i stil med befintlig bebyggelse. Alltså en bebyggelse med en tilltagen byggrätt i ett plan.

Vidare ges befintliga tomter längs Hjalmarsväg möjlighet till utökning mot Hjälstaleden (likt längs med Karolinas väg).

Planen syftar även till att ändra huvudmannaskapet för allmän plats, från kommunalt till enskilt (vägförening). Motivet är att området är det enda området med kommunalt huvudmannaskap utanför Bålsta och Skokloster. I intilliggande områden sköter vägföreningar gatorna.

Planområdet är cirka 6 hektar och ligger i Kivinge längs med Hjälstaleden. Planområdet gränsar till skogsmark i väster odlingsmark i öster samt villabebyggelse i söder. Kommunen bedömer att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan.

Nulägesstatus – granskning

Ett förslag till ny detaljplan ställs nu ut för granskning. Granskningen pågår mellan den 24 maj och den 24 juni 2021. Under granskningen finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan. Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt i pappersform på Håbo bibliotek.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv KS diarienummer 201/131 i ämnesraden). Synpunkterna ska lämnas senast den 24 juni 2021. För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dessa om underrättelsen.

Efter granskningen besvaras inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. Om det därefter endast krävs mindre ändringar, kan förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. Vid behov av större förändringar krävs en ny granskning. Mellan antagande och att detaljplanen vinner laga kraft löper tre veckors prövotid, då detaljplanen kan överklagas. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Andreas Lagerström

Klicka för support
Stäng supportfönster