Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna
Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan 414 för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl.

På uppdrag av kommunstyrelsen, upprättar Planeringsavdelningen ett förslag till detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 mm. Förslaget var ute för granskning under våren 2020. Under hösten 2021 har kommunstyrelsen beslutat om en förändrad inriktning för detaljplanen, och planen bearbetas nu inför en ny granskning.

Beslutsdatum för ursprungligt planuppdrag: 2011-04-06.
Med ett nytt och uppdaterat uppdrag 2015-11-23.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som godkändes av kommunfullmäktige under 2010.

Syfte

Planen syftar till att stärka kopplingen mellan centrala Bålsta och Kalmarsand, genom förtätning av området mellan Fånäs och Kalmarsand, och genom att gångvägar anläggs genom naturområdet.

Som villkor för ytterligare exploatering, och i förlängningen ytterligare biltrafik i närområdet, krävs en omläggning av Stockholmsvägen, bort från Fånäs och närmare järnvägen. Omläggningen gör det även möjligt att anlägga ett mindre verksamhetsområde mellan den nya vägen och järnvägen.

Förtätningen sker i form av både flerbostadshus och småhus. Som lägst i norr i form av kedjehus eller radhus och som högst vid silon med ny bebyggelse uppåt 20 våningar. Den höga bebyggelsen motiveras utifrån intresse och behov av ett fortsatt landmärke efter silon (som motsvarar 20 våningar i höjd). Som nytt landmärke, synligt vida ifrån, ställs höga krav på gestaltning av de individuella byggnaderna, men även för att byggnaderna ska fungera tillsammans.

Med områdets läge precis i anslutning till Mälaren och skogsområden ska vyer och utblickar tas tillvara. Bostadsbyggnaderna föreslås därför placeras så att tydliga mellanrum bildas. På så sätt blir det även nödvändigt att gå på höjden för att samtidigt bibehålla formspråket med hus i park.

Kortfattat och i stora drag innebär förslaget till ny detaljplan:

  • Stockholmsvägen dras om, från Kalmarrondellen och i en första etapp ner vid början av Kalmarsandsbadet.
  • Silon rivs och ersätts med tre flerbostadshus i varierande höjder som högst lika högt som dagens silo. Inom området ska även en strandpromenad, småbåtshamn och potentiellt en restaurang anläggas.
  • I ”grusgropen” möjliggörs för byggnation av fem flerbostadshus, i fyra till sex våningar, där en byggnad även får användas som vårdboende. Därutöver finns även plats för en förskola.
  • Mellan den nya vägdragningen och järnvägen möjliggörs för verksamheter, så som mindre verkstad, lager och tillverkning.
  • I norra delen av planen möjliggörs för ett mindre antal småhustomter (till skillnad från tidigare flerbostadshus i två till fyra våningar).

Eftersom området inte pekas ut särskilt i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort har detaljplanen föregåtts av ett planprogram.

Nulägesstatus – bearbetning efter beslut om ny inriktning

Under våren 2020 var förslaget till ny detaljplan utställd för granskning. Det kom in 21 yttranden under granskningen.

Som del i bearbetningen efter granskningen har det förts en politisk diskussion om behov av förändringar. Diskussionen mynnade ut i ett beslut i Kommunstyrelsen (2021-10-25) om ny inriktning för detaljplanen. Där bostadsbebyggelsen i norr omvandlas från flerbostadshus till småhus. Vid Silon tas även det flerbostadshus, som föreslogs närmast Fånäs, bort. Höjden på bebyggelsen vid silon ska dock fortsatt kunna vara i samma höjd som dagens silo.

Detaljplanen arbetas nu om efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut och ny granskning beräknas ske under 2023.

Processen för hur en detaljplan tas fram med plansamråd inringat

Bakgrund

Den gamla grustäkten har funnits med länge i Håbo kommuns planeringsarbete. Redan i slutet av 80-talet arbetades en detaljplan för bostäder fram. Även om området inte byggts ut, så har kommunen inte ändrat uppfattning om områdets lämplighet för bostadsbebyggelse. Planerna har dock ändrat skepnad, först 2004 genom en mindre planändring och sedan 2010, genom framtagande av ett planprogram för ett större område (samma avgränsning som för denna detaljplan). Lantmännens silo hade nu spelat ut sin roll och det fanns möjlighet att skapa ett bostadsområde i ett större sammanhang, med både grustäkt och silotomt. Samtidigt ställdes krav på en omdaning av Stockholmsvägen. Trafiken genom Fånäs var aldrig tänkt att bli så omfattande och med ytterligare bostäder söder om villaområdet krävdes förändring.

Planprogrammet föreslog därför en ny dragning för Stockholmsvägen, längs med Mälarbanan, ned mot Kalmarsandsbadet. På så sätt skapas förutsättningar för en lugnare kvartersgata genom Fånäs och en större matargata som kan försörja Kalmarsand och klara av genomfartstrafik till och från Upplands-Bro.

I november 2016 beslutade kommunstyrelsen att anvisa markområdet utpekat för bostäder i norra delen av området till HåboHus. Anvisningen ger HåboHus tidsbegränsad ensamrätt till att arbeta med kommunen och vara delaktig i att ta fram förslag på bebyggelse, samt att i förlängningen vara del i områdets utbyggnad.

Sen tidigare är markägarna Fastighet AB Kalmarsand (FABK) och Kalmarsand Projekt AB (KPAB) involverade i den södra delen av planområdet. Förutom kommunen är även Skanska markägare inom planområdet (norra delen).

Upplysningar om planprojektet lämnas av Mattias Hamilton, Planeringsavdelningen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster